Ebdrup Sogn

Fra Wiki for Slægtsforsker
Skift til: Navigation, Søgning

Ebdrup Sogn er et sogn i Syddjurs Provsti (Århus Stift). Sognet ligger i Syddjurs Kommune; indtil Kommunalreformen i 1970 lå det i Djurs Sønder Herred (Randers Amt). I sognet ligger Ebdrup kirke.

Som medlem af www.danskeaner.dk kan du se ane/efterslægts tavler for de personer der er tilknyttet sognet via denne liste

Præster tilknyttet sognet

Indsættelse år og navn. kilde Wibergs præstehistorie m.f. Yderlig info om person samt familierelationer findes i danskeaner.

Fælles med Kolind Sogn og Skarresø Sogn

 • 15?? Ove . . .
 • 15?? Peder Jacobsen
 • 1538 Mikkel . . .
 • 15?? Peder . . .
 • 15?? Jens Christensen
 • 1584 Hans Gregersen
 • 1593 Jens Weile (Veil)
 • 1623 Jacob Hansen Arp
 • 1635 Christen Christensen Aarhuus el. Buch
 • 1647 Jens Pedersen Wistofte
 • 1656 Christen Lucassen Mariager
 • 1681 Johan Adriansen Kron el. Cron
 • 1716 Ole Nielsen Saabye
 • 1723 Jens Bentzen el. Berentsen Fosberg
 • 1723 Jørgen Mortensen (Melchiorsen?) Sommerfeld
 • 1731 Andreas Nicolai (Nielsen) Bæhr
 • 1740 Jørgen Stub
 • 1744 Erik Olufsen Carlebye
 • 1745 Søren Mortensen Munck
 • 1770 Frederik Mathias Reinfranck
 • 1792 Jens Biering (Bering)
 • 1823 Niels Refsbæk Høvring
 • 1848 Arnold Severin Jantzen
 • 1868 Rottbøl Danæus


Følgende beskrivelse af Ebdrup Sogn er fra Trap Danmark 3 udgave.

Ebdrup Sogn, det mindste i Herredet og Anneks til Kolind, omgives af dette, Nødager og Feldballe Sogne samt Ø.-Lisbjærg Hrd. (Thorsager S. og det andet Anneks Skarresø), fra hvilket det skilles ved Korup Aa. Kirken, mod N. V., ligger 2 1/2 Mil N. V. for Æbeltoft og 3 Mil V. S. V. for Grenaa. De for en Del noget højtliggende, ujævne Jorder ere overvejende sandede og skarpsandede. Gode Eng- og Kærjorder langs Korup Aa.

Fladeindholdet 1896: 1580 Td. Ld., hvoraf 507 besaaede (deraf med Rug 198, Byg 63, Havre 134, Boghvede 36, Spergel 10, Frøavl 7, Blands. til Modenh. 7, Kartofler 38, andre Rodfr. 13), Afgræsn. 401, Høslæt, Brak, Eng m. m. 140, Have 5, Skov 18, Moser 56, Kær og Fælleder 339, Heder 75, Veje og Byggegr. 39 Td. Kreaturhold 1898: 111 Heste, 307 Stkr. Hornkvæg (deraf 202 Køer), 430 Faar og 141 Svin. Ager og Engs Hartk. og halv. Skovskyldshrtk. 1895: 56 Td.; 18 Selvejergde. med 48, 35 Huse med 8 Td. Hrtk., og 5 jordløse Huse. Befolkningen, 1/2 1901: 228 (1801: 106, 1840: 166, 1860: 198, 1890: 211), boede i 44 Gaarde og Huse; Erhverv 1890: 4 levede af immat. Virksomh., 162 af Jordbrug, 2 af Gartneri, 16 af Industri, 6 af Handel, 6 af forsk. Daglejervirks., 13 af deres Midler, og 2 vare under Fattigv.

I Sognet Byen Ebdrup med Kirke, Skole, Forsamlingshus (opf. 1899) og Sparekasse (opr. 1882; 31/3 1899 var Spar. Tilgodeh. 120,877 Kr., Rentef. 4 pCt., Reservef. 6861 Kr., Antal af Konti 480). Sølille, Gde. og Huse. Frellinggd.; Oldmosegd.

Ebdrup S., een Sognekommune med Hovedsognet og det andet Anneks, hører under de samme Distrikter, Lands- og Folketingskr. som disse samt 4. Udskrivningskr.’ 341. Lægd. Kirken tilhører en Del af Sognebeboerne.

Kirken bestaar af Skib og Kor, Taarn mod V. og Vaabenhus mod S. Skib og Kor ere fra romansk Tid af Granitkvadre paa Sokkel med Skraakant. Norddøren er tilm.; Syddøren anvendes endnu. Ved Slutn. af 16. Aarh. tilføjedes Taarnet, af raa Granit og Mursten, med aaben Bue mod V. (rest. 1786). Vistnok ved Slutn. af 18. Aarh. tilføjedes Vaabenhuset. Altertavle i Renæssancestil med et Maleri (Christus paa Korset). Romansk Granitdøbefont. Prædikestol fra s. Tid som Altertavlen. En romansk Ligsten er indsat i Vaabenhusets Østvæg.

I Ebdrup ejede Glenstrup Kloster 1366-1427 en Del Gaarde. I Byen var en Adelsgaard, som 1366 ejedes af Bent i E., 1444 af Jens Ubbesen og 1457-58 af Jep Bugge. — Sognet blev 1564 henlagt til Feldballe Birk.


Eksterne Link