Vejlby Sogn (Djurs Sønder Herred, Randers Amt)

Fra Wiki for Slægtsforsker
Skift til: Navigation, Søgning

Vejlby Sogn er et sogn i Norddjurs Provsti (Århus Stift). Sognet ligger i Norddjurs Kommune; indtil Kommunalreformen i 1970 lå det i Djurs Sønder Herred (Randers Amt). I sognet ligger Vejlby kirke.

Som medlem af www.danskeaner.dk kan du se ane/efterslægts tavler for de personer der er tilknyttet sognet via denne liste

Præster tilknyttet sognet

Indsættelse år og navn. kilde Wibergs præstehistorie m.f. Yderlig info om person samt familierelationer findes i danskeaner.

Fælles med Homå Sogn

 • 15?? Niels Jensen
 • 1584 Jens Madsen Nikskæg
 • 1598 Søren Jensen Quist
 • 1626 Andreas Sørensen Medelfart
 • 1646 Peder Sørensen Quist (Colding)
 • 1672 Søren Sørensen Witved
 • 1683 Erik Andersen Skraffve (Colding)
 • 1707 Iver Eriksen Colding
 • 1747 Frederik Christian Sørensen Worsøe
 • 1791 Mathias Kirkebye
 • 1827 Carl Cramer
 • 1848 Peter Kabell
 • 1857 Joachim Christian Møller
 • 1866 Rasmus Quotrup Bechmann

Følgende beskrivelse af Vejlby Sogn er fra Trap Danmark 3 udgave.

Vejlby Sogn omgives af Annekset Homaa, Aalsø Sogn, Nørre Hrd. (Enslev og Ginnerup S.), fra hvilket det skilles ved Kolindsunds Hovedkanal, og Lyngby Sogn. Kirken, omtr. midt i Sognet, ligger 3/4 Mil S. V. for Grenaa. De noget højtliggende, temmelig jævne Jorder ere overvejende sandmuldede med Kalkunderlag. I det sydøstl. Hjørne gaar Randers-Grenaa Banen.

Fladeindholdet 1896: 2376 Td. Ld., hvoraf 1157 besaaede (deraf med Hvede 44, Rug 220, Byg 237, Havre 410, Frøavl 42, Blands. til Modenh. 51, Grøntf. 25, Kartofler 21, andre Rodfr. 107), Afgræsn. 610, Høslæt, Brak, Eng m. m. 481, Have 15, Skov 17, Kær og Fælleder 30, Stenmarker m. v. 6, Veje og Byggegr. 56 Td. Kreaturhold 1898: 218 Heste, 618 Stkr. Hornkvæg (deraf 399 Køer), 319 Faar og 391 Svin. Ager og Engs Hartk. og halv. Skovskyldshartk. 1895: 169 Td.; 37 Selvejergde. med 162, 30 Huse med 6 Td. Hrtk. og 26 jordløse Huse. Befolkningen, 1/2 1901: 472 (1801: 220, 1840: 351, 1860: 355, 1890: 483), boede i 93 Gaarde og Huse; Erhverv 1890: 18 levede af immat. Virksomh., 384 af Jordbr., 63 af Industri, 5 af Handel, 2 af forsk. Daglejer virksomh. og 11 af deres Midler.

I Sognet Byerne: Vejlby med Kirke, Præstegd. og Skole; Tolstrup; Dalsgaarde; Revn. Kolindsund, Huse (en Del i Enslev S.). Hovedgaarden Ingvorstrup har omtr. 20 Td. H., omtr. 280 Td. Ld., hvoraf 5 Eng, 27 Skov, 50 i det udtørrede Kolindsund, Resten Ager. Næsgaard, i Kolindsund (200 Td. Ld.); Dalsgaarde. Lillemølle, Vandmølle.

Vejlby S., een Sognekommune med Annekset, hører under Nørre og en Del af Sønder Hrd/s Jurisdiktion (Grenaa), Æbeltoft Amtstue- og Grenaa Lægedistr., 9. Landstings- og Amtets 5. Folketingskr. samt 5. Udskrivningskr.’ 367. Lægd. Kirken tilhører Ejeren af Katholm.

Kirken bestaar af Skib og Kor, Taarn mod V. og Vaabenhus mod S. Kirken bestod oprindl. af Skib og Kor, opf. i romansk Tid af Kridtstenskvadre paa en tredobbelt Sokkel. Vestgavlen og Koret vare smykkede med Pilastre, og langs med Taget løb en Rundbuefrise. Norddøren er bedst bevaret (se Løffler, Udsigt osv. S. 104). I den seneste gotiske Tid tilføjedes Taarn og Vaabenhus, af Munkesten; samtidig gennembrødes Vestgavlen med en Rundbue, Koret nedreves, Skibets Mure forlængedes mod Ø., og et nyt, hvælv. Kor opførtes. Altertavle i Renæssancestil med Høgernes Vaaben, fra 1588. Paa Knæfaldet Høgers og Kragers Vaaben. Romansk Granitdøbefont med Dobbeltløver. Prædikestol i Renæssancestil. Paa Stolestaderne Aarst. 1637 og 1695. Epitafium over Anders Jensen Haslund til Ingvorstrup, † 1760, og Hustru. I Skibsgulvet flere Ligsten, bl. a. over Rasmus Pedersen Møller til Ingvorstrup, † 1710, og Hustru. Paa Skibets Vægge er der fundet Kalkdekorationer fra 1. Halvdel af 16. Aarh. (se M. Petersen, Kalkm., S. 26).

Ingvorstrup skal være anlagt og have Navn efter Ingvor Beske; den tilhørte 1441 og 1446 Ove Henriksen, Væbner, vistnok af Slægten Lunov, 1486 hans Søn Laurids Ovesen. Den bekendte latinske Digter og Professor Erasmus Glad (Lætus) er født paa I. 1526, Søn af Herredsskriver Mikkel Ingvorsen, der boede paa I. Senere ejedes I. af Mogens Lykke († ugift 1620) og hans Fader Chrf. L. 1662 var I. en Bondegaard (19 Td. H.), der tilhørte Fru Ide Lunge, men 1688 solgte Fru Margr. Krabbe, sl. Erik Rosenkrantz’s, den til Rasmus Pedersen i Skjærvad Mølle, som 1695 skødede den (13 Td. H.) for 2000 Slettedl. i danske Kroner til Renteskriver Søren Rasmussen. Peder Lauridsen Begtrup, der ejede I. 1713, solgte den 1718 for 2000 Rd. Kr. og 600 Rd. i 8-Skillingsstykker til Hr. Palle Krag og Fru Hille Trolle paa Katholm, der 1720 afhændede den til Lieutn. Jokum Fr. Bille († 1722 „hastig paa sin Seng“). Hans Enke Frederikke Am. ægtede 1723 Sr. Mathias Jessen, der 1724 solgte I. (med Gods i alt 92 Td. H.) for 4419 Rd. til Jochum Lihme, der før 1733 afstod den til sin Moder Fru Anna Fisker, † 1735. Paa Aukt. efter hende blev den 1737 købt af Isak Hansen Gøe, Købmd. i Æbeltoft, og Anders Haslund for 2260 Rd., saaledes at sidstn. købte Godset (79), men Gøe Gaarden (12 Td. H.); men 1738 solgte denne ogsaa Gaarden til Haslund († 1760), der arvedes af Sønnen Jens Severin H. († 1772), af hvis Dødsbo Forpagter Vilh. Fr. Fahrenhorst fra Ølstedgd. 1773 paa Aukt. købte Ingvorstrup (12, med Gods i alt 111 Td. H.) for 4700 Rd.; 1776 solgte han Gaarden for 8400 Rd. til Poul Behr, der 1780 afhændede den (22, Godset 41 Td. H.) for 4100 Rd. til Kmjkr. M. P. O. Rosenørn paa Katholm. Siden ejedes I. af Knud Høyer til Fævejle 1793 98, Otto Mønsted 1799-1804, M. Secher (senere til Trudsholm) 1805-7, Ole Secher (senere til Hjortshøjlund) 1808, Kammerr. O. Esmarch 1808, Kmjkr. Adeler (senere til Høgholm) 1811, Chr. Rosenørn 1812-17, Lorentz Petersen 1818-26, P. Kjær, Niels Jørgensen, Jens Hansen Mosegaard, J. V. R. Møller, Gustav Secher og fra 1897 af de nuv. Ejere, P. N. og F. G. Secher. — Hovedbygningen er opf. 1872 i Villastil.

I Tolstrup har ligget en Hovedgaard, som tilhørte Evert Moltke af Helsinge, der fik den med sin Hustru Ingeborg, men 1406 pantsatte den til Knud Gotskalksen og 1416 til Jep Herlugsen Brymle. Fra sidstn. kom den ved Arv til Hr. Jens Grims Hustru, hvis Ægtefælle 1426 pantsatte den til Jens Olufsen af Hessel; dennes Arvinger Fru Kirsten Hartvigsdatter Bryske og Jens Rud solgte 1479 T. til Hr. Erik Ottesen Rosenkrantz, hvis Svigersøn Hr. Eskild Gøye ejede den 1482, til Dels som Arving efter Hr. Jens Grims Frue Cathrine Rud (se Fam. Hvass. III S. 48, 50, 69, 124 flg.).

I Vejlby nævnes 1441 Væbnerne Henrik Jensen og Peder Sab, og i Reefne 1345 Jens Mikkelsen og 1441 Væbner Jep Nielsen.

Præsten i Vejlby Søren Jensen Qvist blev 1625 dømt fra Livet for at have dræbt sin Karl og henrettet 1626 paa Sønderherreds Ting; han blev begravet ved Vaabenhuset paa Aalsø Kirkegaard. En Del Aar efter blev Sagen genoptaget paa Foranledning af Sønnen Peder (senere Præst i Vejlby), og det viste sig, at der var begaaet et Justitsmord; to af Vidnerne, der havde aflagt falsk Ed, bleve henrettede (1634). Et senere Sagn udpegede Søren Qvists Hustru som den, der havde begaaet Mordet. Begivenheden er benyttet af St. St. Blicher i Novellen „Præsten i V.“ (se S. Kjær, Præsten i V., Kbh. 1894).

Ved Revn har der været en Sundhedskilde, Kallekilden.


Eksterne Link