Hodsager Sogn

Fra Wiki for Slægtsforsker
Skift til: Navigation, Søgning

Historisk info om Hodsager Sogn. Et sogn i Herning Nordre Provsti (Viborg Stift). Indtil Kommunalreformen i 1970 lå det i Ginding Herred (Ringkøbing Amt). I sognet ligger Hodsager Kirke.

Som medlem af www.danskeaner.dk kan du se ane/efterslægts tavler for de personer der er tilknyttet sognet via denne liste

Præster tilknyttet sognet

Indsættelse år og navn. kilde Wibergs præstehistorie m.f. Yderlig info om person samt familierelationer findes i danskeaner.

Fælles med Ørre Sogn og fra 30 okt. 1818 med Aulum Sogn

 • 1584 Peder Christensen
 • 1610 Christen Pedersen
 • 16?? Jens. . .
 • 1632 Laurits Christensen
 • 1669 Christen Jørgensen Friis
 • 1682 Peder Lauritsen Havnelev
 • 1707 Søren Krøyer
 • 1722 Laurits Hansen Friis
 • 1743 Morten Mortensen Lund
 • 1755 Tule Ibsen Schandorph
 • 1778 Niels Kjærulff
 • 1804 Hans Peter Hübertz
 • 1818 Johannes Eiler
 • 1822 Laurits Sørensen
 • 1839 Otto Caspar Valentin Wedel
 • 1842 Peter Hørning
 • 1850 Peter Joachim Boesen
 • 1857 Didrik Nicolai Blicher
 • 1867 Julius Jonas Collin Fjelstrup
 • 1875 Anders Jensen


Følgende beskrivelse af Hodsager Sogn er fra Trap Danmark 3 udgave.

Hodsager Sogn (hvoraf henved 1/3 regnes under Hammerum Hrd.), Anneks til Avlum i Hammerum Hrd., omgives af dette Hrd. (Tvis, Avlum og Simmelkjær S.), fra hvilket det til Dels skilles ved Storaa, Grove og Haderup Sogne samt Hjerm Hrd. (Borbjærg og Mejrup S.). Kirken, mod V., ligger 2 Mil Ø. S. Ø. for Holstebro. De højtliggende, jævne Jorder, med enkelte Bakkepartier (Yllebjærg, 139 F., 43 M.), ere sandede med store Hedestrækninger og Moser (Birkmose, Hestbjærg Mose); den opdyrkede Del ligger mest langs Storaa og Hodsager Aa, der danner en Del af Østgrænsen og derpaa løber mod V. gennem Sognet til Storaa. Langs Storaa er der mellem Yllebjærg og Bredvigbæk ved Hedeselskabets Hjælp anlagt af Beboerne 1872-73 en 1 3/4 Mil lang Vandingskanal; i den sydl. Del af Sognet ender Damholt-Hodsager Mergelbane (se S. 564).

Fladeindholdet 1896: 6599 Td. Ld. (c. 2500 under Hammerum Hrd.), hvoraf 1367 besaaede (deraf med Rug 525, Byg 50, Havre 368, Boghvede 72, Bælgsæd 10, Spergel 11, Frøavl 12, Blandsæd til Modenh. 60, Grøntf. 82, Kartofler 137, andre Rodfr. 40), Afgræsn. 1310, Høslæt, Brak, Eng m. m. 754, Have 19, Skov 43, ubevokset 10, Moser 252, Kær og Fælleder 191, Heder m. v. 2516, Veje og Byggegr. 126, Vandareal m. m. 11 Td. Kreaturhold 1898: 157 Heste, 714 Stkr. Hornkv. (deraf 379 Køer), 999 Faar, 345 Svin og 5 Geder. Ager og Engs Hrtk. 1895: 53 Td.; 17 Selvejergde. med 31, 68 Huse med 21 Td. Hrtk. og 10 jordløse Huse. Befolkningen, 1/2 1901: 563 (1801: 99, 1840: 180, 1860: 312, 1890: 508), boede i 95 Gaarde og Huse; Erhverv 1890: 16 levede af immat. Virksomh., 447 af Jordbrug, 16 af Industri, 1 af Handel, 3 af forsk. Daglejervirks. og 25 af deres Midler.

I Sognet: Hodsager Kirke (1340: Holsagher) og Skole. Yllebjærg, 3 Gde. og Huse; Dalgd.; Brogd.; Gamle Hodsager, 4 Gde. og Huse; Kirkegd., 2 Gde. og Mølle; Toppergd.; Hallundbæk, 3 Gde. og Huse; Halkjær Huse; Bredvigbæk, Gd.; Ommosegde. (Aamosegde.), 2 Gde. og Huse med Andelsmejeri.

Hodsager S., een Sognekommune med Hovedsognet, hører under Hjerm-Ginding Hrdr.’s Jurisdiktion (Holstebro), Holstebro Amtstue- og Lægedistr., 8. Landstings- og Amtets 3. Folketingskr. samt 5. Udskrivningskr.’ 166. Lægd. Kirken tilhører Sognebeboerne.

Den lille Kirke bestaar af Skib og Kor ud i eet samt Vaabenhus mod N. Skib og Kor, med Bjælkeloft, ere opf. i gotisk Tid (1. Halvd. af 14. Aarh.?) af raa Granit og Munkesten. Dørene ere bevarede (Sydd. tilmur.). I nyere Tid have Gavlene faaet Kamme, og Vaabenhuset er opf. af smaa, røde Mursten, med jærnbeslaaet Egetræsdør fra 1698. Altertavle i Renæssancestil med nyere Malerier (den korsfæstede og Evangelisterne). Granitdøbefont. Prædikestol og Præstestol (med Aarst. 1621) i senere Renæssancestil. Paa et af Stolestaderne Aarst. 1608. I Skibet flere udsk. Figurer (deribl. Gud Fader med Sønnen) fra en katolsk Altertavle. Klokken, med Minuskelindskr., fra 1511, hænger nu i en taarnagtig, nyere Bygning ved Kirkegaardens Indgang.

Hodsager var Anneks til Ørre, indtil det ifl. Reskr. af 30/10 1818 blev Anneks til Avlum 1822.


Link