Ørding Sogn

Fra Wiki for Slægtsforsker
Skift til: Navigation, Søgning

Historisk info om Ørding Sogn, et sogn i Morsø Provsti (Aalborg Stift). Sognet ligger i Morsø Kommune, Region Nordjylland. og indtil Kommunalreformen i 1970 lå det i Morsø Sønder Herred (Thisted Amt). I sognet ligger Ørding Kirke.

Som medlem af www.danskeaner.dk kan du se ane/efterslægts tavler for de personer der er tilknyttet sognet via denne liste

Præster tilknyttet sognet

Indsættelse år og navn. kilde Wibergs præstehistorie m.f. Yderlig info om person samt familierelationer findes i danskeaner.

Fælles med Ljørslev Sogn

 • 1537 Jens Nielsen
 • 1561 Jørgen Justesen
 • 1591 Jens Christensen Haverslev
 • 1637 Peder Justesen el. Jensen Ferslev
 • 1655 Christen Jensen Nykjøbing
 • 1663 Jens Mikkelsen Tæbring
 • 1698 Niels Eriksen Gjern
 • 1720 Hans Gjerdrum
 • 1743 Peder Mortensen Radich
 • 1761 Laurits Christian Adler
 • 1772 Christopher Christensen Wefling
 • 1792 Lorents Juhl
 • 1797 Mogens Lindhard
 • 1804 Ole Olsen
 • 1824 Johannes Cramer
 • 1826 Hans Gjørup Holst
 • 1835 Carl Adolph Balsløv
 • 1836 Ole Flensborg
 • 1841 Frederik Nicolai Brockdorff
 • 1852 Hans Eiler Stenfeldt
 • 1862 Janus Severin Mollerup
 • 1870 Alfred Valdemar Meinert
 • 1878 Hans Sessing Theilade

Følgende beskrivelse af Ørding Sogn er fra Trap Danmark 3 udgave.

Ørding Sogn, Anneks til Ljørslev, omgives af dette, Vejerslev, Blidstrup og Ø.-Assels Sogne samt Salling Sund. Kirken, midt i Sognet, ligger omtr. 1 1/4 Mil S. S. V. for Nykjøbing. De noget højtliggende Jorder ere sandmuldede, for en Del frugtbare, dog er der en Del tung, kold Jord.

Fladeindholdet 1896: 2459 Td. Ld., hvoraf 1176 besaaede (deraf med Rug 190, Byg 123, Havre 677, Bælgsæd 20, Blandsæd til Modenh. 34, Grøntf. 10, Kartofler 53, andre Rodfr. 64), Afgræsn. 526, Høslæt, Brak, Eng m. m. 490, Have 15, Skov 3, Moser 81, Kær og Fælleder 39, Heder 56, Stenmarker m. m. 18, Veje og Byggegr. 50, Vandareal m. m. 4 Td. Kreaturhold 1898: 165 Heste, 723 Stkr. Hornkv. (deraf 283 Køer), 665 Faar, 195 Svin og 3 Geder. Ager og Engs Hartk. 1895: 125 Td.; 30 Selvejergaarde med 88, 4 Fæstegd. med 16, 74 Huse med 21 Td. Hrtk. og 10 jordløse Huse. Befolkningen, 1/2 1890: 514 (1801: 235, 1840: 391, 1860: 475, 1880: 504), boede i 129 Gaarde og Huse; Erhverv: 9 levede af immat. Virksomh., 327 af Jordbrug, 19 af Fiskeri, 85 af Industri, 4 af Handel, 32 af forsk. Daglejervirksomh., 19 af deres Midler, og 19 vare under Fattigv.

I Sognet Byerne: Ørding (1304: Yrthing) med Kirke, Skole og Sparekasse for L.-Ørding Past. (opr. 6/12 1876; 31/3 1898 var Sparernes Tilgodeh. 32,647 Kr., Rentef. 4 pCt., Reservefonden 2279 Kr., Antal af Konti 174); Storup med Biskole. Storupgd, Lægde., Aarbæk, Gd.

Ørding S., een Sognekommune med Hovedsognet, hører under de samme Distrikter, Lands- og Folketingskr. som dette samt under 5. Udskrivningskr.’ 267. Lægd. Kirken tilhører Ejeren af Højris.

Kirken (se Vignetten S. 300) bestaar af Skib og Kor med Apsis, Taarn mod V. og Vaabenhus mod S. Skib, Kor og Apsis ere fra romansk Tid af hugne Granitkvadre paa Sokkel med Skraakant. Flere oprindl. Vinduer og Norddøren ses; Korbuen og Buen mellem Skib og Taarn, af Granit, ere oprindelige. Kirken har fladt Loft. Taarnet, af Granit og røde Mursten med Pyramidetag, er fra den senere Middelalder. Vaabenhuset er af Mursten., Granitalterbord med et sønderbrudt Relikviegemme (det opbrødes ifl. D. Atl., V S. 556, 1681 og indeholdt da Relikvier af de 11,000 Jomfruer). Paa Alteret et Kors. Prædikestol fra 18. Aarh. Romansk Granitdøbefont.

Storupgaard, forhen en adelig Hovedgaard, tilhørte den under Hvidbjærggd. nævnte Niels Enevoldsen og arvedes af Fru Kirstine Grønsdatter, som ejede den 1568. Senere tilhørte den Søren Høg 1587, der med sin Frue Kirsten Simonsdatter (Grønsdatter?) ere begr. i Ørding Kirke. Johannes Nielsen de Yrthingh paa Mors nævnes 1304 og Peder Nielsen (Bomøve) af Ørding, Væbner, 1415 og 1430.

Ved Storup ligger en fredlyst Gravhøj.


Link