Vind Sogn

Fra Wiki for Slægtsforsker
Skift til: Navigation, Søgning

Historisk info om Vind Sogn. Et sogn i Herning Nordre Provsti (Viborg Stift). Indtil Kommunalreformen i 1970 lå det i Ulfborg Herred (Ringkøbing Amt). I sognet ligger Vind Kirke.

Som medlem af www.danskeaner.dk kan du se ane/efterslægts tavler for de personer der er tilknyttet sognet via denne liste

Som medlem af www.danskeaner.dk kan du se ane/efterslægts tavler for de personer der er tilknyttet sognet via denne liste

Præster tilknyttet sognet

Indsættelse år og navn. kilde Wibergs præstehistorie m.f. Yderlig info om person samt familierelationer findes i danskeaner.

Fælles med Vinding Sogn

 • 1513 Ib el. Jacob Jensen
 • 1557 Jens Poulsen Soervad
 • 1583 Niels Pedersen Wildberg
 • 1618 Christen Pedersen Stadel
 • 1652 Anders Jacobsen Hegelund
 • 1679 Hans Christensen Mariager
 • 1704 Mikkel Pedersen Dorscheus
 • 1749 Terkel Mikkelsen Dorscheus
 • 1775 Frants Eriksen Hvass
 • 1782 Joachim Frederik Johansen Kuhlmann
 • 1789 Christian Johan Davidsen Fog
 • 1792 Jens Fenger
 • 1813 Johan Henrik Stabell
 • 1819 Hans Søren Sørensen
 • 1832 Henrik Rudolph Buchhave
 • 1844 Niels Henrik Schnegelsberg
 • 1853 Peter Daniel Blicher
 • 1863 Victor Christian Jørgensen


Følgende beskrivelse af Vind Sogn er fra Trap Danmark 3 udgave.

Vind Sogn, Anneks til Vinding, omgives af dette, N.-Felding, Idum, Raasted og Ulvborg Sogne samt Hind Hrd. (Thorsted og N.-Omme S.). Kirken, omtr. midt i Sognet, ligger 1 1/2 Mil S. S. V. for Holstebro. De højtliggende, bakkede Jorder (højeste Punkt: Voldsted Bjærg, 221 F., 69 M.) ere sandede og skarpsandede; omtr. Halvdelen er dækket af Hede; af Plantager nævnes en Del af Straasø Pl. (se S. 585) og Vinding-Vind Kommunes Pl., 91 Td. Ld. I Sognet løber, mod S. V., Fuglkjær Aa eller Lilleaa, ligesom Idum Aa udspringer midt i Sognet. Ved Østgrænsen gaar Landevejen fra Holstebro til Varde.

Fladeindholdet 1896: 11,494 Td. Ld., hvoraf 1516 besaaede (deraf med Rug 418, Byg 72, Havre 571, Boghvede 27, Bælgsæd 5, Spergel 183, Blands. til Modenh. 32, Grøntf. 11, Kartofler 176, andre Rodfr. 20), Afgræsn. 2169, Høslæt, Brak, Eng m. m. 618, Have 21, Skov 244, Moser 97, Kær og Fælleder 34, Heder 5983, Flyvesand m. v. 658, Veje og Byggegr. 148, Vandareal m. m. 5 Td. Kreaturhold 1898: 129 Heste, 650 Stkr. Hornkvæg (deraf 355 Køer), 1328 Faar, 314 Svin og 20 Geder. Ager og Engs Hrtk. 1895: 81 Td.; 33 Selvejergde. med 63, 41 Huse med 16 Td. Hrtk. og 10 jordløse Huse. Befolkningen, 1/2 1901: 483 (1801: 203, 1840: 270, 1860: 364, 1890: 503), boede i 92 Gaarde og Huse; Erhverv 1890: 15 levede af immat. Virksomhed, 419 af Jordbr., 14 af Industri, 6 af Handel, 8 af forsk. Daglejervirks., 29 af deres Midler, og 12 vare under Fattigv.

I Sognet: Vind Kirke og 2 Skoler (Vind Sk. og Straasø Sk.), og Byerne Røjkjær og Vindby. Blaabjærg, Blaakjær, Vindgab, Mikkelborg, Trækris, Skold, Bars (Baar) og Sandfær, Gde.; Kirkegd.; Gammelvind, Gd.; Skovgd.; Vingtoft, Gde. og Huse; Voldsted, Løvhus og Fuglsang, Gde.; Straasø, Gd. og Plantørbolig, købt 1890 af Staten; Sophiedal, Hus; Troldtoft, Gde. og Huse; Gosmer, Gd.

Vind S., een Sognekommune med Hovedsognet, hører under de samme Distrikter, Lands- og Folketingskr. som dette samt 5. Udskrivningskr.’ 170. Lægd. Kirken tilhører nogle Privatmænd.

Kirken, indviet til St. Gertrud, bestaar af Skib og Kor samt Vaabenhus mod N. Skib og Kor (med fladt Loft; Koret har været hvælv, eller bestemt dertil) ere af raa og huggen Granit og Munkesten, vistnok helt ombyggede i Beg. af 16. Aarh. (Kirken omtales i „Ribe Oldemoder“; paa Præsten Ib Jensens Tid, 1513-63, var den øde, men genopbyggedes da af ham c. 1520). Syddøren er tilmuret. Vaabenhuset, fra sidste Halvdel af 19. Aarh., er af røde Mursten. I Skibets Vestgavl en tilmuret Rundbue, der har ført ind til et nu nedbrudt Taarn Altertavle fra 1882 med et forgyldt Kors. Romansk Granitdøbefont. Prædikestol i Renæssancestil.

Sandfær Gaard og Mølle nævnes 1490; 1526 (gentaget 1537) fik Mogens Juel til Udstrup Livsbrev af Kronen paa dem; 1559-63 var Oluf Krabbe til Damsgd. forlenet med Gaarden, 1563 Palle Juel til Pallesbjærg. — Gammelvind ejedes 1682 af Hans Rostrup.

Af Gravhøje er der fredlyst ved Vindgab 1, ved Blaabjærg 1, ved Røjkjær 3 og ved Gammelvind 1.

Sognet var c. 1520-29 Anneks til Vinding, derefter et eget Pastorat; 1566 ansøgte Præsten i Idum forgæves om, at Vind efter den dav. Præsts Død maatte annekteres til Idum. Vistnok 1577 blev Vind Anneks til Vinding.


Link