Karup Sogn (Hjørring Amt)

Fra Wiki for Slægtsforsker
Skift til: Navigation, Søgning

Historisk info om Karup Sogn, et sogn i Frederikshavn Provsti (Aalborg Stift). Sognet ligger i Frederikshavn Kommune (Region Nordjylland). Indtil Kommunalreformen i 2007 lå det i Sæby Kommune (Nordjyllands Amt), og indtil Kommunalreformen i 1970 lå det i Dronninglund Herred (Hjørring Amt). I sognet ligger Karup Kirke. Og den nu forsvundne Hovedgård Tveden

Som medlem af www.danskeaner.dk kan du se ane/efterslægts tavler for de personer der er tilknyttet sognet via denne liste

Alle personer fra folketælling 1787 er lagt ind og koblet sammen i familie relationer hvor muligt.


Præster tilknyttet sognet

Indsættelse år og navn. kilde Wibergs præstehistorie m.f. Yderlig info om person samt familierelationer findes i danskeaner.

Fælles med Understed Sogn og indtil 1555 Lendum Sogn

 • 15?? Villads . . .
 • 1546 Isak . . .
 • 1568 Simon Christensen Spend
 • 1594 Christen Simonsen Spend
 • 1625 Peder Hansen Mørch
 • 1664 Stygge Christophersen Morsøe
 • 1665 Balthasar Jensen Hals
 • 1684 Anton Marcussen Bering
 • 1695 Jens Andersen Sneebang
 • 1730 Laurits Nielsen Sønderslef
 • 1737 Frants Christopher Madsen Vogelius
 • 1749 Laurits Eriksen Kragh
 • 1757 Casper Conrad Rafn
 • 1759 Ole Nicolai Brodersen Brorson
 • 1766 Laurits Jacobsen Wanting
 • 1789 Gyntelberg Abel
 • 1811 Laurits Jordhøy
 • 1833 Jens Christian Blicher
 • 1842 Anders Hansen Nielsen
 • 1852 Carl Christian Lund
 • 1864 Niels Peter Simonsen

Følgende beskrivelse af Karup Sogn er fra Trap Danmark 3 udgave.

Karup Sogn, det mindste i Herredet og Anneks til Understed, omgives af dette, Volstrup og Hørby Sogne samt Horns Hrd. (Gjerum S.), i hvilket det har et Enklave. Kirken, midt i Sognet, ligger 1 Mil N. V. for Sæby og 1 3/4 Mil S. V. for Frederikshavn. De højtliggende, bakkede Jorder ere for en Del lerede. Ved Sydvestgrænsen løber Sæby Aa.

Fladeindholdet 1896: 1399 Td. Ld., hvoraf 534 besaaede (deraf med Rug 137, Byg 50, Havre 200, Blandsæd til Modenh. 84, Grøntf. 16, Kartofler 20, andre Rodfr. 26), Afgræsn. 374, Høslæt, Brak, Eng m. m. 350, Have 6, Skov 26, ubevokset 4, Kær og Fælleder 28, Hegn 4, Heder 32, Veje og Byggegrunde 39 Td. Kreaturhold 1898: 93 Heste, 359 Stkr. Hornkv. (deraf 255 Køer), 258 Faar, 238 Svin og 3 Geder. Ager og Engs Hartk. og halv. Skovskyldshrtk. 1895: 48 Td.; 15 Selvejergaarde med 38, 21 Huse med 10 Td. Hrtk. og 3 jordløse Huse. Befolkningen, 1/2 1890: 223 (1801: 127, 1840: 172, 1860: 227, 1880: 233), boede i 39 Gaarde og Huse; Erhverv: 3 levede af immat. Virksomh., 182 af Jordbrug, 12 af Industri, 15 af deres Midler, og 11 vare under Fattigv.

I Sognet Karup Kirke med Skole. Gaardene Rævdalsodde, Kyllingborg, Ledet, Stendal, Karupgd., Tveden, m. m.

Karup S., een Sognekommune med Hovedsognet, hører til de samme Distrikter, Lands- og Folketingskr. samt Lægd som dette. Kirken tilhører en Privatmand.

Kirken, paa en høj Banke, bestaar af Skib og Kor samt Vaabenhus mod N. Skib og Kor ere vistnok oprindl. opførte i romansk Tid, af tilhugne Granitkvadre paa Sokkel med Skraakant, men i ny Tid til Dels omsatte og forhøjede med nogle Skifter af Mursten. Vaabenhuset er opf. 1894 af store, røde Mursten med Granitsokkel i romansk Stil efter Tegn. af Prof. Walther i Stedet for et ældre af Munkesten med Bræddegavl. Koret har spidsbuet Krydshvælving, Skibet to senere indbyggede Krydshvælvinger; den halvrunde Granitkorbue er bevaret. Altertavlen er et daarligt Arbejde fra 18. Aarh. Lille romansk Granitdøbefont. Ny Prædikestol. Paa Korets Nordvæg et stort udskaaret Krucifiks.

Tveden har fordum været en Hovedgaard og tilhørte i Beg. af 15. Aarh. Niels Pallesen. Niels Iversen af Tved levede 1465 og førte Familien Rotfelds Vaaben; 1497 nævnes Anders Nielsen til Tved, derefter Vendsyssel-Slægten Basse (med Jægerhornet), nemlig Niels Torlufsen 1525 og 1543, hans Søn Laurids Nielsen 1568—98; dennes Søn Niels Basse, † 1650, synes at have solgt den til Knud Rodsteen, der 1625 solgte den til Fru Margrethe Rosenkrantz; 1686 blev den af Mogens Skeel til Fusingø solgt med Vandmølle og Afbygger osv. til Eiler Eilersen Holm til Eskjær; 1804 var T. en Bondegaard paa 14 1/2 Td. Hrtk. under Hørbylund. — Ifl. D. Atl. (V, S. 285) stod der endnu i 18. Aarh. Rester af to Al. tykke Mure, der dannede en Firkant og skulle have været Grundvolden for et „6 Loft højt Hus“.

Ifl. D. Atl. (V S. 285) har der ved Kirken været en meget besøgt hellig Kilde, „Helligøbben“; nu er den udtørret.


Eksterne Link