Vinding Sogn (Ringkøbing Amt)

Fra Wiki for Slægtsforsker
Skift til: Navigation, Søgning

Historisk info om Vinding Sogn. Et sogn i Herning Nordre Provsti (Viborg Stift). Indtil Kommunalreformen i 1970 lå det i Ulfborg Herred (Ringkøbing Amt). I sognet ligger Vinding Kirke.

Som medlem af www.danskeaner.dk kan du se ane/efterslægts tavler for de personer der er tilknyttet sognet via denne liste

Præster tilknyttet sognet

Indsættelse år og navn. kilde Wibergs præstehistorie m.f. Yderlig info om person samt familierelationer findes i danskeaner.

Fælles med Vind Sogn

 • 1513 Ib el. Jacob Jensen
 • 1557 Jens Poulsen Soervad
 • 1583 Niels Pedersen Wildberg
 • 1618 Christen Pedersen Stadel
 • 1652 Anders Jacobsen Hegelund
 • 1679 Hans Christensen Mariager
 • 1704 Mikkel Pedersen Dorscheus
 • 1749 Terkel Mikkelsen Dorscheus
 • 1775 Frants Eriksen Hvass
 • 1782 Joachim Frederik Johansen Kuhlmann
 • 1789 Christian Johan Davidsen Fog
 • 1792 Jens Fenger
 • 1813 Johan Henrik Stabell
 • 1819 Hans Søren Sørensen
 • 1832 Henrik Rudolph Buchhave
 • 1844 Niels Henrik Schnegelsberg
 • 1853 Peter Daniel Blicher
 • 1863 Victor Christian Jørgensen


Følgende beskrivelse af Vinding Sogn er fra Trap Danmark 3 udgave.

Vinding Sogn omgives af Annekset Vind og N.-Felding Sogn, Hammerum Hrd. (Tvis, Avlum og Vilbjærg S.), Timring Sogn og Hind Hrd. (N.-Omme S.). Kirken, mod N., ligger 1 1/4 Mil S. S. Ø. for Holstebro. De for det meste jævne, mod S. V. og til Dels mod N. bakkede Jorder (mod S. Tihøje, 354 F., 110 M., med trig. Station, og Præstebjærg, 304 F., 95,5 M.) ere sandede med store Hedestrækninger, hvoraf dog en Del er beplantet. Af Plantagerne nævnes Godthaab Pl., 53 Td. Ld. Flere smaa Vandløb løbe gennem Sognet og forene sig med den paa Nordvestgrænsen løbende Vegen Aa. Ved Vestgrænsen gaar Landevejen fra Holstebro til Varde.

Fladeindholdet 1896: 10,744 Td. Ld., hvoraf 3024 besaaede (deraf med Rug 915, Byg 188, Havre 1256, Boghvede 42, Spergel 131, Blands. til Modenh. 86, Grøntf. 120, Kartofler 218, andre Rodfr. 67), Afgræsn. 3417, Høslæt, Brak, Eng m. m. 1623, Have 12, Skov 50, ubevokset 80, Moser 121, Kær og Fælleder 44, Heder 2211, Veje og Byggegr. 141, Vandareal m. m. 15 Td. Kreaturhold 1898: 335 Heste, 1383 Stkr. Hornkv. (deraf 745 Køer), 2125 Faar, 545 Svin og 6 Geder. Ager og Engs Hrtk. 1895: 160 Td.; 50 Selvejergde. med 135, 67 Huse med 25 Td. Hrtk. og 16 jordløse Huse. Befolkningen, 1/2 1901: 834 (1801: 352, 1840: 458, 1860: 517, 1890: 769), boede i 152 Gaarde og Huse; Erhverv 1890: 33 levede af immat. Virksomhed, 628 af Jordbr., 37 af Industri, 8 af Handel, 11 af forskellig Daglejervirks., 39 af deres Midler, og 13 vare under Fattigv.

I Sognet: Vinding Kirke (1340: Wenningh), Præstegd., 4 Skoler (en ved Kirken, en ved Koldkjær, en ved Vejvad og Agerfeld Sk.) og Andelsmejeri (ved Sørvad). Svendstrup, 2 Gde.; Spaabæk, Gd.; Røjkjær, Gd.; Tusholt, 2 Gde.; Horslund, Gd.; Blindkilde, Gd.; Hale, Gd.; Ramskov, Gde. og Huse; Tyregde., Gde. og Huse; Resdal, Gd.; Sørvad, Gd.; Haskjær, Gd.; Hvirvel, Gd.; Tovstrup, Gd.; Vejvad, Gde. og Huse; Hundkjær, Gd.; Mosegd.; Fuglager, Hus; Nørrelund og Sønderlund, Gde.; Vinding Mølle; Agerfeld Kro, ved Landevejen; Klejnstrup, Gde. og Huse; Fonager, Gd.; Revning (gml. Form: Reffwindt), 2 Gde.; Bakhuse; Vogns-trup, 3 Gde.; Tjagvad, Gd.; Strade, Gde. og Huse; Sig,Gd.; funge, Gd.; Tingager, Gd.; Lægsgd.; Koldkjær, Gde. og Huse; Hedegd.; Pogager, Gd. og Huse; Løgager, Gd. og Huse; m. m.

Vinding S., een Sognekommune med Annekset, hører under Hjerm-Ginding Hrdr.’s Jurisdiktion (Holstebro), Holstebro Amtstue- og Lægedistr., 8. Landstings- og Amtets 3. Folketingskr. samt 5. Udskrivningskr.’ 169. Lægd. Kirken tilhører Sognebeboerne.

Den anselige Kirke, indviet til St. Mauritius, bestaar af Skib og Kor, Taarn mod V. og Vaabenhus mod S. Skib og Kor (med flade Lofter) ere fra romansk Tid af Granitkvadre paa profileret Dobbeltsokkel. Korbuen og begge Døre ere bevarede, Nordd. tilmuret ligesom flere Vinduer. I den senere Middelalder tilføjedes Taarnet (dets øverste Del blæste ned 1638, men genopførtes), hvis hvælvede Underrum har Rundbue ind til Skibet, og Vaabenhuset, begge af Granitkvadre og Munkesten. Ny-Altertavle, med et Maleri (efter C. Blochs Opstandelsen) fra 1901, og Prædikestol, fra 1627, begge i Renæssancestil. Romansk Granitdøbefont. Mindetavle og Gravsten over Provst Hans Chr. Mariager, † 1704, og Hustru. Malmlysekrone, skænk. 1766 af Præsten Terkel Dorschæus og Hustru. Klokken, uden Indskr., er fra den tidligere Middelalder.

I Sognet er der fredlyst 26 Gravhøje, deribl. ved Fonager 6, ved Sønderlund 4 og ved Vognstrup 9 Rundhøje og en 100 F. lang Langhøj.


Link