Vester Herred

Fra Wiki for Slægtsforsker
Skift til: Navigation, Søgning

Vester Herred er et af de fire herreder på Bornholm. Da den danske konge Svend Grathe i 1149 afgav de tre andre herreder (Nørre, Øster og Sønder Herred) til kirken, beholdt han Vester Herred med Rønne og Gamleborg i Almindingen. Nogen tid efter opføres Lilleborg til erstatning for det efterhånden forældede Gamleborg.

I herredet ligger følgende sogne

Følgende beskrivelse af Vester Herred er fra Trap Danmark 3 udgave.

Vester Herred, sydvestlig paa Øen, omgives af Østersøen og Nørre-, Øster- og Sønder Herreder. Dets Bredde fra V. til Ø. er i den nordlige Del omtr. 21j4t Mil, fra N. til S. er det bredeste Sted omtr. l3/4 Mil. I Herredet ligger Øens højeste Punkt, Rytterknægten (se S. 2, til hvilket Sted ogsaa henvises angaaende Naturforholdene). Hen ved Vs er dækket med Skov (Almindingen m. m., tils. 5800 Td. Ld.). Af Vandløbene mærkes mod V. Blykobbe Aa og Bagaa, hvilken sidste paa et Stykke danner Nordgrænsen. Efter Matrikuleringen var Herredets Fladeindhold ansat til 26,415 Td. Ld. (2,6 Mil, 145,36 □ Km.). Ager og Engs Hartkorn var Vi 1895 1883,8 Td. (i Gennemsnit 13 Td. Ld. paa 1 Td. bornh., 18 paa 1 Td. alm. Hrtk.). Folketallet var 1/2 1890 i Landdistrikterne 4798 (1801: 2858, 1840: 3529, 1860: 4024, 1880: 4630). I Herredet ligger Købstaden Rønne. I gejstlig Henseende danner det eet Provsti med Øens andre Herreder, i verdslig udgør det Vester Herreds Jurisdiktion og hører til Amtets 1. Forligskreds.

Herredets gamle Navn er Rønne (Rothnæ) Herred.

Se også