Vindblæs Sogn (Randers Amt)

Fra Wiki for Slægtsforsker
Skift til: Navigation, Søgning

Vindblæs Sogn er et sogn i Hobro-Mariager Provsti (Århus Stift). Sognet ligger i Mariagerfjord Kommune; indtil Kommunalreformen i 1970 lå det i Gjerlev Herred (Randers Amt). I sognet ligger Vindblæs Kirke.

15. august 2011 blev sognet sammenlagt med Falslev Sogn til Falslev-Vindblæs Sogn.

Som medlem af www.danskeaner.dk kan du se ane/efterslægts tavler for de personer der er tilknyttet sognet via denne liste

Præster tilknyttet sognet

Indsættelse år og navn. kilde Wibergs præstehistorie m.f. Yderlig info om person samt familierelationer findes i danskeaner.

Fælles fra 1763 med Dalbyover Sogn

 • 1742 Jochum Klog
 • 1749 Jacob Hansen Hensemann
 • 1765 Jørgen Sørensen
 • 1773 Peder Mathias Lassen
 • 1777 Hans Bruun
 • 1778 Niels Lauritsen Baden
 • 1800 Jens Henrik Fischer
 • 1804 Hans Fæster
 • 1821 J. Fabricius
 • 1822 V. Neess
 • 1822 Niels Christian Tobias Lange
 • 1828 Michael Henrik Ludvig Dahlerup
 • 1839 Gabriel Adam Tryde
 • 1852 Nicolai Carl Voetmann

Følgende beskrivelse af Vindblæs Sogn er fra Trap Danmark 3 udgave.

Vindblæs Sogn, Anneks til Falslev, Onsild Hrd., omgives af Udbyneder og Kastbjærg Sogne, Onsild Hrd. (Sem og Falslev S.), fra hvilket det skilles ved Kastbjærg Aa, og Mariager Fjord. Kirken, omtr. midt i Sognet, ligger 1 1/4 Mil Ø. N. Ø. for Mariager. De i Midten og mod S. noget højtliggende, bakkede Jorder (Loddenhøj, 200 F., 63 M.) ere dels lerblandede, dels sandmuldede, sandede og skarpsandede, med en Del Eng, især mod S. Nogen Skov (Havkjær, Ajstrup Krat). Gennem Sognet gaa Landevejen fra Randers til Hadsund og Randers-Hadsund Banen.

Fladeindholdet 1896: 4744 Td. Ld., hvoraf 1748 besaaede (deraf med Rug 380, Byg 273, Havre 685, Boghvede 11, Spergel 15, Blandsæd til Modenh. 37, Grøntf. 205, Kartofler 116, andre Rodfr. 25), Afgræsn. 1185, Høslæt, Brak, Eng m. m. 851, Have 27, Skov 144, Moser 41, Kær og Fælleder 99, Heder 541, Flyvesand m. v. 17, Veje og Byggegr. 87 Td. Kreaturhold 1898: 233 Heste, 878 Stkr. Hornkv. (deraf 538 Køer), 1320 Faar, 490 Svin og 32 Geder. Ager og Engs Hartk. og halv. Skovskyldshartk. 1895: 206 Td.; 54 Selvejergde. med 173, 116 Huse med 31 Td. Hrtk. og 19 jordløse Huse. Befolkningen, 1/2 1901: 957 (1801: 470, 1840: 628, 1860: 814, 1890: 888), boede 1890 i 183 Gaarde og Huse; Erhverv 1890: 27 levede af immat. Virksomhed, 644 af Jordbrug, 123 af Industri, 12 af Handel, 3 af Skibsfart, 21 af forsk. Daglejervirks., 52 af deres Midler, og 6 vare under Fattigv.

I Sognet Vindblæs Kirke, ved Landevejen, med Skole og Byerne: Norup med Andelsmejeri og Jærnbanest.; Haderup; Lystrup med Skole; Ajstrup; Nebstrup med Teglværk og Jærnbanehpl. Hadsundhuse (Søndre H.) med Kro, Færgeoverfart til Hadsund, Endestation for Randers-Hadsund Banen og Telegrafst. Lundskov, Huse. Aamølle, Kridtslemmeri og Jærnbanehpl. Gaarden Kragelund har 12 Td. H., 138 Td. Ld., hvoraf 6 Eng, 2 Have og Skov, 30 opdyrket Hede (i Sem S.), Resten Ager. Rævsbækgd. med Teglv.

Vindblæs S., een Sognekommune med Hovedsognet, hører under Onsild-Gjerlev Hrdr.’s Jurisdiktion (Mariager), Randers Amtstue- og Mariager Lægedistr., 9. Landstings- og Amtets 1. Folketingskr. samt 4. Udskrivningskr.’ 417. Lægd. Kirken tilhører Hartkornsejerne.

Den højtliggende, høje Kirke bestaar af Skib og Kor, højt Taarn (brugt som Sømærke) mod V. og Vaabenhus mod S. Skib og Kor, med Hvælvinger, ere fra romansk Tid af hugne Granitkvadre paa profileret Sokkel. Begge Døre og en Dør i Korets Sydside ere bevarede (Nordd. og Kordøren tilmur.) Portalerne bære mærkelige indhuggede Fremstillinger (Thor med Midgaardsormen, den sidste paa Sokkelen, Lammet med Korset, Kundskabens Træ, Lindorme og Løver m. m.; se Aarb. f. n. Oldk. 1896 S. 273). Taarn og Vaabenhus ere fra den senere Middelalder, af Mursten. Kirken er restaur. 1886 og flg. Aar. Altertavle fra 1747 i Rokokostil. Romansk Granitdøbefont. Prædikestol i Renæssancestil. Kragelund tillige med Aamølle og en Gaard i Haderup tilhørte i Beg. af 14. Aarh. Hr. Jep Flæp, Kongens Marsk, og bleve 1328 tildømte Hr. Peder Vendelbo. Siden berettes, at K. var pantsat til Axel Jepsen (Thott) og 1447 (!) blev indløst af Niels Andersen (Munk) til Visborg; Axel Jepsens Enke ægtede Hr. Brock (!), som forbrød K. til Kongen, som saa 1448 (!) gav Gaarden til Tyge Jensen (Seefeld). Sikrere er det, at Hr. Axel Lagesen (Brock) 1494 solgte Gaarden til Oluf Friis, efter hvem den gik i Arv til hans Søstersøn Laurids Munk, der 1533 indværgede den med Lovhævd. Hans Sønner Chrf. og Jesper M. trættedes 1552 om den med Enevold Jensen (Seefeld), men den blev tildømt Chrf. Munk. 1688 skødede Kirsten Hansdatter, sl. Licentiat Nicolaus Brobergs, til Jmfr. Frederikke Ane Pentz den af hendes Broder og Svoger Daniel Kallou sidst beboede Bondegaard K., hvilken (10 32 og 18 Td. H.) Jmfr. Pentz 1697, da Enke efter Amtmd. Ove Lange til Falkensteen, solgte til Hans Hansen Guldager, som 1702 afhændede den (8 Td. H.) til Assessor Bent Winter paa Visborggd., hvis Arvinger 1718 skødede den med Tiender (8 og 19 Td. H.) og Gods til Præsten i Udbyneder Hr. Peter Chr. Piper. Denne solgte 1721 K. (i alt 32 Td. H.) for 1700 Rd. i 8 Skillings Stykker og 40 Rd. i danske Kr. til Niels Pedersen paa Nøragergd., † 1735, hvis Enke Maren Pedersd. 1736 ægtede Jørgen Hornbech, som 1741 solgte den til Hr. Jokum Klog, Præst i Vindblæs, der 1749 afhændede den (5, ialt 29 Td. H.) til sin Embedsbroder i Brøndum, Hr. Hans Rosenkilde, † 1758.

Om Hadsund Toldsted se under Hobro S. 825. — En Jærnbanebro over Fjorden til Forbindelse af de to Hadsundbaner skal ifl. Finansloven 1900-1 opføres af Staten med Tilskud fra Randers og Aalborg Amter samt Jærnbanerne (anslaaet til omtr. 450,000 Kr.).

I Sognet er der fredlyst 34 1/2 Oldtidsmonumenter: ved Ajstrup en Gruppe af 9 Gravhøje samt 8 Høje (deribl. Hanehøj) og en stenomsat Langhøj; ved Haderup 6 Høje; ved Lystrup 3 1/2 Høje; ved Nebstrup 4 og ved Norup 2 Høje samt en 170 F. lang Langhøj med enkelte Randsten. Paa den flade Forstrand langs Fjorden er der truffet flere Køkkenmøddinger, deribl. ved Aamølle (undersøgt af Nationalmus.), Hadsundhuse og Rævsbækgd.

Sognet var fra 1630 henlagt til det residerende Kapellani i Mariager, indtil det ved Reskr. 27/4 1742 blev et eget Pastorat; 1/1 1873 blev det Anneks til Falslev.


Eksterne Link