Refs Herred

Fra Wiki for Slægtsforsker
Skift til: Navigation, Søgning
Refs Herred
Herredsvåben

Refs Herred er et herred i det tidligere Thisted Amt.

Tidligere hørte Thyborøn Sogn med til Vestervig-Agger Kommune men i 1954 overgik sognet til Vandfuld Herred i Ringkøbing Amt.

Flg. sogne ligger i Refs Herred.

Følgende beskrivelse af Refs Herred er fra Trap Danmark 3 udgave.

Refs Herred, omfattende den sydl. Del af Thy med Thyholm, grænser mod N. til Hassing Hrd. og er i øvrigt omgivet af Limfjorden (Visby Bredn., Næssund, Skibsted Fjord, Kaas Bredn., Oddesund og Nissum Bredning), Ringkjøbing Amt (Vandfuld Hrd.) og Vesterhavet, ved Aggertangen skilt fra Nissum Bredn. Kysterne have ind til Fjorden flere Indskæringer. Til Herredet hører Jegindø. Udstrækningen fra N. V. til S. Ø. er 4 Mil, fra V. til Ø. er den meget forskellig, højst 2 Mil. Overfladen er for det meste bølgeformet, med Thys højeste Punkt Ashøj, 295 F., 93 M.; se i øvrigt om Thyholm S. 194. Jorderne ere af forskellig Beskaffenhed, dog for en Del gode, stærkt lerede. Det er fattigt paa Skov (i alt 271 Td. Ld.). M. H. t. Frugtbarheden hører det til Amtets bedste Herreder (ved Matr. gnmstl. 14 3/4 Td. Ld. paa 1 Td. Hrtk.). Efter Opgørelsen 1896 var Fladeindholdet 39,689 Td. Ld. (3,98 □ Mil, 219,14 □ Km.). Ager og Engs Hrtk. var 1/1 1895 2665 Td. Folketallet var 1/2 1890: 11,126 (1801: 5101, 1840: 7995, 1860: 9225, 1880: 10,581). I gejstlig Henseende danner Herredet eet Provsti med Hassing Hrd., i verdsl. Hens. hører det under Hassing-Refs Hrd.’s Jurisdiktion (undtagen Jegindø, der hører under Morsø Hrd.’s Jurisdiktion) og Amtets 3. Forligskreds (Jegindø dog under 4. Kreds).

Refs Hrd., i Vald. Jrdb. kaldet Refshøghæreth, hørte i Middelalderen til Thysyssel, senere til Ørum Len og fra 1660 for største Delen til Vestervig Klosters Amt.

I Herredet er der paavist over 750 Gravhøje (deribl. kun een med Jættestue), men ingen Dysser; mindst Halvdelen er dog nu sløjfet eller mere eller mindre forstyrret; 1/1 1900 vare 40 fredlyste. De fleste Høje forekomme i Sognene Vestervig (omtr. 330), Ydby (125), Hvidbjærg (60), Gjettrup, Heltborg, Bodum og Hurup (hvert omtr. 50).

Litt.: Indberetn. til Nationalmus. om antikv. Undersøgelser i R. Hrd., af C. Engelhardt, Magn. Petersen og J. B. Løffler, 1877-78.


Se også