Hansted Sogn (Thisted Amt)

Fra Wiki for Slægtsforsker
Version fra 6. jun 2020, 21:33 af Irenest (diskussion | bidrag)

(forskel) ←Ældre version | se nuværende version (forskel) | Nyere version→ (forskel)
Skift til: Navigation, Søgning

Historisk info om Hansted Sogn, et sogn i Thisted Provsti (Aalborg Stift). Sognet ligger i Thisted Kommune Region Nordjylland. og indtil Kommunalreformen i 1970 lå det i Hillerslev Herred (Thisted Amt). I Sognet ligger Hansted Kirke.

Som medlem af www.danskeaner.dk kan du se ane/efterslægts tavler for de personer der er tilknyttet sognet via denne liste

Præster tilknyttet sognet

Indsættelse år og navn. kilde Wibergs præstehistorie m.f. Yderlig info om person samt familierelationer findes i danskeaner.

Fælles med Ræhr Sogn og Vigsø Sogn

 • 1518 Poul Crani el. Cruni el. Raff (Refs)
 • 1555 Kjeld Nielsen el. Andersen (Chetillus Nicolai)
 • 1597 Niels Pedersen Morsing
 • 1625 Peder Pedersen Holstebroe
 • 1649 Hans Nielsen Schaarup (Skaarup)
 • 1676 Laurits Christensen Koch
 • 1683 Jens Pedersen Povelstrup
 • 1708 Mads Andersen Thorup el. Torup
 • 1718 Josias Christensen Kornbech
 • 1750 Niels Nielsen Raae
 • 1784 Frants Mathias Thestrup Hopp
 • 1794 Petrus Janus Kruse
 • 1798 Tidemand Lend
 • 1803 Børge Pontoppidan
 • 1817 Peder Michelsen Schinnerup
 • 1834 Erhard Christian Bagger
 • 1843 Niels Olsen
 • 1845 Peter Holm
 • 1857 Johan Peter Jensen
 • 1864 Peter Falk Rønne
 • 1873 Niels Andreas Buchwaldt
 • 1877 Niels Helle Georg Nielsen

Følgende beskrivelse af Hansted Sogn er fra Trap Danmark 3 udgave.

Hansted Sogn, det yderste paa Hanstholm, Anneks til Rær, omgives af dette, Tved og Nors Sogne samt Vesterhavet. Kirken, mod N. V., ligger 2 1/4 Mil N. N. V. for Thisted. Jorderne ere højtliggende med brat Affald til Kysten, saaledes Pynten Roshage, Jyllands nordvestligste Spids, og Helshage; Agerjorden er sandmuldet med Kalk til Underlag, men over Halvdelen af Arealet er dækket af Hede. Gennem Sognet gaar Landevejen fra Thisted til Hansted.

Fladeindholdet 1896: 2843 Td. Ld., hvoraf 170 besaaede (deraf med Rug 64, Byg 25, Havre 53, Blandsæd til Modenh. 5, Kartofler 23), Afgræsn. 202, Kær og Fælleder 522, Heder 1930, Veje og Byggegr. 19 Td. Kreaturhold 1898: 35 Heste, 138 Stkr. Hornkv. (deraf 79 Køer), 561 Faar og 64 Svin. Ager og Engs Hartk. 1895: 20 Td.; 9 Selvejergaarde med 16, 17 Huse med 4 Td. Hrtk. og 30 jordløse Huse. Befolkningen, 1/2 1890: 245 (1801: 124, 1840: 163, 1860: 171, 1880: 193), boede i 49 Gaarde og Huse; Erhverv: 31 levede af immat. Virksomh., 49 af Jordbrug, 105 af Fiskeri, 13 af Industri, 14 af Handel, 7 af Skibsfart, 6 af andre Erhverv, 18 af deres Midler, og 2 vare under Fattigv.

I Sognet Byerne: Hansted med Kirke, Skole, Forsamlingshus (opf. 1898), Hotel, Strandkontrollørbolig og Hanstholm Fyr, et hvidt, elektrisk Lynfyr (hvert 10. Sekund Trelyn), der vises fra et 72 F. højt, ottekantet Taarn af Granit; Flammens Højde o. Havet er 209 F., 66 M., Lysvidden 5 Mil; men Lysevnen er 12 1/2 Mil, og Lysningen kan ses omtr. 20 Mil borte. Ved Fyret er der Fyrmesterbolig, Signal- og Telegrafstation samt Taagesignal (to Sirener) og Fare-Signalstation for Fiskere. Byen Nørby. Hanstedmølle Huse (to i Rær S.). Gaarddal, Huse. Ved Roshage Hanstholm (Hanstedholm) Redningsstation. Gaarden Baadsgd.

Fiskeriet har stor Betydning. Ifl. Fiskeriberetningen 1897-98 var der paa Hanstholm (Rær, Vigsø og Hansted S.) 80 Fiskere, der med 15 aabne Havbaade og 51 mindre Baade fiskede — især Kuller, Torsk og Flynder, men ogsaa Makrel, Sild og Hummer — for en Værdi af 30,913 Kr.

Hansted S., een Sognekommune med Hovedsognet og det andet Anneks, hører under de samme Distrikter, Lands- og Folketingskr. som dette samt under 5. Udskrivningskr.’ 559. Lægd. Kirken tilhører en Del af Beboerne.

Den lille Kirke, der bestaar af Skib og Kor samt Vaabenhus mod N., er oprindl. opf. i romansk Tid af hugne Granitkvadre, men for største Delen ombygget 1862 med Benyttelse af det gamle Materiale; samtidig opførtes Vaabenhuset, af Mursten. Norddøren er bevaret; et oprindl. Vindue ses i Koret; Korbuen er ogsaa oprindelelig. Kirken har Bjælkeloft. Paa Skibets Sydside er der paa en Sten indhugget et Skib. Altertavle i Empirestil med et nyere Maleri (den korsfæstede), af Wørmer. Granitdøbefont med to Løver paa Kummen. Ny Prædikestol. Klokken bæres af to Piller paa Korets Østmur.

Hanstholm (Rær, Hansted og Vigsø Sogne) har tidligere været en Ø, der har været skilt fra det øvrige Land ved et Sund, som strakte sig fra Lønnerup Vig over Hillerslev og Kaastrup til Tved, hvor det delte sig i to Arme, en, der gik mod N. over Vigsø til Havet, medens den anden gik S. om Holmen mod V. I Lavningen, som tydelig ses, skal der være fundet Rav og Østersskaller, et Skibsanker m. m. Baadsgaard, der ligger paa Sydsiden af Hanstholmen, har sit Navn af, at der derfra i gamle Dage var Overfart til Thy.

Hanstholm Fyr er opf. 1843 som det første Linsefyr i Danmark; 1887-89 blev det omdannet til elektrisk Fyr, det eneste i Danmark (for 262,000 Kr.; det gamle Linsefyr blev anbragt i Fornæs Fyr). Fyret, der tændtes første Gang 16/10 1889, er det stærkest lysende Fyr i Landet; Lysstyrken er 20 Mill. Spermacetlys.Link