Rolsø Sogn

Fra Wiki for Slægtsforsker
Version fra 5. jan 2015, 12:27 af WikiAdmin (diskussion | bidrag)

(forskel) ←Ældre version | se nuværende version (forskel) | Nyere version→ (forskel)
Skift til: Navigation, Søgning

Rolsø Sogn er et sogn i Syddjurs Provsti (Århus Stift). Sognet ligger i Syddjurs Kommune; indtil Kommunalreformen i 1970 lå det i Mols Herred (Randers Amt). I sognet ligger Rolsø kirke.

Som medlem af www.danskeaner.dk kan du se ane/efterslægts tavler for de personer der er tilknyttet sognet via denne liste

Præster tilknyttet sognet

Indsættelse år og navn. kilde Wibergs præstehistorie m.f. Yderlig info om person samt familierelationer findes i danskeaner.

Fælles med Knebel Sogn

 • 15?? Ebbe Pedersen
 • 15?? Rasmus . . .
 • 1584 Jens Stisen
 • 15?? Niels Madsen
 • 1614 Albert Jensen
 • 1670 Hans Nielsen Ebeltoft
 • 1679 Søren Jensen Winther
 • 1694 Peder Nielsen Varberg el. Vardeberg
 • 1707 Hans Hansen
 • 1720 Laurits Vognsen Gleerup
 • 1743 Jørgen Stub
 • 1744 Hans Henriksen Holst
 • 1764 Jacob Hansen Hasselbalch
 • 1789 Ove Thiisen Steenberg
 • 1800 Christen Larsen Warming
 • 1819 Henrik Hans Nicolai Haar
 • 1835 Carl Ulrik Boesen
 • 1849 Johan Georg Tilemann
 • 1864 Edvard Villiam Jeger
 • 1877 Rasmus Jens Georg Carl Wied


Følgende beskrivelse af Rolsø Sogn er fra Trap Danmark 3 udgave.

Rolse Sogn, Anneks til Knebel, omgives af dette, Agri og Egens Sogne samt Kalø- og Knebel Vig. Kirken, mod S. V., ligger 1 3/4 Mil N. V. for Æbeltoft. De højtliggende, bakkede Jorder ere overvejende lerede og lermuldede.

Fladeindholdet 1896: 1627 Td. Ld., hvoraf 858 besaaede (deraf med Hvede 34, Rug 156, Byg 207, Havre 374, Blands. til Modenh. 4, Grøntf. 10, Kartofler 21, andre Rodfr. 50), Afgræsn. 429, Høslæt, Brak, Eng m. m. 249, Have 16, Moser 4, Kær og Fælleder 14, Stenmarker 29, Veje og Byggegr. 28 Td. Kreaturhold 1898: 184 Heste, 527 Stkr. Hornkv. (deraf 321 Køer), 406 Faar, 232 Svin og 8 Geder. Ager og Engs Hartk. og halv. Skovskyldshrtk. 1895: 139 Td.; 40 Selvejergde. med 129, 47 Huse med 10 Td. Hrtk. og 14 jordløse Huse. Befolkningen, 1/2 1901: 466 (1801: 271, 1840: 383, 1860: 456, 1890: 539), boede i 96 Gaarde og Huse; Erhverv 1890: 19 levede af immat. Virksomhed, 329 af Jordbr., 1 af Gartneri, 7 af Fiskeri, 107 af Industri, 17 af Handel, 21 af forskellig Daglejervirks., 20 af deres Midler, og 18 vare under Fattigv.

I Sognet Rolse Kirke (1448: Roldsøø, 1483: Roelsze, 1489: Rollsø), ved Kysten og Gaarden af s. Navn, og Ederne: Vrinders (1486: Vrindes, 1489: Wrinnde, 1576: Vrinæs) med Skole, Missionshus (opf. 1899), Mølle og Telefonst.; Andrup. Elkjær, Skovgaarde, Mortenskjær, Gde. og Huse. Hovedgaarden Rolsegaard, med Aldershvile (se S. 1001), har 26 5/8 Td. H., 305 Td. Ld., hvoraf 5 Eng, 5 Have og Park, Resten Ager; 2 Huse.

Rolse S., een Sognekommune med Hovedsognet, hører under de samme Distrikter, Lands- og Folketingskr. som dette samt 4. Udskrivningskr.’ 330. Lægd. Kirken tilhører Ejeren af Rolsegd.

Kirken bestaar af Skib og Kor, Taarn mod V. og Vaabenhus mod S. Skib og Kor ere fra romansk Tid af raa Granit. 2 Vinduer ere delvis bevarede. I Renæssancetiden indbyggedes Hvælving i Koret. Senere (omtr. 1700) forlængedes Skibet mod V. (med raa Kamp), hvor Taarnet, med stor Bue mod V., opførtes. Samtidig tilføjedes Vaabenhuset, tidligere Gravkapel. Omtr. 1800 blev Taarnet lukket mod V., dets Overdel nedbrødes og erstattedes af et lille Spir, Korgavlen ommuredes m. m. Skib og Vaabenhus have fladt Loft. Ny Altertavle med Bord i Renæssancestil og med Kopi af Blochs Maleri i Holbæk Kirke; paa Alterbordet Maleri af den tornekronede Christus. Romansk Granitdøbefont. Prædikestol i Renæssancestil fra 1634. I Korets Ydermur en Sten med 4 adl. Vaaben, fra 1648.

Rolsegaard laa før i en By Rolse. Af Ejerne nævnes: Johs. Hviding 1328, Marten Nielsen i Roldsøø, Væbner, 1448, Gunde Nielsen 1511, g. m. en Datter af Christen Hvas, der skal have ejet R. og maaske faaet den ved Giftermaal med Marten Nielsens Datter, dennes Søn Jørgen Gundesen, dennes Søster Hilleborg, g. m. Mikkel Nielsen, deres Datter Margr. Mikkelsdatter (Hvas), g. m. Erik Krag († 1606), Søn Jørgen K. († 1643), der 1606 solgte den til Hans Skade; derpaa fulgte dennes Svigersøn Vogn Hvas 1655-62 (da 31 Td. H.), Enken Kirsten Skade 1669, hendes Svoger Jesper Vognsen, † 1687, hvis Søn Jens Vognsen 1689 skødede R. til sin Svoger Ritmester Otto Andr. v. Lindenquist til Østergd. Denne solgte 1691 R. for 40 Rd. pr. Td. H. Hovedgaardstakst og 25 Rd. pr. Td. H. for det besatte Gods, men kun 12 1/2 Rd. pr. Td. H. af det øde Gods til Bodil Pedersd., sl. Poul Nielsens i Strandkjær, hvilket Skøde hans Arvinger 1693 gentog (nu til Bodil Pedersd.) og Ridefoged Hans Jacobsen. Sidstn. udvidede Ejendommen, til Dels ved Nedlæggelse af Rolse By, opbyggede Gaarden og solgte den 1706 (46 Td. H.) til Amtmand Jochum Gersdorff († 1745), hvis Søn Konferensr. Chr. G. døde 1757, hvorefter dennes Søn Ritmester Jochum G. ved Aukt. 1768 solgte R. (46, 31 og 204 Td. H.) for 27,300 Rd. til Forpagter paa Vosnæsgd. Thornsohn († 1789), hvis Dødsbo 1790 ved Aukt. solgte den for 30,000 Rd. til Svigersønnen Iver Hansen fra Laage, hvorefter den ejedes af Kapt. Erik Chr. Müller til Møllerup 1807-11, Kapt., Vinhandler Lorents Petersen til 1816, Forpagter Jens Dinesen, † 1816, Niels Poulsen, † 1830, Sønnen Poul P.,† 1879 (der oprettede Gaarden Aldershvile), hvis Svigersøn, den nuv. Ejer, Chr. Ludv. Hansen (Iver Hansens Sønnesøn) 1878 overtog Gaarden. — Den nuv. Hovedbygning, paa det lille Næs, der skyder ud mellem Kalø- og Knebel Vig, bestaar af en Midtfløj, opf. 1880 af Grundmur, og to ældre Sidefløje af Egebindingsværk, alle i 1 Stokv. I Forstuen er indsat en sort Marmortavle med Fortegn, over Gaardens tidligere Ejere. En ældre, nu nedreven Hovedbygning, i 3 Fløje, skal være opf. 1770-80 (den ene Fløj dog 1849).

Ved Vrinders har der været en hellig Kilde.


Eksterne Link