Resen Sogn (Ringkøbing Amt)

Fra Wiki for Slægtsforsker
Skift til: Navigation, Søgning

Historisk info om Resen Sogn. Et sogn i Lemvig Provsti (Viborg Stift). Indtil Kommunalreformen i 1970 lå det i Skodborg Herred (Ringkøbing Amt). I sognet ligger Resen Kirke.

Som medlem af www.danskeaner.dk kan du se ane/efterslægts tavler for de personer der er tilknyttet sognet via denne liste

Præster tilknyttet sognet

Indsættelse år og navn. kilde Wibergs præstehistorie m.f. Yderlig info om person samt familierelationer findes i danskeaner.

Fælles med Humlum Sogn

 • 1556 Hans Andersen Wedel
 • 1560 Poul Hansen
 • 1600 Bertel Poulsen
 • 1640 Godske Bertelsen (Resen)
 • 1669 Christen Godskesen Resen
 • 1699 Thomas Pedersen
 • 1701 Peder Nielsen Nyegaard
 • 1719 Anders Bertelsen Wolder
 • 1754 Hans Hansen Rosenberg
 • 1787 Hans Christian Rosenberg
 • 1812 Niels Christian Alle
 • 1829 Hans Christian Christensen
 • 1834 Hans Buhl Steenberg
 • 1843 Christian Rasmus Aagaard
 • 1854 Carl Frederik Voigt
 • 1865 Christian Johan Lodberg Krarup-Vilstrup

Følgende beskrivelse af Resen Sogn er fra Trap Danmark 3 udgave.

Resen Sogn omgives af Annekset Humlum, Limfjorden (Nissum Bredn.), Gudüm Sogn og Hjerm Hrd. (Favsing og Ølby S.), fra hvilket det til Dels skilles ved den inddæmmede Vig Kilen. Kirken, mod S., ligger c. 2 Mil Ø. S. Ø. for Lemvig og 1/2 Mil V. for Struer. De ikke meget højtliggende, noget bakkede Jorder ere dels lerede, dels sandede Muldjorder. Gennem Sognet gaa Landevejen fra Struer til Lemvig og Oddesund samt, i Sydøsthjørnet, Thisted-Struer Banen.

Fladeindholdet 1896: 4267 Td. Ld., hvoraf 1448 besaaede (deraf med Rug 253, Byg 118, Havre 494, Boghvede 4, Blands. til Modenh. 274, Grøntf. 10, Kartofler 68, andre Rodfr. 226), Afgræsn. 942, Høslæt, Brak, Eng m. m. 626, Have 22, Skov 32, ubevokset 363, Moser 166, Kær og Fælleder 155, Heder 380, Stenmarker 39, Veje og Byggegr. 87, Vandareal m. m. 5 Td. Kreaturhold 1898: 215 Heste, 997 Stkr. Hornkv. (deraf 512 Køer), 961 Faar, 262 Svin og 17 Geder. Ager og Engs Hrtk. 1895: 172 Td.; 43 Selvejergde. med 151, 72 Huse med 21 Td. Hrtk. og 31 jordløse Huse. Befolkningen, 1/2 1901: 771 (1801: 423, 1840: 510, 1860: 615, 1890: 751), boede i 155 Gaarde og Huse; Erhverv 1890: 21 levede af immat. Virksomhed, 541 af Jordbr.. 5 af Gartneri, 5 af Fiskeri, 109 af Industri, 4 af Handel, 30 af forsk. Daglejervirks., 21 af deres Midler, og 15 vare under Fattigv.

I Sognet Resen Kirke, Skolen (ved Gaarden Rotborg), Præstegd. og Marslund Fattiggaard, for R.-Humlum Komm. (opf. 1872, Pl. for 16 Lemmer). Toftum, 2 Gde. (en paa c. 9 Td. H.) og Huse; Kokholm, 2 Gde. og Huse; Kjærgaardsig, Gd.; Mattrup, Gd.; Hyldtoft, Gd.; Pilgd.; Bonnesig, Gd.; Makholm, 3 Gde. og Huse; Bæk, Gd. med Vandmølle; Hedegde., 2 Gde.; Dalgd.; Havgd. med Huse; Damgd.; Bjærgegd.; Store-Hedegd.; Esthave, Gd.; Rotborg, Gd.; Lille-Humlum, 3 Gde. og Huse; Langagergd.; Frisenborg, Gd.; Ellebæk, Gd. og Huse; Resenby, Gd.; Resenborg, Gd. (11 Td. H.); Østerstgd.; Kikkenborg, Gd.; Drosvad, Gd.; Ørgd.; m. m.

Resen S., een Sognekommune med Annekset, hører under Skodborg-Vandfuld Hrdr.’s Jurisdiktion (Lemvig) og Lemvig Lægedistr., 8. Landstings- og Amtets 2. Folketingskr. samt 5. Udskrivningskr.’ 212. Lægd. Kirken tilhører Ejeren af Resenborg.

Kirken bestaar af Skib og Kor, Taarn mod V., Vaabenhus mod N. og Gravkapel mod S. Skib og Kor ere fra romansk Tid af Granitkvadre paa Dobbeltsokkel. Norddøren er bevaret; Sydd. og eet Vindue ses tilmurede. I sen gotisk Tid synes. Skibet at være blevet forkortet i V., hvorefter et (senere nedbrudt) Taarn, der skal have været rundt, opførtes her, Koret fik Hvælving (Skibet har beholdt sit Bjælkeloft), og Vaabenhuset opførtes. Gravkapellet blev i Beg. af 18. Aarh. tilføjet af Jens Wandborg, men 1848 afkortet betydeligt mod S., og Kisterne nedsænkedes paa Kirkegaarden. 1792 lod Præsten Chr. Rosenberg og Hustru det nuv. smalle Taarn (eller Klokkestabel) med Spir, hvis Forside er helt aaben, tilføje. Korets Spidsgavl er ommuret med Mursten; 1880 omsattes Kvadrene paa Skibets Sydside, 1884 opførtes Vaabenhuset fra nyt af Granitkvadre med Kamme af røde Mursten. Altertavle i Renæssancestil fra 2. Halvdel af 17. Aarh., med et nyt Maleri (Christus) af P. Hansted. Romansk Granitdøbefont. Prædikestol fra Beg. af 19. Aarh. I Gravkapellet et godt udsk. Krucifiks fra seneste katolsk Tid (Korset er nyt), samt Ligsten over Præsten Poul Hansen, † 1600, Fader til Biskop Hans Resen, † 1638, som er født her 1561. — Paa Kirkegaarden findes Ligsten over ovenn. Præst Rosenberg († 1812) og Hustru.

Ørgaard ejedes 1542 af en Fru Mette (Friis, g. m. Mogens Kaas), 1567 af Jens Kaas, dennes Søn af s. Navn, sidstnævntes Sønner Thomes og Mogens K., der formodentlig solgte den til Gunde Rostrup. Han solgte den 1630 til Erik Lunov, som 1632 afhændede den til Fru Ingeborg Parsberg.

Kokholm har været en Hovedgaard, som i 15. Aarh. ejedes af Peder og Christen Krabbe, 1458 af Chr. Stenfeld, 1467 af Eiler Juel, hans Enke Kirstine Stenfeld 1499 og 1510, Bertel Juel 1539, Jens Grøn, g. m. Bertel Juels Enke Johanne Skram, 1549, 1636 Erik Krabbe, der da pantsatte den til Gunde Lange, 1638 var den beboet af en Bonde. — Anders Lauridsen til Toftum nævnes 1561.

Ved Resenborg er der fredlyst 2 store Gravhøje, ved Vestergd. 2, ved Toftum 2 og ved Bonnesig 1.


Link