Vigsø Sogn

Fra Wiki for Slægtsforsker
Skift til: Navigation, Søgning

Historisk info om Vigsø Sogn, et sogn i Thisted Provsti (Aalborg Stift). Sognet ligger i Thisted Kommune Region Nordjylland. og indtil Kommunalreformen i 1970 lå det i Hillerslev Herred (Thisted Amt). I Sognet ligger Vigsø Kirke.

Som medlem af www.danskeaner.dk kan du se ane/efterslægts tavler for de personer der er tilknyttet sognet via denne liste

Præster tilknyttet sognet

Indsættelse år og navn. kilde Wibergs præstehistorie m.f. Yderlig info om person samt familierelationer findes i danskeaner.

Fælles med Hansted Sogn og Ræhr Sogn

 • 1518 Poul Crani el. Cruni el. Raff (Refs)
 • 1555 Kjeld Nielsen el. Andersen (Chetillus Nicolai)
 • 1597 Niels Pedersen Morsing
 • 1625 Peder Pedersen Holstebroe
 • 1649 Hans Nielsen Schaarup (Skaarup)
 • 1676 Laurits Christensen Koch
 • 1683 Jens Pedersen Povelstrup
 • 1708 Mads Andersen Thorup el. Torup
 • 1718 Josias Christensen Kornbech
 • 1750 Niels Nielsen Raae
 • 1784 Frants Mathias Thestrup Hopp
 • 1794 Petrus Janus Kruse
 • 1798 Tidemand Lend
 • 1803 Børge Pontoppidan
 • 1817 Peder Michelsen Schinnerup
 • 1834 Erhard Christian Bagger
 • 1843 Niels Olsen
 • 1845 Peter Holm
 • 1857 Johan Peter Jensen
 • 1864 Peter Falk Rønne
 • 1873 Niels Andreas Buchwaldt
 • 1877 Niels Helle Georg Nielsen

Følgende beskrivelse af Vigsø Sogn er fra Trap Danmark 3 udgave.

Vigsø Sogn, Anneks til Rær, omgives af dette, Tved, Enklaver af Hillerslev S. og Hjardemaal Sogn samt Vesterhavet (Vigsø Bugt). Kirken, mod N. V., ligger 2 Mil N. for Thisted. De i Midten højtliggende, mod N. brat skraanende Jorder ere skarpsandede; over Halvdelen af Arealet dækkes af Hede.

Fladeindholdet 1896: 3108 Td. Ld., hvoraf 337 besaaede (deraf med Rug 153, Byg 27, Havre 123, Kartofler 33), Afgræsn. 532, Brak, Eng m. m. 158, Moser 46, Kær og Fælleder 178, Heder 1701, Flyvesand 24, Stenmarker m. m. 46, Veje og Byggegr. 86 Td. Kreaturhold 1898: 35 Heste, 302 Stkr. Hornkv. (deraf 136 Køer), 953 Faar og 118 Svin. Ager og Engs Hartk. 1895: 44 Td.; 14 Selvejergaarde med 32, 30 Huse med 11 Td. Hrtk. og 7 jordløse Huse. Befolkningen, 1/2 1890: 254 (1801: 209, 1840: 233, 1860: 213, 1880: 236), boede i 53 Gaarde og Huse; Erhverv: 2 levede af immat. Virksomh., 175 af Jordbrug, 19 af Fiskeri, 24 af Industri, 11 af Handel, 8 af forsk. Daglejervirks., 9 af deres Midler, og 6 vare under Fattigvæs.

I Sognet Byerne: Vigsø med Kirke, Skole, Handelsetablissement, Redningsstation og Statstelefonstation; Bjerre. Gaarde og Huse: Rosholm, Hesseldal, Tovsgd., Ny- og Gl. Overgd., Krægpøth, Votborg, Søborg, Rolighed, Degnebakke. Om Fiskeriet se ovfr.

Vigsø S., een Sognekommune med Hovedsognet og det andet Anneks, hører under de samme Distrikter, Lands- og Folketingskr. som disse samt under 5. Udskrivningskr.’ 561. Lægd. Kirken tilhører Beboerne.

Den lille Kirke (ifl. D. Atl. i sin Tid kaldet St. Peders Kapel) bestaar af Skib og Kor samt Vaabenhus mod S. Skib og Kor ere opf. af Limsten og ved senere Ombygninger af Mursten, hvoraf ogsaa den halvrunde Korbue er; Vaabenhuset, fra Slutn. af 19. Aarh., er af Mursten. Norddøren kan spores; i Koret findes et Par oprindl. Vinduer. Kirken har fladt Bjælkeloft. Altertavlen er en Træflade med et forgyldt Kors; Prædikestol fra Beg. af 18. Aarh. Romansk Granitdøbefont. I Koret Epitafium over Math. Pedersen Ilum til Vang, † 1778. Klokken, der hænger mellem et Par murede Piller ved Vestgavlen, er fra 1500. I Vaabenhuset nogle Ligsten.

Ifl. D. Atl. (V S. 444) har der i Sognet ligget en Kongsgaard Vig. Thorkel Myg skødede 1406 til Dronn. Margrethe den Rettighed, han kunde have i den Gaard Wigh og Wighs Fang med tilliggende Gods og 5 Gaarde, som fordum kaldtes Sæthrichs Gods i Thy. En endnu ældre Gaard, Søborg i Thy, nævnt i et Dokum. af 1418, antages ogsaa at have ligget her.

Om Skudehandelen fra Vigsø paa Norge, se Saml. til j. Hist. 3. R. I S. 215, 219 og 247. Under Krigen 1807-14 var der Kornmagasiner her til Norges Proviantering.


Link