Ølstrup Sogn

Fra Wiki for Slægtsforsker
Skift til: Navigation, Søgning

Historisk info om Ølstrup Sogn. Et sogn i Ringkøbing Provsti (Ribe Stift). Indtil Kommunalreformen i 1970 lå det i Bølling Herred (Ringkøbing Amt). I sognet ligger Ølstrup Kirke.

Som medlem af www.danskeaner.dk kan du se ane/efterslægts tavler for de personer der er tilknyttet sognet via denne liste

Præster tilknyttet sognet

Indsættelse år og navn. kilde Wibergs præstehistorie m.f. Yderlig info om person samt familierelationer findes i danskeaner.

Fælles med Hover Sogn og fra 4 marts 1814 med Sønder Lem Sogn

 • 1619 Christen Andersen
 • 16?? Peder Nielsen Winding
 • 1661 Hans Nielsen
 • 1666 Niels Kjeldsen Ulfborg
 • 1687 Erik Christophersen
 • 1689 Søren Madsen Skamstrup
 • 1709 Elias Pedersen Krogstad
 • 1725 Anders Heeboe Christensen Holst
 • 1731 Hugo Frederik Mortensen
 • 1732 Johan Lieme Pontussen Sparre
 • 1740 Hans Frederik Pedersen Hegelund
 • 1740 Niels Pedersen Lund
 • 1753 Jonas Andreas Jacobsen Zimmer
 • 1761 Mads Hansen Thorøe
 • 1780 Jacob Müller
 • 1814 Axel Riber
 • 1823 Folkmar Holm
 • 1838 Hans Haagen Esmarch
 • 1865 Peter Henrik Bech

Følgende beskrivelse af Ølstrup Sogn er fra Trap Danmark 3 udgave.

Ølstrup Sogn, Anneks til Lem, omgives af dette og Brejning Sogn samt Hind Hrd. (Hover og No S.). Kirken, østl., ligger 1 1/2 Mil Ø. for Ringkjøbing. De højtliggende, bakkede Jorder ere sandede, med Enge og store Hedestrækninger, der som en Ring omgive den midterste, beboede Del af Sognet omkring Heager Aa, der udspringer her. En Del af Plantagen Mourier Petersen (se S. 621) ligger her.

Fladeindholdet 1896: 4512 Td. Ld., hvoraf 677 besaaede (deraf med Rug 234, Byg 24, Havre 149, Boghvede 22, Spergel 76, Blands. til Modenhed 55, Grøntf. 21, Kartofler 56, andre Rodfrugter 40), Afgræsning 998, Høslæt, Brak, Eng m. m. 549, Have 5, Skov 29, Moser 40, Kær og Fælleder 112, Heder 1995, Veje og Byggegr. 101 Td. Kreaturhold 1898: 107 Heste, 480 Stkr. Hornkvæg (deraf 306 Køer), 544 Faar, 387 Svin og 3 Geder. Ager og Engs Hrtk. 1895: 51 Td.; 20 Selvejergde. med 42, 24 Huse med 9 Td. Hrtk. og 3 jordløse Huse. Befolkningen, 1/2 1901: 297 (1801: 143, 1840: 179, 1860: 219, 1890: 262), boede i 51 Gaarde og Huse; Erhverv 1890: 4 levede af immat. Virksomhed, 231 af Jordbr., 15 af Industri, 5 af forsk. Daglejervirks., 6 af deres Midler, og 1 var under Fattigv.

I Sognet Ølstrup Kirke, Skole, Forsamlingshus (opf. 1901) og Andelsmejeri. Byen Brorstrup (Nørre-, Vester- og Øster-B.). Hammelsvang og Flytkjær, Gde. Nørgd.; Julseje, Gd.; Gamle Præstegd. med Mølle; Lervanggd. (5 3/4 Td. H.); Gammelgd.; Hjøllund, Gd.; Bjærget, Hus; Damgd., Huse; Søndergd.; m. m.

Ølstrup S., een Sognekommune med Hovedsognet, hører under de samme Distrikter, Lands- og Folketingskr. som dette samt 5. Udskrivningskr.’ 39. Lægd. Kirken tilhører Sognebeboerne.

Kirken bestaar af Skib og Kor samt Vaabenhus mod N. Skib og Kor ere at Granitkvadre paa Sokkel med Skraakant og utilhugne Rullesten. Kirken synes i romansk Tid at have ligget noget V. for dens nuv. Plads og i gotisk Tid at være bleven flyttet og genopført af det gamle Materiale. I Renæssancetiden fik Koret Hvælving, medens Skibet beholdt fladt Loft. Altertavle (med Malerier), Prædikestol, Præste- og Degnestol samt Stolestader i Renæssancestil. Romansk Granitdøbefont. Stort romansk Krucifiks. Epitafier over 1) Regimentsfeldskær Gerh. Hermansen Gerritz, † 1748, og Hustru og 2) Præsten Niels Pedersen Lund, † 1753.

Hammelsvang blev 1585 af Kronen mageskiftet til Peder Gyldenstierne til Tim og ejedes i 17. Aarh. af Major Knud Munk; 1787 laa den, delt i tre Gaarde, under Voldbjærg.

Ved Bjærget er der fredlyst 3 Gravhøje.

Ølstrup var før et eget Pastorat med Hover i Hind Hrd. til Anneks; ved Reskr. af 4/3 1814 blev Ølstrup Anneks til Lem og Hover til Thorsted. Lervanggaard ejedes og beboedes af den sidste Sognepræst i Ølstrup.


Link