Dronninglund Herred

Fra Wiki for Slægtsforsker
Skift til: Navigation, Søgning
Dronninglund Herred omkring 1900 (sydligste del mangler)
Segl fra 1648
Dronninglund Herred


Dronninglund Herred var en del af det tidligere Hjørring Amt, fra 1970-2006 en del af Nordjyllands Amt, og nu af Region Nordjylland.Dronninglund Herred blev først oprettet i 1815 og navnet Dronninglund Herred blev først officielt i 1841. Det meste af Herredet bestod af det tidligere Jerslev Herred men også dele af Børglum Herred. Det hørte i middelalderen under Vendsyssel, senere Åstrup Len og fra 1662 Åstrup, Sejlstrup, Børglum Amt indtil det i 1793 kom under Hjørring Amt.

I herredet liger købstaden Sæby. I under navnet Dronninglund Herred ligger følgende sogne:


Følgende beskrivelse af Dronninglund Herred er fra Trap Danmark 3 udgave.

Dronninglund Herred, det sydøstligste og største i Amtet, begrænes mod N. af Horns, mod V. af Børglum Hrd., mod S. af Aalborg Amt (Kjær Hrd.) og mod Ø. af Kattegat. Den største Udstrækning fra N. til S. er omtr. 4 1/2, fra V. til Ø. 4 Mil. Den største , nordl. Del er højtliggende og bakket, idet den hører til Højvendsyssel med Jydske Aas eller Allerup Bakker (se S. 1). Den sydl. Del er derimod lavtliggende og jævn og til Dels sumpet som det tilgrænsende Kjær Hrd.; ogsaa langs Kattegat er der for en stor Del lavt og jævnt, kun N. for Sæby træde Bakkerne næsten ud til Kysten. Jordernes Beskaffenhed er meget forskellig, mest muldsandet og sandet, nogle Steder lerblandet. Flere Aaer løbe fra Højdepartiet ud til Kysten, saaledes Sæby Aa, Vorsaa og Asaa; paa Sydgrænsen løber gennem de jævne Egne Gjer Aa. Skove findes sparsomt spredte over hele Herredet (i alt 5521 Td. Ld.). Med Hensyn til Frugtbarheden hører det til Amtets middelgode Herreder, idet der ved Matr. gnmstl. gik 30 1/2 Td. Ld. paa 1 Td. Hrtk. Efter Opgørelsen 1896 var Fladeindholdet (med Sæby Købstad) 122,805 Td. Ld. (12,3 □ Mil, 677,2 □ Km.). Ager og Engs Hrtk. samt halv. Skovskyldshrt. var 1/1 1895 3929 Td. Folketallet var 1. Feb. 1890 i Landdistr. 21,011 (1801: 10,126, 1840: 13,278, 1860: 16,690, 1880: 20,290). I Herredet ligger Købstaden Sæby. I geistlig Henseende udgør det (med Undtagelse af Hellum og Hallund Sogne, der høre til Børglum Hrd.) eet Provsti med Lendum Sogn i Horns Hrd., i verdsl. Hens. hører det under Dronninglund Hrd.’s Jurisdiktion og Amtets 3. Forligskreds (Understed, Karup, Volstrup, Hørby, Torslev, Skæve, Albæk og Vor Sogne) og 7. Forligskreds (de øvrige Sogne).

Dronninglund Hrd. bestaar væsentlig af det gamle Jerslev Hrd., i Vald. Jrdb. Jarlslefhæreth, der ogsaa indbefattede Dele af Børglum, Vennebjærg og Horns Herreder. I Middelalderen til Beg. af den nyere Tid udgjorde dog noget af Jerslev og lidt af Børglum Hrd. en særegen Afdeling, Skovbo Hrd. I den nyere Tid hørte Jerslev Hrd. til Aastrup Len og fra 1660 til Aastrup og Sejlstrup Amter (se i øvrigt S. 6). Det nuv. Dronninglund Hrd.’s Grænser ordnedes ved kgl. Res. af 15/11 1815 og 21/9 1825, Navnet fik det ved Res. af 10/11 1841.

Der er i Herredet talt omtr. 1000 jordfaste Oldtidsmonumenter (deraf kun omtr. 15 Stengrave, Resten Gravhøje); henved Halvdelen er nu dog sløjfet eller mere eller mindre forstyrret. I størst Antal forekomme de i Sognene Torslev (omtr. 225), Hørby (140), Albæk (100), Hellevad (90) og Skæve (90); 118 ere fredlyste.

Litt.: A. Thura, Kort Beskr. af Jerslef-Herreds Kirker, Kbh. 1732. — L. Røjkjær, Noget om Tilstanden i J. Hrd. kort efter Kejserkrigen, i Saml. til j. Hist. IX S. 29 flg. — Indberetn. til Nationalmus. om antikv. Undersøgelser, af Kr. Bahnson og E. Schiødte, 1881.Se også