Redsted Sogn

Fra Wiki for Slægtsforsker
Skift til: Navigation, Søgning

Historisk info om Redsted Sogn, et sogn i Morsø Provsti (Aalborg Stift). Sognet ligger i Morsø Kommune, Region Nordjylland. og indtil Kommunalreformen i 1970 lå det i Morsø Sønder Herred (Thisted Amt). I sognet ligger Redsted Kirke samt gården Sindbjærggaard

Som medlem af www.danskeaner.dk kan du se ane/efterslægts tavler for de personer der er tilknyttet sognet via denne liste

Præster tilknyttet sognet

Indsættelse år og navn. kilde Wibergs præstehistorie m.f. Yderlig info om person samt familierelationer findes i danskeaner.

Fælles med Hvidbjerg Sogn og Karby Sogn

 • 1538 Niels Winther (Chymonius, Chymerinus)
 • 1557 Laurits Nielsen Winther
 • 1592 Christen Clemensen (Clementin)
 • 1619 Jørgen Nielsen Nestved (kaldes ogsaa Restedt)
 • 1658 Mads Christensen Schytte
 • 1687 Christen Nielsen Friis
 • 1708 Laurits Thøgersen Lassen
 • 1718 Peder Hansen Brøchner
 • 1763 Laurits Lassen Pedersen Brøchner
 • 1798 Andreas Christian Obel
 • 1844 Joseph Christian Sørensen
 • 1862 Vilhelm Johan Jacob Boethe
 • 1878 Christian Joachim Andreas Sørensen

Kapellan (hjælpepræster)

(Residerende i Karby, Hvidbjerg og Redsted)

 • 1866 Jens Nicolai Leth Dalsgaard
 • 1872 Hans Peter Fønss
 • 1875 Frederik Sextus Otto Alfred Petersen-Nyegaard


Følgende beskrivelse af Redsted Sogn er fra Trap Danmark 3 udgave.

Redsted Sogn, Anneks til Karby, omgives af det andet Anneks Hvidbjærg, Rakkeby, Ovtrup, Vejerslev, Blidstrup og V.-Assels Sogne samt Limfjorden (Glomstrup Vig). Kirken, midt i Sognet, ligger 1 3/4 Mil V. S. V. for Nykjøbing. De mod N. højtliggende og bakkede (Malhøj, 205 F., 64 M.), i den sydl. Del lavere og jævnere Jorder ere overvejende lette, sandblandede Muldjorder. Gennem Sognet gaar Landevejen fra Nykjøbing til Næssund.

Fladeindholdet 1896: 2752 Td. Ld., hvoraf 1005 besaaede (deraf med Rug 183, Byg 83, Havre 544, Blands. til Modenh. 81, Grøntf. 3, Kartofler 55, andre Rodfr. 54), Afgræsn. 775, Høslæt, Brak, Eng m. m. 480, Have 17, Skov 35, Moser 30, Kær og Fælleder 50, Heder 299, Veje og Byggegr. 55, Vandareal 3 Td. Kreaturhold 1898: 149 Heste, 750 Stkr. Hornkvæg (deraf 329 Køer), 544 Faar, 232 Svin og 3 Geder. Ager og Engs Hartk. 1895: 113 Td.; 19 Selvejergaarde med 73, 2 Fæstegd. med 9, 136 Huse med 31 Td. Hrtk. og 34 jordløse Huse. Befolkningen, 1/2 1890: 804 (1801: 250, 1840: 400, 1860: 610, 1880: 772), boede i 199 Gaarde og Huse; Erhverv: 16 levede af immat. Virksomh., 412 af Jordbr., 4 af Gartneri, 8 af Fiskeri, 148 af Industri, 32 af Handel, 108 af forsk. Daglejervirks., 29 af deres Midler, og 47 vare under Fattigv.

I Sognet Byerne: Redsted (1464: Ræsted) med Kirke, Kapellanbolig (tidligere Anneksgd.) og Skole; Sindbjærg med Skole. Tissinghuse, ved Glomstrup Vig, Udskibningssted med Anlægsbro (8 F. Vand), Skole, Købmandsforretn. og Teglværk. Porsmose Huse. Sindbjærggaard (omtr. 10 Td. Hrtk.), Mariesminde, Gd., Kammerhøjgd., Kvalstedgd., den sidste ved Sindbjærg Plantage.

Redsted S., een Sognekommune med Hovedsognet og det andet Anneks, hører under de samme Distrikter, Lands- og Folketingskr. som disse samt under 5. Udskrivningskr.’ 270. Lægd. Kirken tilhører Ejeren af Movtrup, Blidstrup Sogn.

Kirken bestaar af Skib og Kor samt Vaabenhus mod N. Skib og Kor, med fladt Loft, ere fra romansk Tid af hugne Granitkvadre paa en Sokkel med Skraakant; Vestgavlen er senere ommuret med røde Mursten. Vaabenhuset, af Granit, er nyt. Granitalterbord. Paa Alterbordet et forgyldt Kors; Kalk fra 1644. Prædikestol fra 1700.

Sindbjærggaard ejedes 1485 af Børglum Bisp, men kom siden til Kronen, som 1636 mageskiftede den bort til Jfr. Anne Sehested, † 1665. 1693 skødede Assessor Hans Knudsen en Tredjepart til Christen Nielsen, Forpagter paa Lund, medens en anden Tredjedel 1694 af Gregers Høg til Vang blev solgt til Vennich Sørensen, († 1697), der 1696 købte flere Smaaparter af Axel Sehested og Baron Putbus. Sørensens Enke Dor. Nielsdatter Abildgaard ægtede 1698 Peder Tæbring af Blidstrup, som yderligere samlede Gaarden (1698 Skøde fra Kirsten Hein, Hr. Mogens Poulsens, 1701 fra Jfr. Edel Sehested); efter hans Død blev S. med Gods (16, ialt 31 Td. Hrtk.) 1728 udlagt til deres Datter Sidsel Pedersdatter, g. m. Christen Nandrup, † 1745; hun solgte 1763 S. til sin Søn Vennich Nandrup, som 1778 solgte den for 9100 Rd. til Md. Maren Vitisdatter, sl. Mads Nyssoms, der 1780 ægtede Jens Riis til Blidstrup, som 1783 solgte S. for 5500 Rd. til Peder Strøvelbech fra Strandbjærggd., † 1812. Med deres Datter Maren Strøvelbech kom S. til Poul Chr. Stockholm, † 1822. Nuv. Ejer er Enkefru Bjerregaard. Der ses endnu Spor af de gamle Grave.

Ved Redsted er der fredlyst 4 Gravhøje, deribl. de to anselige Malhøje paa Toppen af Malhøj.

Det var paa Tale at nedbryde Redsted Kirke efter Reformationen, men Ordren blev dog ikke udstedt. Kapellaniet oprettedes ved Res. af 24/3 1859 (først besat 1866).Link