Grove Sogn

Fra Wiki for Slægtsforsker
Skift til: Navigation, Søgning

Historisk info om Grove Sogn. Et sogn i Herning Nordre Provsti (Viborg Stift). Indtil Kommunalreformen i 1970 lå det i Ginding Herred (Ringkøbing Amt). I sognet ligger Grove Kirke.

Som medlem af www.danskeaner.dk kan du se ane/efterslægts tavler for de personer der er tilknyttet sognet via denne liste


Følgende beskrivelse af Grove Sogn er fra Trap Danmark 3 udgave.

Grove Sogn, der har til Anneks Simmelkjær Sogn, omgives af Haderup Sogn, Hammerum Hrd. (Simmelkjær, Sunds og Bording S.) og Viborg Amt (Lysgaard og Fjends Hrdr.), fra hvilket det skilles ved Skive Aa. Kirken, noget nordl., ligger over 3 1/2 Mil Ø. S. Ø. for Holstebro. De højtliggende, jævne Jorder, der høre til Karupfladen, ere skarpsandede og overvejende Heder, hvoraf en Del dog er beplantet; en Del Mose og Kær; af Plantagerne nævnes den private Gedhus Plantage, c. 1350 Td. Ld., anlagt 1898. Langs Karup Aa er der af Hedeselskabet anlagt Vandingskanaler. Midt paa Heden ligger Kragsø, c. 25 Td. Ld.

Fladeindholdet 1896: 14,575 Td. Ld., hvoraf 1070 besaaede (deraf med Rug 416, Byg 54, Havre 201, Boghvede 113, Spergel 175, Blands. til Modenh. 10, Kartofler 91, andre Rodfr. 7), Afgræsn. 1536, Høslæt, Brak, Eng m. m. 672, Have 10, Moser 359, Kær og Fælleder 204, Heder m. v. 10,563, Veje og Byggegr. 133, Vandareal m. m. 24 Td. Kreaturhold 1898: 100 Heste, 604 Stkr. Hornkvæg (deraf 292 Køer), 1212 Faar, 219 Svin og 9 Geder. Ager og Engs Hrtk. 1895: 63 Td.; 21 Selvejergde. med 39, 81 Huse med 24 Td. Hrtk. og 4 jordløse Huse. Befolkningen, 1/2 1901: 501, boede i 98 Gaarde og Huse (se videre S. 548).

I Sognet: Grove (1340: Grouæ), Gd. og Huse med Kirke, Præstegd. (Grovegd.) og Skole. Gindeskov, Gd.; Barslund, Gd. og Huse; Øster- og Vester-Vestorp, Gde. og Huse; Graasand, Gde. og Huse; Hessellund, Gde. og Huse; Kjølvraa, 2 Gde. og Huse med Skole; Ure, Gde. og Huse; Gedhuset, Gd., Arbejdskoloni for Straffefanger. Pilhuse. Kragsøhus, Plantørbolig ved Gedhus Plantage.

Grove S., een Sognekommune med Haderup S., hører under Hjerm-Ginding Hrdr.’s Jurisdiktion (Holstebro), Holstebro Amstue- og Sjørup Lægedistr., 8. Landstings- og Amtets 3. Folketingskr. samt 5. Udskrivningskr.’ Lægd 165 b. Kirken tilhører Sognebeboerne.

Kirken er opf. 1893 (indviet 26/11) af røde Mursten i gotisk Stil (Arkitekt: Olivarius) og bestaar af Skib og Kor samt Taarn med Spir. Loftet er hvælvet. Altertavlen, med et Christusbillede, har Form som Tværsnittet af en gotisk Kirke. — Sandsynligvis omtr. 8-900 Al. V. for den nuv. Kirke paa et Sted, som kaldes „Kirkehøj“, har der staaet en Kirke, der nævnes som øde c. 1340. Der er ikke fundet Rester af den, men mange Spor af tidligere Opdyrkning og Gaarde vise, at det gamle Grove Sogn har været langt mere bebygget end nu. (Se Saml. t. j. Hist. VII S. 360). Det nuv. Sogn udskiltes af den sydl. Del af Haderup Sogn ved Res. af 29/9 1893 og fik til Anneks det af en Del af Ørre Sogn samtidig udskilte Simmelkjær Sogn.

Gedhusets Navn udledes af, at der indtil 1810 kun holdtes Geder her „foruden Arbejdsstude og 2 Køer“; en anden Forklaring er, at det kommer af „gæte“, ɔ: smælte, idet man her skal have indvundet Myremalm, paa hvilket netop den sydlige Del af Karupfladen er rig. Gedhuset har lige til de sidste Aar været en Slags Kro eller et Bedested for rejsende mellem Viborg og Ringkjøbing. I 1899 afsluttedes Kontrakt mellem Fængselsvæsenet og Plantningsselskaberne „Steen Blicher“ og „Jydsk Myremalms- og Plantningsselskab“ om Anvendelse af Straffefanger fra Horsens til Opdyrkning af Heden (se S. 75); det første Hold Fanger kom i Eftersommeren 1899 til Gedhuset, som før har bestaaet af 4 Længer, hvoraf nu kun det lave Stuehus staar tilbage.

Mads Jonsen i Hessellund nævnes 1414, og 1483 nævnes atter en Mads Jonsen smstds. — Ved Gindeskov (Gindingskov) har Herredets ældste Tingsted været. — I Sognet er der fredlyst 3 Gravhøje.


Link