Vrads Herred

Fra Wiki for Slægtsforsker
Skift til: Navigation, Søgning

Historisk info om Vrads Herred et herred i det tidligere Skanderborg Amt; det hed i Kong Valdemars Jordebog Wrazhøghæreth og hørte i middelalderen til Løversyssel, senere til Silkeborg Len og fra 1660 til Silkeborg Amt; Amtet blev nedlagt ved reformen af 1793, og Vrads Herred kom under Ringkøbing Amt. I 1821 blev Vrads herred overført til Aarhus Amt og i 1824 det i det dengang nye Skanderborg Amt.


Flg. sogne ligger i Vrads Herred


Følgende beskrivelse af Vrads Herred er fra Trap Danmark 3 udgave.

Vrads Herred, det vestligste og største i Amtet, begrænses mod N. Ø., Ø. og S. Ø. af Gjern, Tyrsting og Nim Herreder, mod S. og S. V. af Vejle Amt (Nørvang Hrd.) og mod V. og N. V. af Ringkjøbing Amt (Hammerum Hrd.) og Viborg Amt (Hids Hrd.). Den største Udstrækning fra N. til S. er omtr. 4 3/4, fra V. til Ø. noget over 4 Mil. Nordøstgrænsen dannes af Himmelbjærg Søerne, Sydøstgrænsen med en Del af Sydvestgrænsen af Gudenaa og Skjern Aa. Den østl. og navnlig den nordøstl. og sydøstl. Del er højtliggende og bakket, idet den ligger Øst for Jyllands Hovedvandskel; det højeste Punkt er Bavnehøj, 487 F., 153 M.; den vestl. Del er derimod overvejende jævn og sænker sig mod S. og navnlig mod V., idet den hører til de store Flader; men Skraaningen er dog kun ringe. Jorderne ere i den østl. Del for en Del lerede og muldsandede, i øvrigt i det hele mere eller mindre skarpsandede, ofte med Al til Underlag. Medens den vestl. og sydlige Del næsten er skovløs, er der mod N. og Ø. en Del Skov og Plantage (i alt 11,290 Td. Ld.), hvoraf en Del hører til Silkeborg Skovdistrikt (se S. 191), men det meste til Palsgaard Skovdistrikt. Af Aaløbene mærkes navnlig Skjern Aas Biaa Holtum Aa. Det er Amtets ufrugtbareste Herred (ved Matr. gnmstl. 75 3/4 Td. Ld. paa 1 Td. Hrtk.). Af Heder er der i alt omtr. 15,200 Td. Ld. Efter Opgørelsen 1896 var Fladeindholdet 91,639 Td. Ld. (9,18 □ Mil, 505,5 □ Km.). Ager og Engs Hrtk. samt halv. Skovskyldshrtk. var 1/1 1895 1312 Td., Folketallet 1/2 1901 9442 (1801: 3507, 1840: 5175, 1860: 7282, 1890: 8987). I gejstl. Hens. danner det eet Provsti med Tyrsting Hrd., i verdsl. Hens. hører det under Tyrsting-Vrads Hrdr.’s Jurisdiktion, undt. Tem Sogn, der hører under Silkeborg Birks Jurisd., samt under Amtsraadskredsens 3. Forligskr. (Linnerup og Aale), 4. Forligskr. (Tem) og 5. Forligskr. (de øvrige Sogne).

Vrads Hrd., i Vald. Jrdb.: Wrazhøghæreth, hørte i Middelalderen til Løversyssel, senere til Silkeborg Len og fra 1660 til Silkeborg Amt; se videre S. 6.

Der er talt omtr. 1500 jordfaste Oldtidsmonumenter, deraf hen ved 450 smaa Stenrøser, Resten runde, til Dels lave Jordhøje; af Dysser og andre Stengrave er der kun paavist 3. Henved 3/4 af Monum. var dog sløjfet eller mere eller mindre forstyrret; 1/1 1902 vare 29 fredlyste. Flest kendes fra den nordl. og vestl. Del (Sognene Tem c. 600, N.-Snede 400, Vrads 150, Ejstrup 135).

Litt.: Indberetn. til Nationalmus. om antikv. Undersøgelser i V. Hrd., af Henry Petersen og J. B. Løffler, 1887.


Se også

Herreder i Danmark