Vandfuld Herred

Fra Wiki for Slægtsforsker
Skift til: Navigation, Søgning
Vandfuld Herred

Vandfuld Herred er et herred i Ringkøbing Amt. I middelalderen hørte det under Hardsyssel. Det blev 1537 lagt under Bøvling Len. Fra 1660 kom det under Bøvling Amt, indtil det i 1794 kom under det da oprettede Ringkøbing Amt.
Indtil 1954 hørte Thyborøn med til Vestervig-Agger Kommune i Refs Herred i Thisted Amt.

I herredet ligger følgende sogne:

Følgende beskrivelse af Vandfuld Herred er fra Trap Danmark 3 udgave.

Vandfuld Herred, det nordvestligste og mindste i Amtet, omgives mod Ø. og S. af Skodborg Hrd., mod V. af Vesterhavet, mod Nord og N. Ø. af Thisted Amt (Refs Hrd.) — Nordspidsen af Harboøretangen hører til dette (se IV S. 285), — og Limfjorden (Nissum Bredn.); mod S. V. berører det Nissum Fjord. Udstrækningen fra N. til S. er 3 1/2, fra V. til Ø. højest 1 Mil. Den midterste Del er temmelig højtliggende, bakket og bølgeformet (højeste Punkt: Bavnehøj, 184 F., 58 M.); mod S. V. og N. V. er Overfladen derimod ganske lavtliggende og jævn. Klitrækken langs Havet er kun smal og ikke videre høj og mangler helt paa mere end en Mil, da Kysten her er lerholdig med bratte Skrænter ud til Havet (Bovbjærg). Jorderne ere i det hele ret frugtbare, men i øvrigt af forskellig Beskaffenhed, lerede, muldede og sandede. Skov mangler næsten helt (18 Td. Ld.). Vandløbene ere kun ubetydelige; derimod har Herredet af Indsøer Klitsøen Ferring Sø, som mod Nordøst fortsættes i en Række Sødrag, der staar i Forbindelse med Limfjorden. Det er Amtets frugtbareste Hrd. (ved Matr. gnmstl. 13 3/4 Td. Ld. paa 1 Td. H.). Efter Opgørelsen 1896 var Fladeindholdet 22,845 Td. Ld. (2,29 □ Mil, 126,08 □ Km.). Ager og Engs Hrtk. var 1/1 1895 1373 Td., Folketallet 1/2 1901: 6487 (1801: 3354, 1840: 4235, 1860: 4648, 1890: 6120). I gejstl. Hens. danner det eet Provsti med Skodborg Hrd., i verdsl. Hens. hører det under Skodborg-Vandfuld Hrdr.’s Jurisdiktion og Amtets 2. Forligskreds.

Vandfuld Hrd., i Vald. Jrdb.: Wændlæfolkhæreth, 1340: Wentfolkhæreth (af det samme „Vendle“, hvoraf Vendsyssel kommer, se IV S. 6), hørte i Middelalderen til Harsyssel, senere under Bøvling Len og fra 1660 under Bøvling Amt; se videre S. 452.

Der er i Hrd. kun talt c. 200 jordfaste Oldtidsmonumenter, alle Gravhøje, og heraf var c. 1/4 sløjfet eller forstyrret; 1902 vare 24 fredlyste. De fleste findes i den sydl. Del, hvor c. 95 høre til den imponerende Højrække, der fra Karup Aa i Viborg Amt strækker sig mod V. ud til Vesterhavet ved Bovbjærg (se S. 477). Den midterste Del er helt uden Høje; i den nordlige Del er der adskillige, deribl. en smuk Højgruppe i Hygum og Engbjærg Sogne. Flest Høje ere talte i Sognene Ramme (c. 80) og Dybe (c. 40). — Næsten alle Landsbyerne ere udflyttede.

Litt.: Præsteindberetn. fra 1638, i D. Saml. 2. R. IV S. 8 fig. — O. Nielsen, Hist.-topogr. Efterretn. om Skodborg og V. Hrdr., Kbh. 1894. — Indberetn. til Nationalmus. om antikv. Undersøgelser i V. Hrd., af J. B. Løffler, 1880.Se også