Vejerslev Sogn (Thisted Amt)

Fra Wiki for Slægtsforsker
Skift til: Navigation, Søgning

Historisk info om Vejerslev Sogn, et sogn i Morsø Provsti (Aalborg Stift). Sognet ligger i Morsø Kommune, Region Nordjylland. og indtil Kommunalreformen i 1970 lå det i Morsø Sønder Herred (Thisted Amt). I sognet ligger Vejerslev Kirke, samt den tidligere hovedgård Vejerslevgaard

Som medlem af www.danskeaner.dk kan du se ane/efterslægts tavler for de personer der er tilknyttet sognet via denne liste

Præster tilknyttet sognet

Indsættelse år og navn. kilde Wibergs præstehistorie m.f. Yderlig info om person samt familierelationer findes i danskeaner.

Fælles med Blidstrup Sogn

 • 1555 Jens Nielsen
 • 15?? Tjelden Nielsen
 • 1575 Anders Thomsen el. Thygesen el. Thøgersen
 • 1600 Tillof Nielsen
 • 1610 Christen Christensen Nykjøbing
 • 16?? Jens Christensen
 • 1648 Iver Pedersen Holst
 • 1675 Jens Iversen Holst
 • 1703 Balthasar Nissen
 • 1732 Frederik Carlsen Ermandinger
 • 1745 Peder Pedersen Holm
 • 1758 Jesper Hansen Høyer
 • 1766 Aage Christian Hansen Irgens
 • 1773 Jens Poulsen Thoring (Thorning)
 • 1793 Jørgen Christopher Søltoft
 • 1819 Severin Ahlmann Mossin
 • 1833 P. C. Kierkegaard
 • 1833 Carl Frederik Balslev
 • 1850 Robert Frederik Lynch Top
 • 1873 Hans Schultz Gad

Følgende beskrivelse af Vejerslev Sogn er fra Trap Danmark 3 udgave.

Vejerslev Sogn omgives af Annekset Blidstrup, Redsted, Mollerup, Frøslev, Lødderup, Ljørslev og Ørding Sogne. Kirken, mod V., ligger 1 1/4 Mil V. S. V. for Nykjøbing. De højtliggende, noget bakkede Jorder ere sandmuldede med Ler til Underlag. Gennem Sognet gaar Landevejen fra Nykjøbing til Næssund.

Fladeindholdet 1896: 3406 Td. Ld., hvoraf 1340 besaaede (deraf med Rug 233, Byg 137, Havre 798, Bælgsæd 12, Blandsæd til Modenh. 33, Grøntf. 7, Kartofler 37, andre Rodfr. 80, andre Handelspl. 3), Afgræsn. 1105, Høslæt, Brak, Eng m. m. 664, Have 24, Skov 69, Moser 30, Kær og Fælleder 34, Hegn 9, Heder 76, Veje og Byggegr. 48, Vandareal m. m. 6 Td. Kreaturhold 1898: 224 Heste, 1043 Stkr. Hornkv. (deraf 315 Køer), 760 Faar og 176 Svin. Ager og Engs Hartk. 1895: 169 Td.; 31 Selvejergaarde med 129, 5 Fæstegd. med 28, 51 Huse med 12 Td. Hrtk., 25 jordløse Huse. Befolkningen, 1/2 1890: 501 (1801: 286, 1840: 400, 1860: 458, 1880: 504), boede i 107 Gaarde og Huse; Erhverv: 30 levede af immat. Virksomh., 314 af Jordbrug, 79 af Industri, 25 af Handel, 36 af forsk. Daglejervirks., 9 af deres Midler, og 8 vare under Fattigv.

I Sognet Vejerslev Kirke med Præstegd. og Byerne: Vejerslev (1420: Wetersløf, 1424: Wethersløff) med Skole, Forsamlingshus (opf. 1899), Sparekasse for V.-Blidstrup Pastorat (opr. 9/6 1872; 31/3 1898 var Sparernes Tilgodehav. 5889 Kr., Rentef. 4 pCt., Reservefonden 4203 Kr., Antal af Konti 111) og Mølle; Vils (1408: Vilse; næsten helt udflyttet) med Kro, Lægebolig, Dyrlægebolig og Telefonstation. Vejerslevgaard (siden 1895 udstykket i Vejerslevgd., 8 3/4, Enggd., 4 1/4, og Vejerslevlund, 4 Td. Hrtk.) har 17 Td. Hrtk., 354 Td. Ld., hvoraf 40 Eng, 25 Skov, Resten Ager. Vilsgaard har 14 Td. Hrtk., 180 Td. Ld., hvoraf 5 Eng, 25 Plantage, Resten Ager. Krogsgd., Ballegd.

Vejerslev S., een Sognekommune med Annekset, hører under Morsø Hrd.’s Jurisdiktion (Nykj.), Thisted Amtstue- og Nykjøbing Lægedistr., 8. Landstings- og Amtets 4. Folketingskr. samt 5. Udskrivningskr.’ 268. Lægd. Kirken tilhører Sognebeboerne.

Kirken, vistnok den ældste paa Mors (12. Aarh.), bestaar af Skib og Kor med Apsis samt Taarn mod V. Skib og Kor med Apsis ere af hugne Granitkvadre. Et oprindl., rundbuet Vindue er bevaret i Apsis, der er rigt udstyret med Søjler og Rundbuefrise, hvis Kragsten dannes af Menneske- og Dyrehoveder; Granitkvadrene i Apsis og Korgavlens øverste Del ere ombyggede 1885 (Arkit. F. Uldall). Over Spidsen af Korrundingens Tag sidder i Gavlen Forparten af en Hest af Granit. Paa Gavlmuren ses Spor af en Brand. Den oprindl. Korbue af Granit er bevaret. Skib og Kor have fladt Loft, Apsis Halvkuppelhvælving. Taarnet, af Granit og Mursten med Pyramidetag, er fra den senere Middelalder. Alterbordet er den gamle Granitplade. Prædikestol fra 1600. Granitdøbefont. Middelalderlig Ligsten med en udhugget Figur (se Løffler, Gravst., Pl. XI).

Vejerslevgaard var tidligere en adelig Hovedgaard, som Kongen tildømte Ridder Niels Krabbe fra Biskop Jeppe Friis i Børglum. Hr. Niels Krabbes Enke Fru Bege Mortensdatter ejede 1457 V., som 1481 tilhørte hendes Sønnesøn Niels Krabbe, hvis Datter Karen K. bragte den til sin Ægtefælle Eiler Lykke. 1568 tilhørte den disses Søn Erik L. I Ørding Kirke skal ligge begr. velbyrdig Niels Simonsen til V. (fra Slutn. af 16. Aarh.) og hans Frue Anne Høg. 1662 var V. en Bondegaard (29 Td. Hrtk.) under Lindbjærggd. Den tilfaldt Jfr. Anne Sehesteds Søsterbørn Jørgen og Karen Lykke, hvilken sidste 1666 ved Mageskifte blev Eneejer. 1690 siges om den, at den var øde; antagelig faldt den for Skatterestancer til Kronen, thi 1715 solgtes den ved „kgl. Auktion“ til Jens Blok Kampmann, der 1731 solgte V. (17 Td. Hrtk.) for 500 Rd. til Kmjkr. F. C. Klingenberg til Lund. 1764 tilhørte den Jens Jørgen Thestrup, † 1775, og blev derefter ved Aukt. 1775 købt for 430 Rd. (19 Td. Hrtk.) af Jens Peter Woydemann og Peder Dyhr, der straks transporterede deres Bud til Studiosus Niels Nielsen Krog, som 1777 solgte Gaarden til Chr. Staunstrup til Blidstrup. (Til Vejerslevgd. henføres Folkevisen om Ellen Ovesdatter, der fik Præsten i Vejerslev til i Kirken at læse den lange Læst, hvorved hun undgik at blive bortført af Hr. Magnus, idet hun imidlertid flygtede over Sallingsund).

Vilsgaard nævnes 1487 og tilhørte da en Christiern Andersen. 1770 solgte Peder Espersen fra Ballegaard sin Gaard V. (14 Td. Hrtk.) til Chr. Staunstrup til Blidstrup, hvis Søn Jens Riis 1783 solgte den for 200 Rd. til Morten Jensen.

S. Ø. for Vejerslevgd. ligger det velbevarede, fredlyste Voldsted Gammelvold (maaske det 1489 nævnte „Syøborgh“), en firsidet, foroven flad, Banke (90×80 F.), langs hvis Yderkanter der løber en indv. 5 F. høj Vold; udenfor er en bred Grav og Rester af en lav Vold. Mod N. synes der at have været en Overkørsel.

I Sognet er der fredlyst 10 Gravhøje, deribl. ved Vejerslev de to anselige Slumshøje og Smedehøj.Link