Ryde Sogn (Ringkøbing Amt)

Fra Wiki for Slægtsforsker
Skift til: Navigation, Søgning

Historisk info om Ryde Sogn. Et sogn i Holstebro Provsti (Viborg Stift). Indtil Kommunalreformen i 1970 lå det i Ginding Herred (Ringkøbing Amt). I sognet ligger Ryde Kirke.

Som medlem af www.danskeaner.dk kan du se ane/efterslægts tavler for de personer der er tilknyttet sognet via denne liste

Præster tilknyttet sognet

Indsættelse år og navn. kilde Wibergs præstehistorie m.f. Yderlig info om person samt familierelationer findes i danskeaner.

Fælles indtil 17 feb. 1819 med Borbjerg Sogn og fra 1831 med Handbjerg Sogn

 • 1515 Jens Enevoldsen
 • 1554 Enevold Christensen
 • 1587 Niels Nielsen
 • 1599 Claus Grummesen
 • 1601 Mogens Sørensen Buch
 • 1647 Knud Poulsen Kolding el. Colding
 • 1680 Poul Knudsen
 • 1697 Peder Jensen Lyngbye
 • 1721 Søren Mikkelsen Seemann
 • 1748 Christian Hansen Hjelmcrone
 • 1789 Carl Nielsen Wium
 • 1791 Peder Schaarup (Schourup)
 • 1820 Niels Gjølbye
 • 1831 Magnus Kruse Barfoed
 • 1848 Hans Adolph Sølling
 • 1859 David Carl Davidsen
 • 1865 Niels Georg Bugge
 • 1875 Niels Peter Christensen

Sognekapellan (hjælpepræster)

 • 1672 Poul Knudsen
 • 1755 Søren Pedersen Schandorph
 • 1763 Bertel Sørensen Kjerulff
 • 1775 Christian Plesner
 • 1780 Jens Jacobsen
 • 1785 Michael Overgaard Asmussen
 • 1787 Peter Lauritsen Mulvad


Følgende beskrivelse af Ryde Sogn er fra Trap Danmark 3 udgave.

Ryde Sogn, som har til Anneks Hanbjærg i Hjerm Hrd., omgives af dette (Hanbjærg og Borbjærg S.), fra hvilket det for en Del skilles ved Hellegaard Aa, Sevel og Sal Sogne. Kirken, omtr. midt i Sognet, ligger 1 3/4 Mil N. Ø. for Holstebro. De højtliggende, for en Del bakkede Jorder (Ryde Bavnehøj, 286 F., 90 M., med trig. St.) ere dels gode, lermuldede, dels sandede mod V. med Heder, til Dels beplantede (Rydhave Plantage). Enge langs Hellegaard Aa. Rydhave Skov. Gennem Sognet gaar Landevejen fra Holstebro til Skive.

Fladeindholdet 1896: 3922 Td. Ld., hvoraf 1385 besaaede (deraf med Rug 256, Byg 183, Havre 505, Blandsæd til Modenh. 145, Grøntf. 33, Kartofler 56, andre Rodfr. 200), Afgræsn. 581, Høslæt, Brak, Engm. m. 715, Have 30, Skov 392, ubevokset 11, Moser 67, Kær og Fælleder 11, Heder 660, Veje og Byggegr. 64, Vandareal m. m. 3 Td. Kreaturhold 1898: 233 Heste, 951 Stkr. Hornkv. (deraf 537 Køer), 771 Faar og 647 Svin. Ager og Engs Hrtk. 1895: 204 Td.; 48 Selvejergde. med 182, 58 Huse med 19 Td. Hrtk. og 27 jordløse Huse. Befolkningen, 1/2 1901: 740 (1801: 345, 1840: 491, 1860: 617, 1890: 709), boede i 137 Gaarde og Huse; Erhverv 1890: 26 levede af immat. Virksomh., 531 af Jordbrug, 89 af Industri, 10 af Handel, 12 af forsk. Daglejervirks., 25 af deres Midler, og 16 vare under Fattigv.

I Sognet Byerne: Kirkeby med Ryde Kirke (1349: Rythæ), Præstegd., Skole, Missionshus (opf. 1896) og Andelsmejeri; Rovt; Felde (1349: Fetlæ); Stendis med Skole. Hovedgaarden Rydhave har 39 Td. H., c. 1000 Td. Ld. (i R., Ejsing, Sevel og Borbjærg S.), hvoraf 308 Ager, 102 Eng, 67 Skov, c. 200 Plantage, 110 Lejejord, Resten Moser og Kjær. Lille Ryde Mølle, Vandmølle; Nederbøge, Gd.; Overbøge, Gd.; Ulstrup, Gd. med Teglværk; Vennegd.; Østerskov, Gde.; Kodborg, Gd.; Vejsgde.; Ligde.; Jeskov, Gd.; Kjærgd.; Ulsø, Gd. (11 1/2 Td. H.); Rydlund Gd.; Rydbjærg, Gd.; Sønderskov, Gd.; Nygd.; Store Ryde Mølle, Vandmølle; Hvolbæk (Hulbæk), Hus; m. m.

Ryde S., en egen Sognekommune, hører under Hjerm-Ginding Hrdr.’s Jurisdiktion (Holstebro), Holstebro Amtstue- og Lægedistr., 8. Landstings- og Amtets 4. Folketingskr. samt 5. Udskrivningskr.’ 187. Lægd. Kirken tilhører Sognebeboerne.

Kirken bestaar af Skib og Kor, Taarn mod V. og Vaabenhus mod S. Skib og Kor ere fra romansk Tid af raa Granit med Hjørnekvadre, til Dels paa Sokkel med Skraakant. Dørene ere ombyggede (nordl. tilmur.); eet Vindue er bevaret. I den senere Middelalder tilføjedes i samme Bredde som Kirken Taarnet, hvis Underrum (før hvælvet, nu med Bjælkeloft ligesom Skib og Kor) har Rundbue ind til Skibet, af Munkesten (restaur. 1759 og 1819). Vaabenhuset er nyere. Under Koret har været Begravelse. Altertavle i Rokokostil med et Maleri (Kopi af C. Blochs Billede i Holbæk Kirke). Romansk Granitdøbefont med Løvværk. Prædikestol i Renæssancestil. I Taarnrummet en Del udskaarne Figurer, vistnok fra en katolsk Altertavle.

Rydhave blev 1377 af Albert Andersen Eberstein, hvis Farbroder Henrik Albertsen ogsaa nævnes til R., pantsat til Hr. Aage Hethesen Puder og havde samme Ejere som Landting, saaledes Axel Rosenkrantz, † 1551; derefter hans Søn Niels R., † 1581, dennes Søn Timme R., † 1592, og hans Datter Birg. R. (henrettet 1603), g. m. Niels Kaas, deres Datter Anne Kaas, g. m. Albert Rostrup, som 1615 solgte R. til Anne Lykke, Enke efter Cl. Maltesen Sehested, hvis Søn Malte S., † 1661, arvede den; dernæst dennes Enke Margr. Reedtz, † 1693, Sønnen Fr. Sehested, † 1726, hans Enke Birg. Sophie Sehested, der 1753 afstod den til Sønnen, Oberstlieutn. Jens S., † 1773, hvis Enke Birg. Elisab. Sehested 1775 ægtede Kmhr. Fr. Numsen, og han skødede (ifl. Forlig af 1783) den (41, med Vinderup Ladegd., 16, halve Stubbergd. med Mølle, 18, Tiender 104, og Bøndergods, 468 Td. H.) til Kmhr. Niels Sehested (g. m. Jens Sehesteds Datter Birg. Sophie), † 1821, hvis Kreditorer solgte den 1825 til Viborg Stiftamt for 6100 Rd.; derpaa købtes den 1828 for 11,000 Rd. af H. P. Bracht, der 1856 for 75,000 Rd. solgte den til C. V. A. Christensen, som 1858 solgte den for 100,000 Rd. til Lensgreve G. C. v. Raben († 1875); han solgte den 1872 til Hofjægerm., Grev F. V. S. Danneskiold-Samsøe til Ulriksholm, † 1895, hvis Enke nu ejer den. — Hovedbygningen, der endnu til Dels omgives af Grave, bestaar af 4 Fløje med Kamgavle og ved Hovedfløjen et højt, ottekantet Taarn med Spir; de 3 Fløje ere i 2 Stokv. med Kældere, medens den ene er i 1 Stokv. Den ene Fløj er opf. midt i 19. Aarh., medens de andre vistnok stamme fra Slutn. af 16. og Midten af 17. Aarh. Mellem Taarnet og den ene Fløj er en muret Port, der lukker for Borggaarden. Ladebygningerne ere nye, væsentlig fra 1850. Til Bygningen slutter sig en stor Have.

Ved Aar 1400 solgte Hethe Nielsen og Kirstine Christiernsdatter til Hr. Folmer Lunge sit Gods i Harthesysle, Gedinge Herred, Rythe Sogn: Østerskov, Holbekgordt og Wklethorp. — I Vald. Jrdb. nævnes, at Kongen ejede Gods til 3 Marks Guld i „Ryztheret“, vistnok i dette Sogn.

I Stendis Hede er der fredlyst 9 anselige Gravhøje, hvoraf de 6 danne den smukke Gruppe Tinghøjene. Ved disse har Herredstinget sikkert en Tid lang været holdt.

Ryde var Anneks til Borbjærg, indtil det 1831 blev et eget Pastorat med Hanbjærg til Anneks.Link