Ulfborg Herred

Fra Wiki for Slægtsforsker
Skift til: Navigation, Søgning
Ulfborg Herred

Ulfborg Herred er et herred i Ringkøbing Amt. Det hed i Kong Valdemars Jordebog Vlburghæreth, og hørte i middelalderen under Hardsyssel. Senere var det sammen med Vandfuld Herred og Hind Herred et len, der i en periode fra 1523 – 1549 hørte under Riberhus Len, hvorefter det igen blev selvstændigt, indtil det i 1597 blev forenet med Bøvling Len. Fra 1660 kom det under Bøvling Amt, indtil det i 1794 kom under det da oprettede Ringkøbing Amt.

Segl fra Ulfborg Herred
Hovedparten af Ulfborg Herred omkring 1900. Timring Sogn ligger mod sydøst, i den østlige ende af herredet

Ulfborg Herred grænser mod nord til Hjerm Herred, fra hvilket det skilles ved Storåen, mod øs og sydøst til Hammerum Herred, mod syd og sydvest til Bølling og Hind Herred, fra hvilket sidste det til dels skilles ved Madum Å; mod vest grænser det til Vesterhavet og mod nordvest til Nissum Fjord.

I herredet ligger følgende sogne:

Følgende beskrivelse af Hammerum Herred er fra Trap Danmark 3 udgave.

Ulvborg Herred begrænses mod N. af Hjerm Hrd., fra hvilket det skilles ved Storaa, mod Ø. og S. Ø. af Hammerum Hrd., mod S. og S. V. af Bølling og Hind Hrdr., fra hvilket sidste det til Dels skilles ved Madum Aa, mod V. af Vesterhavet og mod N. V. af Nissum Fjord. Fra V. til Ø. er Udstrækningen c. 5, fra N. til S. mellem 1 og 3 1/2 Mil. Den vestl. Tredjedel af Herredet, der hører til „Vesterhavsfladen“, er lavtliggende og jævn i Modsætning til den østl. Del, som er højtliggende, idet den hører til den nordvestl. Del af Skovbjærg Bakkeøen med Heldning mod N. til Storaa og med enkelte isolerede Højder, som Lærkehøj, 221 F., 69 M., og paa selve Skovbjærgbanken, som ligger i Herredets sydøstl. Del, Præstebjærg, 304 F., 95,5 M., og Tihøje, 354 F., 110 M. Jorderne ere gennemgaaende sandede, i den vestl. Del dog ret muldrige, i den østl. Del enkelte Steder lerholdige, men dog overvejende meget magre, med store Hedestrækninger; ogsaa i den vestl. Del findes Heder og Klit. En Del mindre Vandløb søge mod N. til Storaa. Skovarealet, hvortil høre Straasø Statsplantage og Husby Klitplantage, er i det hele 2663 Td. Ld. Det hører til Amtets ufrugtbare Herreder (ved Matr. gnmstl. 48 Td. Ld. paa 1 Td. H.). Efter Opgørelsen 1896 var Fladeindholdet 85,129 Td. Ld. (8,53 □ Mil, 470,7 □ Km.). Ager og Engs Hrtk. var 1/1 1895 1782 Td., Folketallet 1/2 1901 7777 1801: 3742, 1840: 5009, 1860: 5835, 1890: 7289). I gejstl. Hens. danner det eet Provsti med Hind Hrd., i verdsl. Hens. hører det under Ulvborg-Hind Hrdr.’s, Hjerm-Ginding Hrdr.’s og Hammerum Hrd.’s Jurisdiktioner samt under Amtets 1. Forligskreds (Husby, S.-Nissum, Staby, Ma-dum og Ulvborg), 4. Forligskr. (Timring) og 5. Forligskr. (de øvrige Sogne).

Ulvborg Hrd., i Vald. Jrdb.: Vlburghæreth, hørte i Middelalderen til Harsyssel, senere til Bøvling Len og fra 1660 til Bøvling Amt; se videre S. 452.

Der er i 1901-2 talt henved 970 jordfaste Oldtidsmonumenter, alle Gravhøje (Dysser og Jættestuer forekomme ikke), men et stort Antal var da sløjfet eller mere eller mindre forstyrret; 1/11 1902 vare 103 fredlyste. Næsten alle Højene findes i den større, østl. Del (i Sognene Idum 290, Vinding 225, N.-Felding 150, Vind 130, Timring 90 og Raasted 50); i de 5 lavtliggende Sogne mod V. er der tils. kun talt c. 35 Gravhøje, hvoraf de 25 i Ulvborg Sogn.

Litt.: Præsteindberetn. fra 1638, i D. Saml. 2. R. IV S. 27 flg. — P. Storgaard Pedersen, U. Hrd., en hist.-topogr. Beskr., Ringkjøbing 1900.


Se også