Ginding Herred

Fra Wiki for Slægtsforsker
Skift til: Navigation, Søgning
Ginding Herred
Herredsvåben 1648
Herredsvåben 1655

Ginding Herred er herred i Ringkøbing Amt. Det hed i Kong Valdemars Jordebog Getinghæreth, 1340: Gedingh, 1349 og 78: Gedyngh og 1498: Gydinge. Det hørte i middelalderen under Hardsyssel; Senere kom det under Lundenæs Len, og fra 1662 Bøvling Amt, som i 1671 blev forenet med Lundenæs Amt, indtil det i 1794 kom under det da oprettede Ringkøbing Amt.

Ginding Herred er det nordøstligste i amtet, og grænser mod syd og vest til Hammerum Herred og Hjerm Herred, mod nordvest til Limfjorden (Venø Bugt), mod nord til Viborg Amt (Rødding og Hindborg Herreder) og mod øst til Viborg Amt (Fjends Herred og Lysgård Herred), hvor grænsen dannes af Karup Å.

I herredet ligger følgende sogne:

Følgende beskrivelse af Ginding Herred er fra Trap Danmark 3 udgave.

Ginding Herred, det nordøstligste i Amtet, grænser mod S. og V. til Hammerum og Hjerm Hrdr., mod N. V. til Limfjorden (Venø Bugt), mod N. til Viborg Amt (Rødding og Hindborg Hrdr.) og mod Ø. til Viborg Amt (Fjends og Lysgaard Hrdr.), hvor Grænsen dannes af Skive Aa. Udstrækningen fra N. V. til S. Ø. er c. 5 1/2, fra V. til Ø. er det bredeste Sted 2 1/2 Mil. Overfladen er i den nordl. Del overvejende højtliggende og bakket (Ryde Bavnehøj, 286 F., 90 M.), mod S. helt jævn, hørende til „Karupfladen“. Jorderne ere for det meste sandmuldede, dog i den nordl. Del enkelte Steder gode, lermuldede; i den mellemste og sydligste Del er der store Hedestrækninger. Medens det tidligere har været rigt paa Skov, er det nu næsten skovløst; dog er der en Del Plantager, hvoraf største Delen hører til Feldborg Skovdistr.; Skov- og Plantagearealet er i alt 4238 Td. Ld. (deraf 1696 ubevoksede). Af Vandløbene mærkes i den sydl. Del Skive Aas Biaa Haderup Aa, i den nordl. Del ligger Flyndersø, der mod Ø. har Afløb til Skive Aa, mod V. staar i Forbindelse med Skallesø og mod S. med Stubbergaard Sø. Det hører til Amtets ufrugtbare Hrdr. (ved Matr. genmstl. 53 1/4 Td. Ld. paa 1 Td. Hrtk.). Efter Opgørelsen 1896 var Fladeindholdet 84,564 Td. Ld. (8,47 □ Mil, 466,36 □ Km.). Ager og Engs Hrtk. var 1/1 1895 1704 Td., Folketallet 1/2 1901 9087 (1801: 3189, 1840: 4696, 1860: 5918, 1890: 8293). I gejstl. Hens. danner det eet Provsti med Hjerm Hrd., i verdsl. Hens. hører det under Hjerm-Ginding Hrdr.’s Jurisdiktion samt under Viborg Amts 2. Forligskreds (Estvad og Rønbjærg S.) og Ringkjøbing Amts 3. Forligskr. (de øvrige Sogne).

Ginding Hrd., i Vald. Jrdb.: Getinghæreth, 1340: Gedingh, 1349 og 78: Gedyngh, 1498: Gydinge, hørte i Middelalderen til Harsyssel, efter Reformationen til Bøvling Len og fra 1660 dels til Bøvling, dels til Lundenæs Amt

Der er Aar 1900-1 tait over 700 jordfaste Oldtidsmonumenter (deraf enkelte Langhøje, Resten runde Høje; Jættestuer og Dysser forekomme ikke); men mange vare sløjfede eller mere eller mindre forstyrrede; 1902 vare 78 fredlyste. Omtrent Halvdelen af Monumenterne (c. 375) findes i Sevel Sogn; dernæst flest i Haderup-Grove S. (c. 90), Ejsing og Estvad (hvert 60) og Sal (50). Mange af Højene ligge i Grupper; henved 100 (i Ryde og Sevel S.) høre til den S. 477 omtalte Højrække fra Karup til Vesterhavet ved Bovbjærg.

Litt.: Præsteindberetning fra 1638, i D. Saml. 2. R. IV S. 20. — O. Nielsen, Hist.-topogr. Beskr. af Hjerm og G. Hrdr., Kbh. 1895. — J. Kinch, Præstekaldene i G. Hrd., i Saml. t. j. Hist. 2. R. I S. 19 fl.Se også