Venø Sogn

Fra Wiki for Slægtsforsker
Skift til: Navigation, Søgning

Historisk info om Venø Sogn. Et sogn i Struer Provsti (Viborg Stift). Indtil Kommunalreformen i 1970 lå det i Skodborg Herred (Ringkøbing Amt). I sognet ligger Venø Kirke, Danmarks mindste.

Som medlem af www.danskeaner.dk kan du se ane/efterslægts tavler for de personer der er tilknyttet sognet via denne liste

Præster tilknyttet sognet

Indsættelse år og navn. kilde Wibergs præstehistorie m.f. Yderlig info om person samt familierelationer findes i danskeaner.

Indtil 25 juli 1759 fælles med Hjerm Sogn og Gimsing Sogn Det kan ikke udelukkes at det fra 1649 var hjælpepræsterne fra Hjerm og Gimsing sogne der blev sendt afsted til Venø.


 • 1529 Mikkel Nielsen
 • 1540 Niels Nielsen
 • 1571 Christen Pedersen
 • 1611 Anders Pedersen
 • 1660 Knud Olsen Ølbye (Zythocomæus)
 • 1665 Clemens Rasmussen Thestrup
 • 1669 Henrik Jensen Jermiin
 • 1689 Mads Knudsen Hessel
 • 1700 Jens Henriksen Jermiin
 • 1739 Thomas Just Jensen Jermiin
 • 1750 Adam Frederik Pedersen Grib
 • 1756 Frederik Vilhelm Jensen Wind
 • 1766 Jacob Henriksen Burchart
 • 1775 Søren Hagerup Johansen Holck
 • 1781 Johannes Mathiesen Bakke
 • 1790 Jørgen Wedel
 • 1801 Hans Wandall
 • 1803 Peter Sand
 • 1811 Peter Christian Maaberg
 • 1817 Søren Clausen Rohde
 • 1819 Terman Nicolai Windfeldt
 • 1830 Ulrik Kjerulff Schmidth
 • 1834 Adolph Christian Holm
 • 1846 Peter Daniel Blicher
 • 1853 Caspar David Vilhelm Munthe Fog
 • 1860 Thomas Ambrosius Fyhn
 • 1869 Mathæus Christian Carstensen
 • 1876 C. S. Jacobsen
 • 1876 Adolph Frederik Pommerencke

Sognekapellan (hjælpepræster)

 • 1649 Knud Olsen Ølbye (Zythocomæus)
 • 1661 Niels Hansen
 • 1665 Henrik Jensen Jermiin
 • 17?? Peder Soelgaard
 • 17?? Niels Jensen Snedstrup
 • 1721 Niels Thimsen
 • 1735 Søren Nielsen Lund
 • 1745 Søren Aagaard Jensen Paludan
 • 1748 Christian Christophersen Nislev
 • 1749 Jeppe Heit el. Høyth
 • 1755 Niels Nielsen Lange

Følgende beskrivelse af Venø Sogn er fra Trap Danmark 3 udgave.

Venø Sogn bestaar af den i Limfjorden (Venø Bugt) liggende Ø Venø, skilt fra det øvrige af Herredet ved Venø Sund. Øen, der strækker sig over 1 Mil fra N., Thorsodde, til S., Venø Odde, men paa sit bredeste Sted kun er noget over 2000 Al., er 0,12 □ Mil, 6,5 □ Km. Kirken, midt paa Øen, ligger 2 1/2 Mil Ø. for Lemvig. Paa Nordsiden skærer Klovvig ind mellem Bradserodde og Østerøre. De temmelig højtliggende, af enkelte Kløfter og Furer mod N. gennemskaarne Jorder (Forstov Bakke, 85 F., 26,5 M.) ere for en stor Del sandede med nogle Mosestrækninger. Venø Plantage, anl. 1890, er 108 Td. Ld.

Fladeindholdet 1896: 1175 Td. Ld., hvoraf 245 besaaede (deraf med, Rug 57, Byg 10, Havre 83, Spergel 6, Frøavl 6, Blands. til Modenh. 43, Kartofler 25, andre Rodfr. 14), Afgræsn. 102, Høslæt, Brak, Eng m. m. 111, Have 4, Skov 25, ubevokset 96, Kær og Fælleder 212, Heder 317, Stenmarker 35, Veje og Byggegr. 27 Td. Kreaturhold 1898: 31 Heste, 121 Stkr. Hornkv. (deraf 71 Køer), 340 Faar, 73 Svin og 2 Geder. Ager og Engs Hrtk. 1895: 31 Td.; 9 Selvejergde. med 29, 10 Huse med 2 Td. Hrtk. og 11 jordløse Huse. Befolkningen, 1/2 1901: 165 (1801: 72, 1840: 89, 1860: 104, 1890: 116), boede i 33 Gaarde og Huse; Erhverv 1890: 5 levede af immat. Virksomhed, 62 af Jordbr., 38 af Fiskeri, 6 af Industri, 2 af deres Midler, og 3 vare under Fattigv.

Paa Øen: Venø By (før kaldet Vennerby ligesom Øen Vennerland; i et Dokum. 1563 kaldes Øen Vennerholm) med Kirke, Præstebolig med Skole, Missionshus og Andelsmejeri. Nørskov, 2 Gde.; Nørbygd., 2 Gde.; Vejsbjærg, 2 Gde.; Sønderris, Gd.; Nørreris, Gd.; Sønderskov, Gd. (7 1/2 Td. H.).

Venø S., en egen Sognekommune, hører under Hjerm-Ginding Hrdr.’s Jurisdiktion (Holstebro), Holstebro Amtstue- og Lægedistr., 8. Landstings- og Amtets 2. Folketingskr. samt 5. Udskrivningskr.’ 214. Lægd. Kirken tilhører Lodsejerne.

Den meget lille Kirke (15 3/4 Al. lang, 6 3/4 Al. bred), der tidligst er opf. i 2. Halvdel af 16. Aarh., bestaar af et aflangt-firkantet Rum med Bjælkeloft, af raa Granit og, paa Hjørnerne, Munkesten. Paa Sydspidsen ses en tilmuret, fladbuet Dør. Et lille Vaabenhus er senere opf. ved Vestgavlen. Altertavlen er en Kopi fra 1882 af Prof. Dorphs: „Et er fornødent“. Kalken er 1700 skænket af Præst i Hjerm Mads Hassel og Hustru. Romansk Granitdøbefont. Prædikestol fra Midten af 17. Aarh. Series pastorum fra 1750.

Venø var tidligere Anneks til Hjerm og Gimsing, indtil Øen 1750 fik sin egen Præst, der tillige er Skolelærer.

Paa Øen findes ingen Gravhøje, men der er fundet en Del Oldsager som Vidnesbyrd om dens Bebyggelse i Oldtiden.Link