Ydby Sogn

Fra Wiki for Slægtsforsker
Skift til: Navigation, Søgning

Historisk info om Ydby Sogn, et sogn i Sydthy Provsti (Aalborg Stift). Sognet ligger i Thisted Kommune, Region Nordjylland. og indtil Kommunalreformen i 1970 lå det i Refs Herred (Thisted Amt). I sognet ligger Ydby Kirke samt hovedgården Skibstedgaard

Som medlem af www.danskeaner.dk kan du se ane/efterslægts tavler for de personer der er tilknyttet sognet via denne liste

Præster tilknyttet sognet

Indsættelse år og navn. kilde Wibergs præstehistorie m.f. Yderlig info om person samt familierelationer findes i danskeaner.

Fælles med Boddum Sogn samt i perioden 11 marts 1570 til 1784 med Hurup Sogn

 • 15?? Thomas Mikkelsen
 • 1551 Niels Morsing
 • 1589 Peder Nielsen Morsing
 • 1592 Christen Jensen Morsing
 • 1625 Claus Christensen Morsing
 • 1652 Anders Andersen Ringkjøbing
 • 1666 Ulrik Hansen Schnell
 • 1669 Christen Christensen Friis
 • 1695 Saxo Henriksen Ascanius
 • 1733 Oluf Holger Saxesen Ascanius
 • 1784 Lambert Daniel Bruun
 • 1785 Laurits Bartholomæus Deichmann
 • 1811 Peter Rudolph Heide
 • 1826 Laurits Peter Kaalund
 • 1839 Christian Brandt Carstensen
 • 1853 Hans Christian Cramer
 • 1874 Anders Lassen Lundbye

Kapellan (hjælpepræster)

(i Boddum, Ydby og Hurup)

 • 1580 Jacob Sørensen
 • 15?? Niels Mathiesen
 • 15?? Jens . . .
 • 16?? Christen Lerup
 • 16?? Christen Christophersen
 • 16?? Jens Nielsen Tømmerby
 • 1678 Peder Nielsen Vogelius
 • 1682 Samuel Jørgensen Endelave
 • 1697 Henrik Madsen Reutze
 • 1702 Henrik Thomsen Beck
 • 1728 Oluf Andersen Hald
 • 1738 Johannes Vilhelmsen Schmidt
 • 1744 Sebastian Peder Andresen Opitius
 • 1780 Saxo Ascanius
 • 1782 Albert Lauritsen Wanting


Følgende beskrivelse af Ydby Sogn er fra Trap Danmark 3 udgave.

Ydby Sogn, Anneks til Bodum, omgives af dette, Limfjorden (Doverkil og Næssund), Heltborg, Hurup, Vestervig, Gjettrup, Helligsø og Lyngs Sogne samt Limfjorden (Skibsted Fjord). Kirken, midt i Sognet, ligger 4 1/4 Mil S. V. for Thisted. De for en Del højtliggende og bakkede Jorder (Hellehøj, 165 F., 52 M.) med dybt indskaarne Dale, ere overvejende lerede. Gennem Sognet gaa Landevejene fra Thisted og Vestervig til Oddesund samt Landevejen til Doverodde og Thisted-Struer Banen.

Fladeindholdet 1896: 4916 Td. Ld., hvoraf 1702 besaaede (deraf med Rug 231, Byg 228, Havre 868, Bælgsæd 17, Frøavl 8, Blandsæd til Modenh. 199, Grøntf. 7, Kartofl. 66, andre Rodfr. 77), Afgræsn. 1267, Høslæt, Brak, Eng m. m. 706, Have 20, Skov 222, ubevokset 122, Moser 4, Kær og Fælleder 274, Heder 450, Veje og Byggegr. 145, Vandareal 4 Td. Kreaturhold 1898: 313 Heste, 1700 Stkr. Hornkv. (deraf 537 Køer), 1440 Faar, 520 Svin og 6 Geder. Ager og Engs Hartk. 1895: 334 Td.; 68 Selvejergaarde med 299, 99 Huse med 34 Td. Hrtk., og 73 jordløse Huse, 2/5 i Fæste og Leje. Befolkningen, 1/2 1890: 1135 (1801: 514, 1840: 828, 1860: 927, 1880: 1109), boede i 240 Gaarde og Huse; Erhverv: 37 levede af immat. Virksomhed, 711 af Jordbr., 6 af Fiskeri, 156 af Industri, 26 af Handel, 8 af Skibsfart, 101 af forsk. Daglejervirks., 31 af deres Midler, og 59 vare under Fattigv.

I Sognet Byerne: Ydby (1367: Øwby) med Kirke, Missionshus (opf. 1898), Kro (Ydbylund), Sparekasse for B.-Ydby Pastorat (opr. 11/12 1871; 31/3 1898 var Sparernes Tilgodehav. 162,056 Kr., Rentef. 3 3/5-4 pCt., Reservefonden 8572 Kr., Antal af Konti 374), Mølle, Købmandsforretn., Jærnbane-, Telegraf- og Telefonstation; Tvolm med Skole, Kro, Købmandsforretn., Bageri og Mølle; Sindrup; Flarup; Dover med Skole; Handelspladsen Doverodde med Anløbsbro for Dampskibe (9 F. Vand) og Færgefart til Næs Færgebro paa den anden Side Sundet, Kro og Andelsmejeri. Holmegaarde med Skole, Vandmølle og Farveri; Sejerskildegde. Dover-Hede, Huse. Bakgaard: 14 1/2 Td. Hrtk., 150 Td. Ld., hvoraf 14 Eng, 26 Hede og Kær, Resten Ager. Skibstedgaard: 13 7/8 Td. Hrtk., 168 Td. Ld., hvoraf 46 Eng og Strand, 2 Skov og Have, Resten Ager. Dover-Vestergaard: 12 3/8 Td. Hrtk., 135 Td. Ld., hvoraf 10 Eng, 1/2 Kær, 1672 Hede, Resten Ager. Andre Gaarde : Refstorpgd., Ydbygd., Dover-Østergd., Dover-Møllegd., Dovergd., Refshedegd. og Ydby-Kirkegd.

Ydby S., een Sognekommune med Hovedsognet, hører under de samme Distrikter, Lands- og Folketingskr. som dette samt under 5. Udskrivningskr.’ 237. Lægd. Kirken tilhører nogle Privatmænd.

Den ret anselige Kirke bestaar af Skib og Kor, Taarn mod V. og Vaabenhus mod N. Skib og Kor, med Bjælkeloft, ere fra romansk Tid af hugne Granitkvadre. De oprindelige Vinduer paa Nordsiden og Norddøren, der endnu benyttes, ere bevarede, ligesom Granitkorbuen. I den senere Middelalder er Taarnet, af Granit og røde Munkesten i Munkeskifte, med hvælvet Underrum, og Vaabenhuset, af samme Materiale (fladt Loft), tilføjede. Et Sakristi eller Kapel, vistnok ved Kirkens Nordside, er nedbrudt efter 1769, Ved en ved Lynnedslag 6/11 1742 foraarsaget Brand (hvorom Indskrifter paa et Pulpitur mod V. og paa Kalken minde) ødelagdes navnlig Sydmuren, Østgavlen og til Dels Korets Ydermure samt Bjælkelaget og alt Inventariet. Altertavlen, i Renæssancestil med Aarst. 1577 og Malerier, siges at være kommen fra Vestervig Kirke. Prædikestol i Rokokostil. Døbefont af Træ. I Skibet et Krucifiks med Maria og Johs. ved Siderne.

Sindrupgaard hørte 1486 under Vestervig Kloster, der 1487 endnu tilkøbte sig en Part deri af Jep Andersen. — Krabbe af Flaathorp nævnes 1418. — Holmegaard og Holmegaards Mølle blev 1479 skødet til Vestervig Kloster af Mikkel Lauridsen. Muligvis er det denne H., der 1449 ejedes af Anders Pig. — Hedegaard i Dover nævnes 1534. — Peder Thomesen Barfod i Brendgaard skødede 1681 til Dr. Laur. Foss en af ham selv for nogle Aar siden beboet Bondegaard i „Thoulum“ By, kaldet Balsgaard. — Paa en Gaard Brendgaard i dette Sogn boede 1663 nysnævnte Peder Thomesen Barfod, † her 1694, og Fru Kirsten Navl; 1761 skødede Niels Madsen den (9 Td. Hrtk.) til sin „Søn“ Peder Andersen for 1010 Rd.

Skibstedgaard blev 1632 af Fru Jytte Brok solgt til Stalder Kaas, hvis Broder Christen K. endnu 1669 skrev sig til S. (12 Td. Hrtk.), da han udlagde den til sine Børn. 1684 skrev Theod. de Luneville og Margr. Kaas sig til S., 1691 Jak. v. Holten, 1697 Laur. Nielsen i Thisted, der da solgte den (6 Td. Hrtk.) til forrige Ridefoged paa Nørtorp Mikkel Christensen, † 1706, hvis Enke ægtede Søren Kammersgaard, der 1713 solgte S. til Jfr. Dort. Linderot, som atter 1720 solgte den ved Auktion for 751 Rd. til Anders Fr. Opitz til Lydum. Han solgte den 1729 til Mikkel Pedersen Qvistgaard, Forpagter af Sindinggd., der 1744 solgte den ved Auktion for 1000 Rd. til Peder Damgaard, som atter 1746 afhændede den for 900 Rd. og 3 Guld-Dukater til Ernst Hjelm Hviid. Denne solgte 1752 S. (11 og 35 Td. Hrtk.) for 2100 Rd. ved Auktion til Herredsfoged Andr. Høyer, der 1755 solgte den for 800 Rd. og 4 Speciesdukater til Christen Pedersen („Schibsted“), † 1775, hvis Enke Maren Tøftings Arvinger 1787 solgte S. med Tiender og Gods (14, 32 og 26 Td. Hrtk.) for 6795 Rd. til deres Broder Peder Schibsted, † 1810. Nuv. Ejer er P. Stockholm Bendixsen.

Den i D. Atl. (V S. 468) omtalte Runesten, der fandtes ved Flarup og skal have staaet paa Hellehøj, er for længe siden forsvunden. — Ved Sejerskildegde. har ligget Sundhedskilden Sejers Kilde. — I Sognet er der fredlyst 16 Gravhøje.


Link