Wibergs præstehistorie

Fra Wiki for Slægtsforsker
Version fra 10. apr 2016, 12:18 af WikiAdmin (diskussion | bidrag)

(forskel) ←Ældre version | se nuværende version (forskel) | Nyere version→ (forskel)
Skift til: Navigation, Søgning

Sophus Vilhelm Wiberg. Præst og Genealog. Han var præst i følgende sogne. Fåborg Sogn, Hørning Sogn, Håstrup Sogn, Jordløse Sogn, Vester Nykirke Sogn og Årslev_Sogn. Som medlem af Danskeaner kan du se hans familie, aner og efterkommer via dette link.


Wibergs præstehistorie

Et hovedværk i den genealogiske litteratur. 3 bind udgivet 1870-1873 omhandlende Personalhistorie, statistiske og genealogiske bidrag til en almindelig dansk præstehistorie.

Forord indledes med:

Hensigten med dette Skrift er, at levere en Samlet Oversigt over den evangelisk-lutherske Geistlighed i Danmark, eller over Præsterne i alle faste, underordnede geistlige Embeder Siden Reformationen.

Jeg har derfor først stræbt, at anføre alle Embeder, Som ere eller have været; dernæst at faae Rækkerne for de enkelte Embeder tilveiebragte saa fuldstændige og nøiagtige, som muligt; hvilket ved mangfoldige Embeder har medført, i det Mindste for mig, uoverkommelige Vanskeligheder, hvad angaaer den ældste Tid indtil Midten af det 17de Aarhundrede; men Som derimod er lykkedes mig overalt fra den Tid, med hvilken de saakaldte „Ministeriets Serier” begynde, eller omtrent fra Souverainitetens Indførelse.(1) Fremdeles har jeg søgt, at give en Udsigt over de enkelte Præsters Personalia, nemlig hvor, naar og af hvilke Forældre de ere fødte, naar og hvorfra de ere blevne Studenter, naar og med hvilken Charakteer de bleve theol. Candidater, om de have taget academiske Grader (Baccalaurgraden er ikke medtagen); de forskjellige Embedsstillinger, i hvilke de have virket; om de have havt Titler, Rang og Ordener o. s. v.; om de have stiftet Legater; fremdeles om deres Ægteskaber og Antallet af deres levendefødte Børn.

Særligen har jeg havt min Opmærksomhed henvendt paa, saavidt muligt at fremstille Geistlighedens indbyrdes Slægtsskabsforbindelser, hvilke i ældre Tider vare saa vidtudbredte, at Præsterne paa visse Egne dannede ligesom een stor Familie. Dette troer jeg at have opnaaet paa en nem Maade ved Henviisninger til Sønnerne og Svigersønnerne og fra Sønnerne og Døttrene tilbage til Fædrene, saaledes at man vil kunne forfølge Slægtskabet i saavel nedstigende som opstigende Linie. Hvor det lod sig gjøre, har jeg ogsaa paa en human Maade leveret korte Skildringer af Præsternes Personligheder, samt meddeelt andre, dem eller Embederne vedrørende, Efterretninger, som forekom mig mærkelige.


Sophus Vilhelm Wiberg 1811-82

(Fra Dansk Biografisk Lexikon, 3 udgave)

Sophus Vilhelm Wiberg, blev født 22. Aug. 1811 i Odense, hvor Faderen Andreas Frederik W. (f. 28. Nov. 1779 d. 21. Okt. 1856) var residerende Kapellan ved St. Knuds Kirke. Moderen hed Anna Kirstine Jensen (f. 29. Avg. 1777 d. 9. Juni 1834).

4 Aar gammel kom han som Plejesøn i Huset hos Kammerjunkerinde Reedtz paa Palsgaard, der satte ham i Odense Latinskole, hvorfra han blev Student 1828. 1832 tog han theologisk Embedsexamen og var derefter Huslærer paa Einsidelsborg hos Grev PetersdorfF. 1834 blev han Adjunkt ved Odense Latinskole og kaldedes 1837 til Sognepræst for Vester Nykirke og Faaborg i Ribe Stift, blev 1851 befordret til Aarslev og Hørning ved Randers og 1858 til Jordløse og Haastrup i Fyen, hvor han døde 27. Maj 1882.

1858-60 udgav han «Ny gejstlig Stat»; det var et smukt og nøjagtig udført Arbejde, der gav langt mere end Titelen lovede, i det det indeholdt en alfabetisk Fortegnelse over samtlige Præsteembeder i Danmark med Angivelse af alle Præsterne i disse siden 1801. Det vakte ogsaa megen og fortjent Opmærksomhed, og fra mange Sider blev W. opfordret til at udvide sit Arbejde til at omfatte Tiden helt tilbage til Reformationen; særlig opmuntrede Genealogen Lengnick (X, 201) dertil og stillede redebon sine store Samlinger til W.s Raadighed. Efter at denne forgjæves havde søgt at faa Raadstuearkivar Dr. O. Nielsen (XII, 270) og Pastor A. H. Nielsen (XII, 207) til Medarbejdere eller Medudgivere tog han fat paa den uhyre store Opgave at samle personalhistoriske Oplysninger om samtlige Præster i Danmark lige fra Reformationen til Udgangen af 1868. Det var et næsten utroligt Arbejde, der maatte udføres: store Rækker af Blade, Tidsskrifter, Bøger, Manuskripter og Arkivsager maatte gjennemgaas, og ofte var Udbyttet deraf mere end tarveligt; der maatte skrives og spørges til alle Sider, og ikke sjælden udebleve Svarene helt. A. H. Nielsen ydede W. den mest beredvillige Støtte og overlod ham sine omfattende Arbejder om Præsterne i Aalborg og Viborg Stifter. I 1870 begyndte W. saa Udgivelsen af »Personalhistoriske, statistiske og genealogiske Bidrag til en almindelig dansk Præstehistorie», i mindelighed i Litteraturen citeret som «Wibergs Præstehistorie»; det var 3 store Bind, som han sluttede 1873 med i Bind Register over samtlige Præster. 1879 udgav han et Supplement, der dog ikke har nogen Værdi, og udarbejdede senere Fortegnelser over alle i Værket forekommende Personnavne, men disse ere ikke trykte.

Dommen over W.s Arbejde maa ubetinget blive gunstig, thi det maa erindres, at det var nødvendigt at holde sig til Forarbejder, hvis Paalidelighed ikke altid kunde kontrolleres, ligesom Kilderne, der tilmed ofte kun flyde sparsomt, tit ere meget uklare, men W. besad sammen med en Jærnflid og usædvanlig Arbejdsevne en ikke ubetydelig kritisk Sans og en i mange Retninger fortræffelig Kombinationsevne. Værket er et Hovedværk i den genealogiske Litteratur, det maa betragtes som grundlæggende og har fremfor andet givet Stødet til, at saa overmaade mange nu sysle med Genealogi og Personalhistorie.

W. blev 9. Maj 1836 gift med Vibekke Charlotte Holm (f. 29. Marts 1812 d. 9. April 1880), Datter af Sognepræst til Brændekilde og Bellinge Vilhelm H. (f. 10. Dec. 1773 d. 12. April 1838) og Vilhelmine Gottlobine f. Storch (f. 1. Okt. 1774 d. 30. Okt. 1850).

Illustr. Tid. XXIII, 449.

Sofus Elvius.