Understed Sogn

Fra Wiki for Slægtsforsker
Skift til: Navigation, Søgning

Historisk info om Understed Sogn, et sogn i Frederikshavn Provsti (Aalborg Stift). Sognet ligger i Frederikshavn Kommune (Region Nordjylland). Indtil Kommunalreformen i 2007 lå det i Sæby Kommune (Nordjyllands Amt), og indtil Kommunalreformen i 1970 lå det i Dronninglund Herred (Hjørring Amt). I sognet ligger Understed Kirke

Som medlem af www.danskeaner.dk kan du se ane/efterslægts tavler for de personer der er tilknyttet sognet via denne liste

Alle personer fra folketælling 1787 er lagt ind og koblet sammen i familie relationer hvor muligt.


Præster tilknyttet sognet

Indsættelse år og navn. kilde Wibergs præstehistorie m.f. Yderlig info om person samt familierelationer findes i danskeaner.

Fælles med Karup Sogn og indtil 1555 Lendum Sogn

 • 15?? Villads . . .
 • 1546 Isak . . .
 • 1568 Simon Christensen Spend
 • 1594 Christen Simonsen Spend
 • 1625 Peder Hansen Mørch
 • 1664 Stygge Christophersen Morsøe
 • 1665 Balthasar Jensen Hals
 • 1684 Anton Marcussen Bering
 • 1695 Jens Andersen Sneebang
 • 1730 Laurits Nielsen Sønderslef
 • 1737 Frants Christopher Madsen Vogelius
 • 1749 Laurits Eriksen Kragh
 • 1757 Casper Conrad Rafn
 • 1759 Ole Nicolai Brodersen Brorson
 • 1766 Laurits Jacobsen Wanting
 • 1789 Gyntelberg Abel
 • 1811 Laurits Jordhøy
 • 1833 Jens Christian Blicher
 • 1842 Anders Hansen Nielsen
 • 1852 Carl Christian Lund
 • 1864 Niels Peter Simonsen

Følgende beskrivelse af Understed Sogn er fra Trap Danmark 3 udgave.

Understed Sogn omgives af Annekset Karup, Volstrup Sogn, Kattegat og Horns Hrd. (Flade og Gjerum S.). Kirken, mod S., ligger omtr. 3/4 Mil N. V. for Sæby og 1 1/4 Mil S. S. V. for Frederikshavn. De overvejende højtliggende og bakkede Jorder (Øksnebjærg, 303 F., 95 M.) ere muldede og lerblandede. Nordvestgrænsen dannes af Bangsbo Aa. Gennem Sognet gaa Landevejen og Jærnbanen fra Sæby til Frederikshavn.

Fladeindholdet 1896: 3865 Td. Ld., hvoraf 1478 besaaede (deraf med Hvede 13, Rug 336, Byg 190, Havre 602, Bælgsæd 3, Spergel 19, Blands. til Modenh. 172, Grøntf. 37, Kartofl. 51, andre Rodfr. 54), Afgræsn. 986, Høslæt, Brak, Eng, m. m. 873, Have 16, Skov 159, ubevokset 20, Moser 11, Hegn 17, Heder 99, Flyvesand 36, Stenmarker 52, Veje og Byggegr. 114, Vandareal m. m. 3 Td. Kreaturhold 1898: 294 Heste, 1036 Stkr. Hornkv. (deraf 743 Køer), 948 Faar, 660 Svin og 14 Geder. Ager og Engs Hartk. og halv. Skovskyldshrtk. 1895: 173 Td.; 53 Selvejergaarde med 157, 44 Huse med 15 Td. Hrtk. og 8 jordløse Huse. Befolkningen, 1/2 1890: 697 (1801: 480, 1840: 558, 1860: 625, 1880: 677), boede i 114 Gaarde og Huse; Erhverv: 17 levede af immat. Virksomh., 538 af Jordbr., 68 af Industri, 2 af Handel, 33 af andre Erhv., 28 af deres Midler, og 11 vare under Fattigv.

I Sognet Understed (1408: Undenstedh) Kirke med Præstegd., Missionshus (opf. 1897) og Jærnbaneholdepl. Saml. af Gde. og Huse: Gadholt; Kis; Skiftved; Vrangbæk; Hestvang (1499: Hestewadh); Kvissel, Stensig, N.- og S.-Vangen med Skole og Mølle, Dal med Skole, Rugtved, Fladholt, Sulbæk med Mølle, N.- og S.-Knuden (1408: Knund). Gaarde: Hollet, Stendal, Gren, Rosengd., Højerholt (1496: Høgholt), Risbjærg, m. m.

Understed S., een Sognekommune med Annekset, hører under Dronninglund Hrd.’s Jurisdiktion (Sæby), Hjørring Amtstue- (Hjørring) og Sæby Lægedistr., 7. Landstings- og Amtets 1. Folketingskr. samt 5. Udskrivningskr.’ 450 Lægd. Kirken tilhører Stamhuset Sæbygaard.

Kirken bestaar af Skib og Kor samt Vaabenhus mod S. Af den oprindelig romanske Kirke staar nu kun en Del af den nordl. Mur i Koret og Skibet tilbage; det øvrige er ombygget senere. Korets Nordmur har Lisener og Rundbuefrise, der bæres af Konsoller med Menneske- og Dyrehoveder, og et lille, rundbuet Vindue. Skibets Nordmur har ligeledes Lisener; to større rundbuede, nu tilmurede Vinduer kunne skimtes. Kirkens vestl. Del er vistnok bleven forlænget i gotisk Tid. Ved den i nyere Tid foretagne Ombygning af Kirken ere Gavlene, den sydl. Sidemur og til Dels Vaabenhuset blevne nedbrudte og paany rejste. Skib og Kor have Bræddeloft. I Skibets Nordmur ses en tilmuret spidsbuet Dør; en tilsvarende i Sydmuren fører ind til Vaabenhuset. Altertavlen, i en udskaaren Ramme fra 18. Aarh., er fra det nedlagte Sæbygaards Kapel. Romansk Granitdøbefont med Rundbuer. Prædikestol og Stolestader ere fra 18. Aarh.

I Sognet har der ifl. D. Atl. (V S. 286) ved Gaarden Sønder-Knuden ligget „Slotsbakken“, et Voldsted med Spor af to Vindebroer; Sagnet siger, at der har staaet et Slot, hvor Søhanen Knud af Borg har boet.

Til Fladholt skrev sig ved 1530 Adelsmanden Christen Høg. Endnu 1632 var Stedet en Gaard, som da af Kronen blev mageskiftet til Otte Skeel.Eksterne Link