Sønder Herred

Fra Wiki for Slægtsforsker
Skift til: Navigation, Søgning

Sønder Herred er et af de fire herreder i Bornholms Amt.

I herredet ligger følgende sogne:

Øgruppen Ertholmene med Christiansø hører ikke ind under den kommunale inddeling, men forvaltes af Forsvarsministeriet. I modsætning til øens andre tre herreder, førte Sønder Herred ikke herredsvåben.


Følgende beskrivelse af Sønder Herred er fra Trap Danmark 3 udgave.

Sønder Herred, det største af de bornh. Herreder, begrænses af Øster Hrd. (Ibsker og Øster-Mariæ S.) og Vester Hrd. (Vester-Mariæ S.) samt Østersøen. Mod S. udsender det Øens Sydøstspids, Dueodde. Den største Udstrækning fra Ø. til V. er omtr. 2 1/4 Mil, fra N. til S. er der omtr. l 1/2 Mil. Herredet hører hovedsagelig til Sandstens- og Skifer- og Cementstens formationen; den nordligste Del hører dog til Granitplateauet. Mod S. løbe nogle af Øens største Vandløb, Læsaa, Grødby Aa og Øle Aa. Skov findes spredt over hele Herredet (3700 Td. Ld.). Efter Matr. gaar der i Gennemsnit omtr. 12,2 Td. Ld. paa 1 Td. Hrtk. (18 Td. paa 1 Td. alm. Hrtk.). Efter Matrikuleringen var Herredets Fladeindhold ansat til 28,948 Td. Ld. (2,9 Mil, 160,7 Km.). Ager og Engs Hartkorn var l/1 1895 2238,3 Td. (1542 Td. alm.). Folketallet var Va 1890 i Landdistrikterne 5761 (1801: 3522, 1840: 4412, 1860: 5031, 1880: 5992). I Herredet ligge Købstæderne Neksø og Aakirkeby. I gejstlig Henseende danner Herredet eet Provsti med Øens andre Herreder. I verdslig Henseende hører det under Sønder Herreds Jurisdiktion og under Amtets 5. (Bodilsker og Poulsker) og 6. Forligskreds (Pedersker og Aaker S.).


Se også