Mols Herred

Fra Wiki for Slægtsforsker
Skift til: Navigation, Søgning
Mols Herred
Kortet er udarbejdet af Svend-Erik Christiansen

Mols Herred var et herred i det tidligere Randers Amt (1970-2007 Århus Amt); i er den sydlige del af Djursland, og grænser mod nord til Djurs Sønder Herred og Øster Lisbjerg Herred Hele Mols Herred blev efter Kommunalreformen i 1970 en del af Ebeltoft Kommune, og er efter 2007 i Syddjurs Kommune.

Herredsvåben
Mols Herred omkring 1900


Sogne i Mols Herred

Følgende beskrivelse af Mols Herred er fra Trap Danmark 3 udgave.

Mols Herred, den sydlige Del af Djursland, begrænses mod N. af Sønder og Ø.-Lisbjærg Herreder — hvor Grænsen til Dels dannes af Stubbe Sø og dens Afløb til Kattegat: Havmølle Aa, og mod V. Kolaa —, i øvrigt af Kattegat og bestaar væsentlig af to Halvøer: en østl. (Hassens, Hasnæs, ell. Æbeltoft Halvøen) mellem Kattegat og Æbeltoft Vig, og en vestl. (det egentlige Mols) mellem denne og Kalø Vig; navnlig den sidste er stærkt indskaaren (Begtrup- og Knebel Vig). I den nordl. Del af Herredet er der fra Ø. til V. 2 1/2 Mil. Overfladen er overvejende højtliggende og stærkt bakket, især paa den vestl. Halvø, hvor Agri Bavnehøj i Mols Bjærge hæver sig til 438 F., 137 M.; Ellemandsbjærg paa Helgenæs er 314 F., 98,5 M.; kun langs Kalø Vig er Overfladen til Dels lavtliggende og jævn. Jorderne ere gennemgaaende sandede og skarpsandede, langs Kalø Vig mere muldede og lerholdige. Øen Hjælm hører til Herredet. Der er meget lidt Skov (i alt 1358 Td. Ld.). Det hører til Amtets mindre frugtbare Herreder (ved Matr. gnmstl. 20 1/2 Td. Ld. paa 1 Td. Hrtk.). Efter Opgørelsen 1896 var Fladeindholdet (med Æbeltoft Købstad) 33,033 Td. Ld. (3,31 □ Mil, 182,25 □ Km.). Landdistr. Ager og Engs Hrtk. samt halv. Skovskyldshrtk. var 1/1 1895 1538 Td., Folketallet i Landdistr. 1/2 1901: 6150 (1801: 3810, 1840: 4915, 1860: 5884, 1890: 6556). I Herredet ligger Købstaden Æbeltoft. I gejstl. Hens. danner det eet Provsti med Sønder og Ø.-Lisbjærg Hrdr., i verdsl. Hens. hører det under Mols og en Del af Sønder Hrds. Jurisdiktion og Amtets 5. Forligskreds.

Mols Hrd., i Vald. Jrdb. Mulnæs, hørte i Middelalderen til Aabosyssel, senere til Kalø Len og fra 1660 til Kalø Amt; se videre S. 786.

Der er talt knapt 400 jordfaste Oldtidsmonumenter (deraf omtr. 3 Jættestuer, 6 Langdysser, 15 Runddysser, 50 Dyssekamre eller ikke nærmere besteml. Dysser, et Par Langhøje, Resten runde Gravhøje); men deraf er over 1/4 sløjfet og knapt Halvdelen mere eller mindre forstyrret; 1/1 1901 vare 9 fredlyste. Flest Monum. kendes fra Sognene Agri (omtr. 95), Vistoft og Æbeltoft Landd. (hvert henved 75) og Draaby (50); mærkelig nok er Halvøen Helgenæs og Tved Sogn ret fattige paa Monumenter (henh. 10 og 25).

Litt.: L. J. Bøttiger, Æbeltoft og Omegn (Mols), Aarhus, 1893. — J. Kattrup, Fordums Folkeliv paa Mols, i Saml. til j. Hist. 3. R. I S. 38 flg. — Indberetn. til Nationalmus. om antikv. Undersøgelser i M. Hrd., af S. Müller og E. Schiødte, 1877-78.Se også