Skivum Sogn

Fra Wiki for Slægtsforsker
Skift til: Navigation, Søgning

Historisk info om Skivum Sogn der indtil Kommunalreformen i 1970 lå i Aars Herred (Aalborg Amt). I sognet ligger Skivum Kirke.

Som medlem af www.danskeaner.dk kan du se ane/efterslægts tavler for de personer der er tilknyttet sognet via denne liste

Alle personer fra folketælling 1787 er lagt ind og koblet sammen i familie relationer hvor muligt.

Præster tilknyttet sognet

Indsættelse år og navn. kilde Wibergs præstehistorie m.f. Yderlig info om person samt familierelationer findes i danskeaner.

Fælles med Giver Sogn. Dog før 1555 også fælles med Aars Sogn og Havbro Sogn

 • 15?? Peder Pedersen Stub
 • 1555 Søren Andersen
 • 1584 Peder Villumsen
 • 15?? Villum . . .
 • 16?? Niels Jensen
 • 166? Niels Mortensen Tange
 • 1669 Hans Jacobsen Bruun (Brunow)
 • 1672 J. Krag
 • 1690 Hans Olsen Høyer
 • 1722 Frederik Hansen Høyer
 • 1747 Jens Christiansen Fabricius
 • 1763 Hans el. Johan Mikkelsen Budtz
 • 1788 Laurits Rasmussen Lyngbye
 • 1796 Peter Jacob Hübertz
 • 1831 Christen Praëm
 • 1861 Marcus Thomas Wøldike
 • 1877 August Frederik Ohrt

Følgende beskrivelse af Skivum Sogn er fra Trap Danmark 3 udgave.

Skivum Sogn omgives af Annekset Giver, Blære og Ejdrup S. samt Hornum Hrd. (Bislev, Veggerby, Suldrup og Sønderup Sogne). Kirken, omtr. midt i Sognet, ligger 1 3/4 Mil S. for Nibe og 3 3/4 Mil S. V. for Aalborg. De højtliggende, for en Del bakkede Jorder (højeste Punkt 214 F., 67 M.) ere sandmuldede. En Del Plantage (Plejlstrup og Lynnerup Plantager, Skivum Krat langs med Sønderup Aa, m. m.). Karakteristisk for Egnen ere de dybe Kløfter, der gaa ud til Skivum By fra en Sænkning, som menes at have staaet i Forbindelse med Limfjorden. Ved Lynnerup Plantage den lille Skjelsø. Nordøstgrænsen dannes af Sønderup Aa, Vestgrænsen af Halkjær Aa. Det nordl. Hjørne berøres af Landevejen fra Nibe til Hvalpsund og Svenstrup-Nibe-Aars Banen.

Fladeindholdet 1896: 4045 Td. Ld., hvoraf 1244 besaaede (deraf med Rug 283, Byg 149, Havre 560, Boghvede 5, Spergel 38, Blands. til Modenh. 8, Grøntf. 62, Kartofl. 113, andre Rodfr. 26), Afgræsn. 843, Høslæt, Brak, Eng, m. m. 707, Have 16, Skov 169, Moser 31, Kær og Fælleder 213, Heder 715, Veje og Byggegrunde 96, Vandareal m. m. 8 Td. Kreaturhold 1898: 152 Heste, 771 Stkr. Hornkv. (deraf 347 Køer), 987 Faar, 358 Svin og 7 Geder. Ager og Engs Hartk. og halv. Skovskyldshartk. 1895: 103 Td.; 27 Selvejergaarde med 87, 67 Huse med 16 Td. Hrtk. Befolkningen, 1/2 1890: 547 (1801: 186, 1840: 282, 1860: 372, 1880: 522), boede i 101 Gaarde og Huse; Erhverv: 4 levede af immat. Virksomh., 361 af Jordbrug, 58 af Industri, 16 af Handel, 2 af Skibsfart, 49 af forsk. Daglejervirks., 27 af deres Midler, og 30 vare under Fattigv. I Sognet en ret betydelig Virksomhed ved Afbankning af Egebark til Garverier.

I Sognet Byen Skivum (i Vald. Jordb.: Skithum) med Kirke, Præstegd., Skole, Sparekasse (opr. 13/6 1869; 31/3 1898 var Sparernes Tilgodehav. 37,512 Kr., Rentef. 4 pCt., Reservef. 1714 Kr., Antal af Konti 297), Mølle og Købmandsforretn. Vegger med Forsamlingshus (opf. 1899), Kro, Bageri, Købmandsforretn. og Haandværkere samt Jærnbanest. Plandal, Gde., Lynnerupgde. Sønderlund, Gd.

Skivum S., een Sognekommune med Annekset, hører under Hornum Hrd.’s Jurisdiktion (Nibe), Aalborg Amtstue- og Nibe Lægedistr., 7. Landstings- og Amtets 5. Folketingskr. samt 5. Udskrivningskr.’ 370. Lægd. Kirken tilhører Sognebeboerne.

Kirken bestaar af Skib og Kor, Taarn mod V. og Vaabenhus mod N. Skib og Kor, med fladt Loft, ere fra romansk Tid af Granitkvadre paa Sokkel med Skraakant. Flere oprindl. Vinduer og Norddøren ere bevarede. Taarnet, af Kvadre fra Skibets Vestgavl og af Mursten, er fra gotisk Tid. Det hvælvede Taarnrum har Spidsbue ind til Skibet. Vaabenhuset er fra Renæssancetiden. Trefløjet Altertavle fra 1590 med et godt udført Maleri (Korsfæstelsen), med Ove Lunges og Anne Maltesdatters Vaabener. Romansk Granitdøbefont. Prædikestol i Renæssancestil, skænket 1631 af Vogn Jensen (se under Veggergd.), Hustru og Børn. I Vaabenhuset er opstillet en Runesten, med Indskrift, men Navnet er borthugget (Antiqv. Tidsskr. 1843-45, S. 186).

Veggergaard ejedes fordum af en Smaaadels-, senere Selvejerbondeslægt Ged. 1496 nævnes Per Ged i V., der 1511 var Herredsfoged i Aars H., 1547 og 1562 Søren G. i V., der ogsaa var Herredsfoged, 1631 Vogn Jensen i V. — I Sønderlund boede 1553 en Laurids Ged.

I Vald. Jrdb. nævnes Ukar Mølle (Vegger?).

Plejlstrup Plantage, omtr. 60 Td. Land, er en af de første Privatplantager under Hedeselskabet. — Skivum Krat, langs med Sønderup Aa, har flere Steder helt Karakter af Skov, mest Egetræer, og har flere smukke Punkter (Veggergds. Krat, Egelund og Højris Hulvej).


Eksterne Link