Fåborg Sogn (Ribe Amt)

Fra Wiki for Slægtsforsker
Skift til: Navigation, Søgning

Historisk info om Fåborg Sogn. Et sogn i Varde Provsti (Ribe Stift). Indtil Kommunalreformen i 1970 lå det i Skast Herred (Ribe Amt). I sognet ligger Fåborg Kirke

Som medlem af www.danskeaner.dk kan du se ane/efterslægts tavler for de personer der er tilknyttet sognet via denne liste


Præster tilknyttet sognet

Indsættelse år og navn. kilde Wibergs præstehistorie m.f. Yderlig info om person samt familierelationer findes i danskeaner.

Fælles med Vester Nykirke Sogn og fra 1860 med Årre Sogn

 • 1573 Niels . . .
 • 1584 Morten Nielsen
 • 1590 Hans Rasmussen
 • 1613 Søren Lambertsen
 • 1649 Mads Sørensen Raunsøe
 • 1660 Anders Rasmussen Spandeth
 • 1692 Søren Pedersen Bhie
 • 1727 Niels Pedersen Bøgh (Bøg)
 • 1759 Laurits (Lars) Bertelsen Bay
 • 1780 Mads Schierning Blangsted
 • 1824 P. M. Bildsøe
 • 1824 Johan Peter Koch
 • 1837 Sophus Vilhelm Wiberg
 • 1860 Diderik Peter Svendsen (Schwensen?)
 • 1869 Christen Stub Heiberg
 • 1875 Jørgen Christensen Sørensen
 • 1878 Peter Vilhelm Ranøe Wiimh

Følgende beskrivelse af Fåborg Sogn er fra Trap Danmark 3 udgave.

Faaborg Sogn, det største i Herredet, omgives af Annekset Aarre, Øse og Starup Sogne, Gjørding Hrd. (Aastrup og Vejrup S.) og Grimstrup Sogn. Kirken, mod S., ligger 2 1/4 Mil Ø. S. Ø. for Varde og 3 Mil Ø. N. Ø. for Esbjærg. De højtliggende, ujævne Jorder (Gravhøj, 156 F., 49 M., med trig. Station) ere til Dels sandede, i Avtrup gode, med store Hedestrækninger. Af Plantager nævnes Vrenderup Pl., 200 Td. Ld., anlagt 1894; Mosekulturen har god Fremgang. I Nordøsthjørnet udspringer Sneum Aa, som gennemløber en Del af det og derpaa danner Østgrænsen.

Fladeindholdet 1901: 11,471 Td. Ld., hvoraf 3029 besaaede (deraf med Rug 800, Byg 125, Havre 1196, Boghvede 196, Bælgsæd 15, Spergel 18, Frøavl 5, Blandsæd til Modenh. 135, Grøntf. 66, Kartofler 250, andre Rodfr. 223), Afgræsn. 2894, Høslæt, Brak, Eng m. m. 929, Have 41, Skov 288, Moser og Kær 913, Heder m. v. 3196, Veje og Byggegr. 175, Vandareal m. m. 6 Td. Kreaturhold 1898: 327 Heste, 1423 Stkr. Hornkv. (deraf 789 Køer), 1864 Faar, 644 Svin og 21 Geder. Ager og Engs Hrtk. 1895: 152 Td.: 58 Selvejergde. med 106, 136 Huse med 45 Td. Hrtk. og 12 jordløse Huse. Befolkningen, 1/2 1901: 1167 (1801: 388, 1840: 566, 1860: 793, 1890: 1010), boede i 226 Gaarde og Huse; Erhverv 1890: 27 levede af immat. Virksomh., 810 af Jordbr., 77 af Industri, 25 af Handel, 5 af forsk. Daglejervirks., 53 af deres Midler, og 13 vare under Fattigv.

I Sognet Byerne: Faaborg (c. 1340: Faburgh) med Kirke, Præstegd., Skole, Missionshus (opf. 1897), Forsamlingshus (opf. 1887), Telefonst., Faaborg Vandmølle og Kro; Vrenderup med Skole; Rodebæk; Agerbæk med Skole; Debel; Aalunde; Gjestlunde (Gistlunde); Fuglsig; Slebsager (Over- og Neder-S.); Avtrup. Kjærbjærg Huse. Tomp Møllegaard.

Faaborg S., en egen Sognekommune hører under Varde Købstads Landjurisdiktion (Varde), Varde Amtstue-og Lægedistr., 11. Landstings- og Amtets 2. Folketingskr. samt 4. Udskrivningskr.’ 40. Lægd. Kirken tilhører Sognebeboerne.

Den højtliggende Kirke bestaar af Skib og Kor, Taarn mod V. og Vaabenhus mod S. Skib (i tidlig Tid forlænget mod V.) og Kor, med flade Lofter, ere fra romansk Tid af Granitkvadre paa Sokkel til Dels med Skraakant. Nordsiden har 2 tilmur. Døre, Sydsiden 1, Korets Sydside 1, hvis Overligger har Bladornament og Dragefigurer; Korbuen og flere Vinduer (tilmur.), hvoraf nogle med Halvsøjler, ere bevarede. Taarnet, med Hvælv., er af store, røde Mursten (senere ombygget; paa Sydsiden: 1726), fra den senere Middelalder; Vaabenhuset, af Mursten, er ogsaa senere. Altertavle i Renæssancestil fra c. 1600 med et Maleri (Christus med Discipl. i Emaus) fra 1898 af Anker Lund. Romansk Granitdøbefont med Rebsnoning. Prædikestol fra 1608. Gammelt Krucifiks; Stolestader fra 1583. Klokken, uden Indskr., er fra den senere Middelalder.


Eksterne Link