Øster Han Herred

Fra Wiki for Slægtsforsker
Skift til: Navigation, Søgning
Øster Han Herred omkring 1900 (den nordligste del mangler)
Øster Han Herred


Øster Han Herred var en del af det oprindelige Han Herred, som hørte undet Thy Syssel. Han Herred dannede i den senere Middelalder et selvstændigt len. I 1660 ( 1662 ?) Kom det under Åstrup, Sejlstrup, Børglum Amt, og først ved omlægningen 1793 blev det delt i en østre og vestre del, hvor grænsen mellem Øster- og Vester Han Herred kom til at udgøre grænsen mellem Thisted Amt og Hjørring Amt, som Øster Han Herred kom under .

I Øster Han Herred ligger følgende sogne:

Følgende beskrivelse af Horns Herred er fra Trap Danmark 3 udgave.

Øster Han-Herred, det sydvestligste i Amtet, grænser mod N. Ø. og Ø. til Hvetbo Hrd., mod S. til Limfjorden, mod V. til Thisted Amt (Vester Han-Hrd.) og mod N. til Vesterhavet. Øland i Limfjorden, der tidligere var en Ø, men nu ved Dæmninger er i Forbindelse med Fastlandet, hører til Herredet. Dets største Udstrækning fra N. Ø. til S. V. er omtr. 4 Mil; fra N. Ø., hvor det er 1 3/4 Mil bredt, løber det spidst til mod S. V. Mod N. V. ligger der et stærkt bakket Højdeparti, hvori Lerup Bavnehøj hæver sig til 261 F., 82 M.; men i øvrigt er Overfladen for det meste lavtliggende og jævn, med store Mose- og Kærstrækninger samt Heder og Flyvesand. Jorderne ere af forskellig Beskaffenhed, enkelte Steder lerede, men i øvrigt mest sandmuldede og sandede. Flere smaa Vandløb søge ud til Limfjorden. Herredet er fattigt paa Skov (i alt 1787 Td. Ld.). M. H. t. Frugtbarheden hører det til Amtets middelgode Herreder (gnmstl. 31 3/4 Td. Ld. paa 1 Td. Hrtk.). Efter Opgørelsen 1896 var Fladeindholdet 52,229 Td. Ld. (5,23 □ Mil, 287,96 □ Km.). Ager og Engs Hartk. samt halv. Skovskyldshrtk. var 1/1 1895 1631 Td. Folketallet var 1/2 1890 9108 (1801: 4283, 1840: 5858, 1860: 6943, 1880: 8370). I gejstlig Henseende danner Herredet eet Provsti med V. Han-Hrd. i Thisted Amt, i verdsl. Hens. hører det under Ø. og V. Han-Herredernes Jurisdiktion og Amtets 9. Forligskreds.

Øster Han-Hrd. udgjorde i Middelalderen eet Herred med V. Han-Hrd., i Vald. Jrdb. kaldet Hanæhæreth, og hørte til Thysyssel; i den senere Middelalder dannede Herredet et eget Len. Senere hørte det under Vendsyssel og Aalborghus Len; fra 1660 var det dell mellem Aalborghus og Aastrup og Sejlstrup Amter; se i øvrigt S. 6 og under Thisted Amt.

Der er talt henved 450 jordfaste Oldtidsmonumenter (deraf 6 Jættestuer, 11 Langdysser og 8 Dyssekamre, Resten Gravhøje); omtr. Halvdelen er dog nu sløjfet eller mere eller mindre forstyrret; 1/1 1900 vare 99 fredlyste. De fleste Monumenter findes i den vestl. Halvdel (80 i Lerup, 75 i Torslev, 65 i Haverslev og 60 i Bejstrup og i Svenstrup Sogne); alle Stengravene ligge ligeledes mod V.

Litt.: Indberetn. til Nationalmus. om antikv. Undersøgelser i Ø. Han-Hrd., af Henry Petersen og J. B. Løffler, 1878.Se også

Se også