Furreby Sogn

Fra Wiki for Slægtsforsker
Skift til: Navigation, Søgning

Historisk info om Løkken-Furreby Sogn, et sogn i Hjørring Søndre Provsti (Aalborg Stift). Sognet ligger i Hjørring Kommune (Region Nordjylland), Indtil kommunalreformen i 2007 lå det i Løkken-Vrå Kommune (Nordjyllands Amt) og indtil Kommunalreformen i 1970 lå det i Børglum Herred (Hjørring Amt). I sognet ligger Løkken Kirke og Furreby Kirke.

Som medlem af www.danskeaner.dk kan du se ane/efterslægts tavler for de personer der er tilknyttet sognet via denne liste

Præster tilknyttet sognet

Indsættelse år og navn. kilde Wibergs præstehistorie m.f. Yderlig info om person samt familierelationer findes i danskeaner.

Fælles med Børglum Sogn og indtil 1860 Vejby Sogn.

 • 1530 Niels Sørensen Moth
 • 1570 Jacob Nielsen
 • 1603 Niels Jacobsen
 • 1621 Peder Jensen Wiborg
 • 1645 Axel Jensen Bjørn
 • 1672 Christen Nielsen Torslef el. Frøkjær
 • 1687 Gunde Nielsen Torup
 • 1708 Henrik Sørensen Brunow
 • 1741 Søren Ancher Nielsen Munch el. Munk
 • 1762 Christopher Mumme Frederiksen Stampe
 • 1780 Johan Frederik Poulsen Møller
 • 1796 Johan Christian Albrechtsen
 • 1846 Christopher Budde
 • 1858 Alexander Hans Henrik Brandt
 • 1859 Poul Edvard Lange
 • 1872 Hans Peter Malmstrøm
 • 1878 Otto Johannes Jacobsen

Kapellan (hjælpepræster)

 • 16?? Frants Andersen Storup (Størup)
 • 1673 Christen Nielsen Torslef el. Frøkjær
 • 1701 Christen Mathiesen v. Ginchell Wittrup
 • 1702 Henrik Thomsen Beck
 • 1712 Jørgen Pedersen Lund
 • 1713 Jørgen Ludvigsen Muldorf
 • 1713 Ludvig Christensen Wellejus
 • 1716 Peder Christensen Spliid
 • 1728 Hans Christian Thomsen Bloch
 • 1734 Thomas Thomsen Kjærsgaard
 • 1737 Jacob Arent Nielsen WintherFølgende beskrivelse af Løkken-Furreby Sogn er fra Trap Danmark 3 udgave.

Furreby Sogn, det mindste i Herredet og Anneks til Børglum, omgives af dette, Lyngby Sogn, Skagerak og Vrensted Sogn. Kirken, midt i Sognet, ligger omtr. 2 1/4 Mil S. V. for Hjørring. De temmelig jævne Jorder, der have brat Affald til Stranden, ere overvejende sandmuldede. Gennem Sognet, der gennemstrømmes af Klostergrøft, gaar Landevejen fra Hjørring til Løkken og fra Løkken til Saltum.

Fladeindholdet 1896: 707 Td. Ld., hvoraf 343 besaaede (deraf med Rug 77, Byg 79, Havre 145, Blandsæd til Modenh. 18, Grøntf. 6, Kartofler 14), Afgræsn. 249, Høslæt, Brak, Eng m. m. 84, Flyvesand 9, Veje og Byggegr. 20 Td. Kreaturhold 1898: 86 Heste, 263 Stk. Hornkvæg (deraf 196 Køer), 524 Faar og 220 Svin. Ager og Engs Hartk. og halv. Skovskyldshartk. 1895: 22 Td.; 8 Selvejergaarde med 11, 54 Huse med 11 Td. Hrtk. og 112 jordløse Huse. Befolkningen, 1/2 1890: 1287 (1801: 400, 1840: 676, 1860: 862, 1880: 1027), boede i 209 Gaarde og Huse; Erhverv: 64 levede af immat. Virksomhed, 171 af Jordbr., 520 af Fiskeri, 277 af Industri, 132 af Handel, 17 af Skibsfart, 29 af forsk. Daglejervirks., 38 af deres Midler, og 39 vare under Fattigv. I Sognet Byen Furreby med Kirke, Skole og Vand- og Vejrmølle og Ladepladsen og Fiskerlejet Løkken — 1. Febr. 1890: 164 Huse og 1067 Indb. (1801: 217, 1840: 445, 1860: 627, 1880: 815) — med Kirke, Metodistkirke, Realskole, Privatskole, Apotek, Lægebolig, Alderdomsbolig (opr. af Understøttelsesforeningen af 1888, med et Hus til 2 trængende Familier), Sparekasse (opr. 11/12 1871; 31/3 1898 var Sparernes saml. Tilgodehav. 595,978 Kr., Rentefoden 4 pCt., Reservefonden 30,900 Kr., Antal af Konti 1188), Gæstgiveri, Badehotel, Købmandsforretn., Jærnstøberi, Markedsplads (Marked i Apr. og Okt.), Redningsstation (opr. 1882), Fare- og Signalstation for Fiskere, Toldassistentstation, Kysttelegrafstation, Telegraf- og Telefonstation samt Postekspedition. Stedet skal være Station paa den paatænkte Aabybro-Hjørring Bane. Løkkensholm, Mølgaard og Kodal, Gaarde. Løkkens Mølle.

Efter Fiskeriberetn. var der i Aaret 1897-98 i Løkken 180 Fiskere, der fiskede fra 26 aabne Havbaade og 70 mindre Baade til en Værdi af 67,708 Kr. (særlig Torsk og Kuller).

Furreby S., een Sognekommune med Hovedsognet, hører under de samme Distrikter, Lands- og Folketingskr. som dette samt under 5. Udskrivningskr.’ 510. Lægd. Kirken tilhører Hartkornsejerne, Kirken i Løkken ejer sig selv.

Den lave, uanselige Kirke bestaar af Skib og Kor samt Vaabenhus mod V. (nyt). Kor og Skib ere fra romansk Tid, af Granitkvadre paa en profileret Sokkel. Korgavlen er omsat. Et enkelt af de oprindl., rundbuede Vinduer samt begge Døre ere bevarede (nu tilmurede). Kirken har fladt Loft. Alterbord af Granitkvadre med Relikviegemme; Altertavle med en Kopi af Thorvaldsens Christus. Romansk Granitdøbefont. Prædikestol fra 17. Aarh. I Skibets Vestende et Pulpitur.

Kirken i Løkken er opf. 1898 (indv. 18/12 1898) i gotisk Stil af røde Mursten efter Tegn. af Arkitekt Axel Møller; den bestaar af Skib og Kor samt Taarn med Spir (80 F. højt). Taarnrummet er Vaabenhus. Paa Alteret et Trækrucifiks (Billedhugger Fjeldstrup); udskaaren Prædikestol; Døbefont af Faksekalk. — Metodistkirken er opf. 1882 af røde Mursten med Taarn og Spir.

Furreby skal have Navn af de Fyrreskove, der før have været her langs Stranden (se D. Atl. V S. 278). Nu er der ingen Klit i Sognet, men det har i 17. Aarh. lidt af Sandflugt (se Saml. til j. Hist. 2. R. I S. 128 flg.). Ogsaa Havet har gjort stor Skade og bortskyller stadig af Kysten i den nordl. Del af Sognet; Havet skal i sin Tid have borttaget en hel By, Kinderup.

Løkken har før været en betydelig Handelsplads med stor Handel paa Hamburg, Norge og England (se Saml. til j. Hist. 2. R. IV S. 426 flg. og 3. R. I S. 340 flg.), ligesom den var Ladeplads for Hjørring (se S. 14).


Eksterne Link