Engbjerg Sogn

Fra Wiki for Slægtsforsker
Skift til: Navigation, Søgning

Historisk info om Engbjerg Sogn. Et sogn i Lemvig Provsti (Viborg Stift). Indtil Kommunalreformen i 1970 lå det i Vandfuld Herred (Ringkøbing Amt). I sognet ligger Engbjerg Kirke.

Som medlem af www.danskeaner.dk kan du se ane/efterslægts tavler for de personer der er tilknyttet sognet via denne liste

Præster tilknyttet sognet

Indsættelse år og navn. kilde Wibergs præstehistorie m.f. Yderlig info om person samt familierelationer findes i danskeaner.

Fælles indtil 1550 samt fra 10/3 1824 Harboøre Sogn. I perioden 17 aug. 1810 til 10 marts 1824 Hygum Sogn

 • 1514 Christen Christensen
 • 1542 Paaske (Pascasius) Jespersen
 • 1582 Jens Pedersen (Paaske)
 • 1620 Jørgen Andersen Riber
 • 1653 Niels Frendesen (Frenderi)
 • 1659 Henrich Frich
 • 1668 Mads Jensen Hygom
 • 1677 Peder Pedersen Kragelund
 • 1694 Thomas Nielsen Graa
 • 1729 Rasmus Sørensen Ørting
 • 1749 Poul Christian Nielsen Riis
 • 1778 Diderik Blicher Pedersen Clementin
 • 1785 Peter Høyland
 • 1807 Frederik Ludvig Gleerup
 • 1813 Knud Peter Lind
 • 1824 Børge Olsen
 • 1832 Hans Nicolai Kellermann Rørdam
 • 1838 Christian Siemsen Jacobsen
 • 1848 Christian Frederik Møller
 • 1858 Frederik Ludvig Vaupell
 • 1872 John Peter Johnsen
 • 1877 Carl Julius Moe

Følgende beskrivelse af Engbjerg Sogn er fra Trap Danmark 3 udgave.

Engbjærg Sogn, det mindste i Herredet og Anneks til Harboøre, omgives at dette, fra hvilket det skilles ved de S. 501 nævnte Søer, samt Hygum, Hove og Vandborg Sogne. Kirken, mod V., ligger c. 1 1/4 Mil N. V. for Lemvig. De højtliggende, for en Del bakkede Jorder ere lermuldede. Gennem Sydspidsen gaar Lemvig-Thyborøn Banen.

Fladeindholdet 1896: 841 Td. Ld., hvoraf 402 besaaede (deraf med Rug 53, Byg 66, Havre 159, Bælgsæd 3, Blandsæd til Modenhed 41, Grøntfoder 23, Rodfr. 56), Afgræsn. 111, Høslæt, Brak, Eng m. m. 226, Have 4, Moser 5, Kær og Fælleder 76, Veje og Byggegr. 13, Vandareal m. m. 4 Td. Kreaturhold 1898: 62 Heste, 405 Stkr. Hornkvæg (deraf 190 Køer), 215 Faar og 190 Svin. Ager og Engs Hrtk. 1895: 85 Td.; 17 Selvejergde. med 82, 5 Huse med 3 Td. Hrtk. og 1 jordløst Hus. Befolkningen, 1/2 1901: 193 (1801: 102, 1840: 156, 1860: 151, 1890; 166), boede i 28 Gaarde og Huse; Erhverv 1890: 11 levede af immat. Virksomh., 147 af Jordbr., 3 af Industri, 4 af deres Midler, og 1 var under Fattigv.

I Sognet: Engbjærg Kirke (i Vald. Jrdb.: Ængæbyærgh) og Skole. Store-Engbjærggaard har 16 Td. H., 155 Td. Ld., hvoraf 20 Eng, 10 uopdyrket Bakke, Resten Ager. Smedshave, Gd.; Rosdal (Rosedal), Gd.; Troldborg, Gd.; Dronninglund, Gd.; Lille-Engbjærggd.; Aalsgd.; den gml. Præstegd.; Skidenvad, Gd. (8 Td. H.); Vester- og Nørre-Lund, Gde.; Nejrup, 3 Gde.; Skov, Gd.

Engbjærg S., een Sognekommune med Hovedsognet, hører under de samme Distrikter, Lands- og Folketingskr. som dette samt 5. Udskrivningskr.’ 201. Lægd. Kirken tilhører Sognebeboerne.

Kirken bestaar af Skib og Kor. Koret og Skibets østl. Del ere fra romansk Tid af Granitkvadre paa Sokkel med Skraakant (Murene senere ombyggede). Begge Døre og to Vinduer spores. I den senere Middelalder tilføjedes mod V. et Taarn, hvis Underrum har Spidsbue ind til Skibet, og Koret fik Hvælving, medens Skibet beholdt sit Bjælkeloft. Senere nedbrødes Taarnet i Hejde med Skibet, og Resten indrettedes til Vaabenhus, med Indgang mod N. Altertavle fra 1607 med et Maleri fra 1896 (Vandringen til Emaus) af N. Bjerre. Alterstagerne ere 1632 skænk. af Georgius Andreæ Ripensis (ɔ: Præsten Jørgen Andersen Riber, † 1659) og Hustru. Romansk Granitdøbefont. Prædikestol fra s. Tid som Altertavlen. Series pastorum i Rammen til et Epitafium over Præsten Poul Chr. Riis, † 1778. Under Altergulvet er Begravelse for nogle Præster. Den langstrakt støbte Klokke er meget gammel, uden Indskr.

I „Engæbyærgh“ ejede Vald. Sejr Gods. Her laa en adl. Sædegaard Engbjærggaard, der 1468 ejedes af Jens og Peder Knudsen Harbou (der vistnok havde faaet den fra Faderen Knud Nielsen). Sidstnævntes Søn Erik Pedersen solgte den til Niels Clemmentsen, med hvis Gods den kom til Hr. Mogens Gøye; Sønnen Albrecht G. ejede den 1547. Ogsaa Thomes Krabbe, vistnok Dattersøn af Peder Knudsen, havde skrevet sig til E. Ved Aar 1560 ejedes den af Knud Bildt.

Ved Dronninglund er der fredlyst 2 runde Gravhøje samt en 120 F. lang Langhøj, ved Engbjærggd. en Rundhøj og ved Troldborg en 150 F. lang Langhøj.

Om Sognehistorien se under Harboøre.


Link