Vandborg Sogn

Fra Wiki for Slægtsforsker
Version fra 26. nov 2014, 21:28 af WikiAdmin (diskussion | bidrag)

(forskel) ←Ældre version | se nuværende version (forskel) | Nyere version→ (forskel)
Skift til: Navigation, Søgning

Historisk info om Vandborg Sogn. Et sogn i Lemvig Provsti (Viborg Stift). Indtil Kommunalreformen i 1970 lå det i Vandfuld Herred (Ringkøbing Amt). I sognet ligger Vandborg Kirke.

Som medlem af www.danskeaner.dk kan du se ane/efterslægts tavler for de personer der er tilknyttet sognet via denne liste

Præster tilknyttet sognet

Indsættelse år og navn. kilde Wibergs præstehistorie m.f. Yderlig info om person samt familierelationer findes i danskeaner.

Fælles fra 1814 med Ferring Sogn

 • 1530 Christen Simonsen
 • 1546 Peder Christensen Krogager
 • 1598 Christen Kjeldsen
 • 1609 Gregers Jensen Lemvig
 • 1650 Laurits Gregersen
 • 1683 Oluf Knudsen Hjerm
 • 1717 Emmicke Olufsen Hjerm
 • 1758 Morten Christensen Schiwe
 • 1775 Peder Deichmann Mathiesen Wagaard
 • 1789 Jens Nicolai el. Nicolaus Aulum
 • 1798 Benjamin Fogh
 • 1802 Knud Bisted
 • 1814 Peter Anton Christian Nørager
 • 1822 Mathias Jacob Schjørring
 • 1834 Andreas Peter Prior
 • 1848 Hans Peter Brøchner
 • 1853 C. Christiansen
 • 1853 Thomas Andreas Jespersen
 • 1862 Jes Lassen Bjerrum
 • 1876 Mathias Peter BryndumFølgende beskrivelse af Vandborg Sogn er fra Trap Danmark 3 udgave.

Vandborg Sogn omgives af Annekset Ferring, Dybe, Hove og Engbjærg Sogne samt Ferring Sø, af hvilken en Del hører til Sognet. Kirken, omtr. midt i Sognet, ligger 1 Mil V. for Lemvig. De noget højtliggende, i det hele bakkede Jorder (Raabjærg, 182 F., 57 M.) ere lerede og en Del stenede. Gennem den nordl. Del gaar Lemvig-Thyborøn Banen.

Fladeindholdet 1896: 2565 Td. Ld., hvoraf 1188 besaaede (deraf med Rug 210, Byg 162, Havre 469, Blandsæd til Modenh. 161, Grøntf. 14, Kartofler 12, andre Rodfr. 160), Afgræsn. 610, Høslæt, Brak, Eng m. m. 597, Have 17, Moser 20, Kær og Fælleder 38, Heder m. v. 11, Veje og Byggegr. 79 Td. Kreaturhold 1898: 209 Heste, 1241 Stkr. Hornkv. (deraf 579 Køer), 487 Faar, 582 Svin og 12 Geder. Ager og Engs Hrtk. 1895: 217 Td.; 43 Selvejergde. med 192, 54 Huse med 25 Td. Hrtk. og 15 jordløse Huse. Befolkningen, 1/2 1901 : 731 (1801: 343, 1840: 456, 1860: 502, 1890: 670), boede i 127 Gaarde og Huse; Erhverv 1890: 24 levede af immat. Virksomhed, 471 af Jordbr., 93 af Industri, 13 af Handel, 7 af forsk. Daglejervirks., 21 af deres Midler, og 41 vare under Fattigv.

I Sognet: Vandborg Kirke (1340: Wanburgh), Præstegd. og Skole. Strand, Gde. og Huse med Forsamlingshus (opf. 1887), Missionshus (opf. 1900), Sparekasse for V.-Ferring Komm. (opr. 1874; 31/3 1900 var Spar. Tilgodeh. 46,573 Kr., Rentef. 4 pCt., Reservef. 5690 Kr., Antal af Konti 204), Jærnbane-, Telegraf- og Telefonst.: Ager, 2 Gde.; Dalgde., 3 Gde. og Huse; Nørre Munksgd.; Nørgd.; Blaabjærg, Gd.; Skrædergd.; Mægbæk, Gd.; Store-Katkjær, Gd.; Østergd.; Bjærg, Gd.; Hovdam, Gd.; Grydsbæk, Gd.; Vandborg Vandmølle; Vestergaard har 27 Td. H., og Mølgd. 2 Td. H. (drives under eet); Gaaskjær, 2 Gde.; Ingerslund, Gd.; Brændgd.; Damgd.; Kirkensgd.; Galtmose, Gd.; Nygd.; Musholm, Gd.; Skidengd.; Fuglsang, Gd.; Kvistgd.; Guldbjærg, Gd.; Kubstrup, Gd.; Flyvesgd. (9 Td. H.); Lille-Kubstrup, Gd.; Skovmose, Gd.; Brunsgd.; Mosegd.; m. m.

Vandborg S., een Sognekommune med Annekset, hører under Skodborg-Vandfuld Hrdr.’s Jurisdiktion (Lemvig), Holstebro Amtstue- og Lemvig Lægedistr., 8. Landstings- og Amtets 2. Folketingskr. samt 5. Udskrivningskr.’ 202. Lægd. Kirken tilhører Sognebeboerne.

Kirken bestaar af Skib og Kor, Taarn mod V. og Sakristi paa Korets Nordside. Skib og Kor ere fra romansk Tid af Granitkvadre paa Dobbeltsokkel. Norddøren og eet Vindue spores. I Sydmuren en Kvader med et Menneskehoved. Ved Slutn. af Middelalderen opførtes Taarnet, hvis hvælv. Underrum har Spidsbue ind til Skibet, af raa Granit og Munkesten, Skib og Kor fik Hvælvinger, og det hvælv. Sakristi opførtes. Et Vaabenhus skal ifl. Traditionen være opf. mod N. af Præsten Christen Madsen (der havde sit Værelse ovenpaa til sin Død 1530); det blev nedbrudt 1810-20, og Taarnrummet er nu Vaabenhus. Rigt udsk. Altertavle i Renæssancestil fra 1624 med et senere Maleri (Nadveren). Romansk Granitdøbefont. Prædikestol fra Slutn. af 17. Aarh. I Skibsgulvet Ligsten over Præsten Oluf Knudsen Hjerm, † 1719, og hans Eftfl., Sønnen Emmiche Hjerm, † 1765. Under Sakristiet er der Præstebegravelser.

Fuglsang ejedes 1584 af Søren og Jørgen Høg. — Vestergaard (nævnt 1626) beboedes 1785 af Birkeskriver Arnt Warelmann, som solgte den 1803 ved Aukt.; fra 1854 ejes den og Mølgd. af nuv. Landstingsmd., Etatsr. N. B. Breinholt. — Grydshæk, i hvis Have der staar to Kæbeben af en Hval, ejedes 1785 af Birkedommer Søren Lund, der kaldte den Lundsgd., senere af Justitsr. Claudi, som til Dels anlagde og forskønnede den store, smukke Have.

Link