Gjerlev Herred

Fra Wiki for Slægtsforsker
Skift til: Navigation, Søgning
Gjerlev Herred omkring 1900
Herredsvåben
Gjerlev Herred


Gjerlev Herred er et herred i det tidligere Randers Amt. Indtil 2007 var herredet dele af Nørhald Kommune og Mariager Kommune, og i dag er området i Randers Kommune og Mariagerfjord Kommune.

Sogne i Gjerlev Herred


Følgende beskrivelse af Gjerlev Herred er fra Trap Danmark 3 udgave.

Gjerlev Herred, det nordøstligste i Amtet og den yderste Del af Halvøen mellem Mariager- og Randers Fjord, begrænses mod V. af Onsild Hrd., fra hvilket det skilles ved Kastbjærg Aa, mod S. V. af Nørhald Hrd., i øvrigt mod S. Ø., Ø. og N. af Randers Fjord, Kattegat og Mariager Fjord. Fra V. til Ø. er der højest omtr. 2, fra N. til S. 2 1/4 Mil. Overfladen er i det hele lavtliggende og temmelig jævn, særlig ved Kastbjærg Aa og mod Ø. ved Kattegat, hvor der er store Eng- og Kærstrækninger; i Midten er der højere, mod N. V. hæver Loddenhøj sig til 200 F., 63 M.; Jorderne ere for en stor Del lerede og muldede, enkelte Steder sandede. M. H. t. Frugtbarheden svarer det til Amtets Gnmst. (efter Matr. 16 Td. Ld. paa 1 Td. Hrtk.). Efter Opgørelsen 1896 var Fladeindholdet 34,940 Td. Ld. (3,50 □ Mil, 193,7 □ Km.). Ager og Engs Hrtk. samt halv. Skovskyldshrtk. var 1/1 1895 2174 Td., Folketallet 1/2 1901 : 7618 (1801: 3642, 1840: 4599, 1860: 5707, 1890: 7053). I gejstl. Hens. danner det eet Provsti med Onsild og Nørhald Herreder, i verdsl. Hens. hører det under Onsild-Gjerlev Hrdr.’s Jurisdiktion samt Amtets 2. Forligskreds (Vindblæs, Udbyneder, Kastbjærg, Dalbyover og Kjærby S.) og 3. Forligskreds (de øvrige S.).

Gjerlev Hrd., i Vald. Jrdb. Herlefhæreth (!), hørte i Middelalderen til Ommersyssel, fra 1660 til Dronningborg Amt; se videre S. 786.

Der er i Herredet talt henved 400 jordfaste Oldtidsmonumenter (deraf 8 Lang- og Runddysser og omtr. 10 Stenalders Høje med store Gravkister, Resten Rundhøje), men over 2/3 er nu sløjfet eller mere eller mindre forstyrret; 1/1 1901 vare 56 1/2 fredlyste. Flest kendes fra Sognene Vindblæs (omtr. 105), Ø.-Tørslev (75), Udbyneder (50) og Gjerlev (42). Langs Fjorden findes flere Køkkenmøddinger.

Litt.: Indberetn. til Nationalmus. om antikv. Undersøgelser i G. Hrd., af F. Uldall, 1875—76.


Se også