Hind Herred

Fra Wiki for Slægtsforsker
Skift til: Navigation, Søgning
Hind Herred

Hind Herred er et herred i Ringkøbing Amt. Det hed i Kong Valdemars Jordebog Heingæhæreth og hørte i middelalderen under Hardsyssel. Senere var det sammen med Vandfuld Herred og Ulfborg Herred et len, der i en periode fra 1523 – 1549 hørte under Riberhus Len, hvorefter det igen blev selvstændigt, indtil det i 1597 blev forenet med Bøvling Len. Fra 1660 kom det under Bøvling Amt, indtil det i 1794 kom under det da oprettede Ringkøbing Amt.

Hind Herred grænser mod nord og øst til Ulfborg Herred , mod syd til Bølling Herred og er i øvrigt omgivet af Ringkøbing Fjord og Vesterhavet.

Til Herredet hører Holmsland mellem Ringkøbing Fjord og Stadil Fjord, hvilken sidste ligger i herredet, og Holmslands Klit mellem Ringkøbing Fjord og Vesterhavet.

Herredsvåben
Hind Herred omkring 1900

I herredet ligger følgende sogne:

Følgende beskrivelse af Hind Herred er fra Trap Danmark 3 udgave.

Hind Herred grænser mod N. og Ø. til Ulvborg Hrd., mod S. til Bølling Hrd. og er i øvrigt omgivet af Ringkjøbing Fjord og Vesterhavet. Til Herredet høre Holmsland mellem Ringkjøbing Fjord og Stadil Fjord, hvilken sidste ligger i Herredet, og Holmslands Klit mellem Ringkjøbing Fjord og Vesterhavet. Den største Udstrækning fra V. til Ø. er over 4, fra N. til S. c. 3 1/2 og, naar Klitten tages med, over 6 Mil. Den vestl. Halvdel, der hører til „Vesterhavsfladen“, er lavtliggende og jævn med sandede, muldrige eller muldlerede Jorder, det sidste især paa det frugtbare Holmsland, og gode, til Dels marskagtige Enge ved de to Fjorde og Vandløbene, der søge ud i dem (den største er Hover Aa); den østl. Del, der danner Vestsiden af Skovbjærg Bakkeøen, er mere højtliggende og til Dels bakket (højeste Punkt: Omme Bakker, 279 F., 88 M.) med overvejende sandede, magre Jorder med store Hedestrækninger (Kronheden). Skovarealet er i alt 1525 Td. Ld. Af Plantagerne nævnes Hoverdal Plantage (se S. 605). Det hører til Amtets middelgode Hrdr. m. H. t. Frugtbarhed (ved Matr. gnmstl. 36 3/4 Td. Ld. paa 1 Td. H.). Efter Opgørelsen 1896 var Fladeindholdet (med Ringkj.) 79,374 Td. Ld. (7,95 □ Mil, 437,8 □ Km.). Landd. Ager og Engs Hrtk. var 1/1 1895 2141 Td., Folketallet 1/2 1901 i Landd. 8868 (1801: 4854, 1840: 6611, 1860: 7325, 1890: 8605). I Herredet ligger Købstaden Ringkjøbing. I gejstl. Hens. danner det eet Provsti med Ulvborg Hrd., i verdsl. Hens. hører det under Ulvborg-Hind Hrdr.’s Jurisdiktion og Amtets 1. Forligskreds.

Hind (Hing) Hrd., i Vald. Jrdb. Heingæhæreth, c. 1340: Hingæh., hørte i Middelalderen til Harsyssel, senere til Bøvling Len og efter 1660 til Bøvling Amt.

Der er i 1892 tait c. 300 jordfaste Oldtidsmonumenter (alle Gravhøje paa nær et Par Dysser i Thorsted og Hover Sogne); mange vare dog da sløjfede eller mere eller mindre forstyrrede; 1902 vare 15 fredlyste. Som Tilfældet i andre af Amtets ud til Havet grænsende Hrdr. findes ogsaa her de fleste Høje i den højtliggende, østl. Del (i N.-Omme Sogn c. 65, Thorsted 50, Hover 75): i de vestlige, lavtliggende Sogne er der derimod kun faa (i Vedersø, Stadil, Ny og Gammel S., Rindum og Velling S. tils. kun c. 45).

Litt.: Præsteindberetn. 1638, i D. Saml. 2. R. IV S. 32 flg. — P. Storgaard Pedersen, Bidr. til Hing Hrd.’s Hist. og Topogr., Ringkjøbing 1896.


Se også