Torsted Sogn (Ringkøbing Amt)

Fra Wiki for Slægtsforsker
Skift til: Navigation, Søgning

Historisk info om Torsted Sogn. Et sogn i Ringkøbing Provsti (Ribe Stift). Indtil Kommunalreformen i 1970 lå det i Hind Herred (Ringkøbing Amt). I sognet ligger Torsted Kirke.

Som medlem af www.danskeaner.dk kan du se ane/efterslægts tavler for de personer der er tilknyttet sognet via denne liste

Præster tilknyttet sognet

Indsættelse år og navn. kilde Wibergs præstehistorie m.f. Yderlig info om person samt familierelationer findes i danskeaner.

Fælles fra 1814 med Hover Sogn

 • 1565 Jens Jensen Lemvig
 • 1614 Jacob Sørensen (el. Hansen) Harrestrup
 • 1651 Niels Nielsen Duelund
 • 1654 Niels Christensen Bøvling
 • 1680 Th. J. Winsløv
 • 1680 Jens el. Hans Andresen Assens
 • 1700 Christen el. Christian Christophersen Lylow
 • 1737 Søren Overvad
 • 1740 Mikkel Hansen Grimstrup
 • 1743 Jens Jacobsen
 • 1745 Thomas Hansen
 • 1752 Jørgen Andersen Larsen
 • 1762 Christopher Christensen Nørager
 • 1762 Christen Hansen Grønwold
 • 1782 Peder Høyland
 • 1785 Søren Rømer (Rømmer)
 • 1787 Jacob Hansen Hvalsøe
 • 1787 Mads Thomsen Lillelund
 • 1790 Lars Hansen Rømer
 • 1792 Peter Brahm (Braëm)
 • 1799 Severin Storm
 • 1819 Mathias Peter Otto Rønsholt
 • 1825 Andreas Jørgen Bendtsen
 • 1835 Niels Julius Bech
 • 1843 Christian Frederik Halse
 • 1849 Hans Peter Møller
 • 1857 Niels Christian Fausing
 • 1857 Peter Julius Rosenstand Fausbøll
 • 1873 Jens Michael Marius Grabow
 • 1877 Christian Peter Thorning Knudsen

Følgende beskrivelse af Torsted Sogn er fra Trap Danmark 3 udgave.

Thorsted Sogn omgives af Annekset Hover, No, Hee og Tim Sogne, Ulvborg Hrd. (Ulvborg og Vind S.), fra hvilket det til Dels skilles ved Madum Aa, og N.-Omme Sogn. Kirken, omtr. midt i Sognet, ligger 2 1/4 Mil N. Ø. for Ringkjøbing og 2 3/4 Mil S. V. for Holstebro. De højtliggende, noget bakkede Jorder ere sandede, flere Steder med Lerunderlag; men henved Halvdelen er dækket af Heder, saaledes mod Nord Kronheden, endog med Flyvesandsstrækninger, som dog nu ere helt dæmpede (Klovsig-, Esp-, Sørup- og Store Sande). Store Dele af Heden ere dog nu beplantede. Her ligger en Del af Statsplantagerne Hoverdal Plantagedistrikt (se ndfr.) og mange private Plantager, deribl. Klovsig Pl., 310 Td. Ld, anlagt 1880, og Thorslund Pl., 100 Td. Ld., anl. 1901. Gennem Sognet løber fra Ø. til V. Thorsted Aa.

Fladeindholdet 1896: 11,181 Td. Ld., hvoraf 1073 besaaede (deraf med Rug 330, Byg 34, Havre 352, Boghvede 10, Spergel 205, Blands. til Modenh. 35, Grøntfoder 10, Kartofler 75, andre Rodfrugter 21), Afgræsn. 1636, Høslæt, Brak, Eng m. m. 548, Have 8, Skov 440, ubevokset 1725, Moser 129, Kær og Fælleder 224, Heder m. m. 5202, Veje og Byggegr. 176, Vandareal m. m. 16 Td. Kreaturhold 1898: 131 Heste, 649 Stkr. Hornkv. (deraf 414 Køer), 1038 Faar, 384 Svin og 4 Geder. Ager og Engs Hrtk. 1895: 82 Td., 26 Selvejergde. med 64, 48 Huse med 16 Td. Hrtk. og 10 jordløse Huse. Befolkningen, 1/2 1901: 400 (1801: 160, 1840: 274, 1860: 291, 1890: 412), boede i 82 Gaarde og Huse; Erhverv 1890: 17 levede af immat. Virksomh., 320 af Jordbrug, 34 af Industri, 15 af forsk. Daglejervirks., 24 af deres Midler, og 2 vare under Fattigv.

I Sognet: Thorsted Kirke (1340: Thorsteth) og Skole, og Byerne: Gammelby med Præstegd.; Nørreesp med Vandmølle; Sønderesp. Gde. og Huse: Lystbæk; Brendgde.; Bondesgde.; Ristofte. Enkelte Gde.: Aarbjærg; Bastenraa; Rødsten; Abisgade med Mølle; Vinkjældergd.; Havbjærg; Bækdal; Gintbjærg; Gejl (Gjeddal); Sørup; Aarup; m. m. Thorsted Vandmølle.

Thorsted S., en egen Sognekommune, hører under Ulvborg-Hind Hrdr.’s Jurisdiktion (Ringkj.), Holstebro Amtstue- (Filial i Ringkj.) og Ulvborg Lægedistr., 11. Landstings- og Amtets 1. Folketingskr. samt 5. Udskrivningskr.’ 41. Lægd. Kirken tilhører Privatmand.

Kirken bestaar af Skib og Kor samt Vaabenhus mod N. Skib og Kor (med flade Lofter) ere fra romansk Tid af Granitkvadre paa Sokkel med Skraakant. Korbuen og Norddøren ere bevarede; Sydd. og flere Vinduer ses tilmurede. I Skibets Vestgavl ses en tilmuret Spidsbue, der har ført ind til et 1816 nedbrudt Taarn (en Slags Portal i Renæssancestil af Mursten er tilmuret). Vestgavlen er ny opmuret af Mursten 1883. Vaabenhuset er af Granitkvadre og Munkesten. Ny Altertavle med et Maleri (Christus i Getsemane) fra 1876 af C. Schleisner. Romansk Granitdøbefont. Prædikestol i Renæssancestil. De øverste Stolestader ere fra 1571. I Koret Epitafium over Præsten Hans Andersen Assens, † 1700, med Hustru. Series pastorum. Sørup ejedes før 1663 af Mikkel Hvas og blev det Aar af Niels Harbo og Fru Kirsten Orning skødet til Ridefoged Laurids Jensen.

Kronheden, hvortil nu ogsaa Timgaards og Aabjærgs Heder regnes, har sit Navn af, at den har tilhørt Kronen. Hoverdal Plantagedistrikt, i Thorsted og Hover Sogne, købtes af Staten 1891-92. Det indbefatter Thorsted og Hover Plantager, ialt 2955 Td. Ld., hvoraf dog kun c. 950 ere tilplantede.

Ved Lystbæk er der fredlyst 3 Gravhøje, som høre til Gruppen Volhøjene, ved Bondesgde. de to anselige Moelhøje, endvidere Trenhøj og en mindre Stenkreds. — N. for Præstegaarden er der ved Foden af „Hellig Kildes Bakke“ en fordums hellig Kilde, som har været meget besøgt af syge.


Link