Tæbring Sogn

Fra Wiki for Slægtsforsker
Skift til: Navigation, Søgning

Historisk info om Tæbring Sogn, et sogn i Morsø Provsti (Aalborg Stift). Sognet ligger i Morsø Kommune, Region Nordjylland. og indtil Kommunalreformen i 1970 lå det i Morsø Sønder Herred (Thisted Amt). I sognet ligger Tæbring Kirke samt den tidligere herregård Votborg

Som medlem af www.danskeaner.dk kan du se ane/efterslægts tavler for de personer der er tilknyttet sognet via denne liste

Præster tilknyttet sognet

Indsættelse år og navn. kilde Wibergs præstehistorie m.f. Yderlig info om person samt familierelationer findes i danskeaner.

Fælles med Ovtrup Sogn og Rakkeby Sogn

 • 1540 Anders Balk
 • 1553 Peder Lauritsen
 • 1568 Anders Mortensen
 • 1587 Christen Lauritsen
 • 1590 Mads Jensen Holm
 • 16?? Christen Jensen Lørslew
 • 1632 Mikkel Nielsen Hobroe
 • 1672 Bagge Jacobsen Bruun
 • 1686 Peder Pedersen Holst
 • 1694 Jens Jensen Jegind
 • 1712 Hans Christian Madsen Tidemand
 • 1725 Niels Graversen Assels
 • 1729 Christian Johansen Mohr (Maar)
 • 1769 Christian Frederik Schnell Bjørn
 • 1787 Caspar Schade
 • 1793 Andreas Ginge
 • 1797 Engel Johan Daniel Jermiin
 • 1821 Immanuel Nyboe
 • 1830 Peter Høy Aabye
 • 1845 Svend Bondrop Brahm
 • 1870 Janus Severin Mollerup
 • 1878 Hans Bernstorf Lillelund

Følgende beskrivelse af Tæbring Sogn er fra Trap Danmark 3 udgave.

Tæbring Sogn omgives af Annekserne Ovtrup og Rakkeby, Karby Sogn og Dragstrup Vig. Kirken, mod N., ligger omtr. 2 Mil V. for Nykjøbing. De til Dels højtliggende, bakkede Jorder ere for det meste lermuldede og stærkt lerede, gennemstrømmede af to smaa Vandløb.

Fladeindholdet 1896: 1098 Td. Ld., hvoraf 448 besaaede (deraf med Rug 71, Byg 40, Havre 254, Bælgsæd 4, Blandsæd til Modenhed 30, Grøntf. 5, Kartofler 13, andre Rodfr. 30), Afgræsn. 269, Høslæt, Brak, Eng m. m. 230, Have 8, Skov 5, Moser 21, Kær og Fælleder 50, Stenmarker 49, Veje og Byggegr. 15 Td. Kreaturhold 1898: 78 Heste, 433 Stkr. Hornkvæg (deraf 140 Køer), 265 Faar, 85 Svin og 6 Geder. Ager og Engs Hartk. 1895: 75 Td.; 18 Selvejergaarde med 63, 37 Huse med 12 Td. Hrtk. og 12 jordløse Huse. Befolkningen, 1/2 1890: 302 (1801: 167, 1840: 203, 1860: 243, 1880: 298), boede i 64 Gaarde og Huse; Erhverv: 25 levede af immat. Virksomhed, 164 af Jordbr., 21 af Fiskeri, 58 af Industri, 6 af Handel, 6 af forsk. Daglejervirks., 3 af deres Midler, og 19 vare under Fattigv.

I Sognet: Byen Tæbring (1424: Tæberingh), ved Fjorden, med Kirke, Præstegd., Skole (fælles for Tæbring og Rakkeby, beliggende mellem de to Byer), Forsamlingshus (opf. 1894), Sparekasse (opr. 10/6 1872; 31/3 1898 var Sparernes Tilgodehav. 44,238 Kr., Rentef. 3 1/2 pCt., Reservefonden 44,238 Kr., Antal af Konti 262) og Mølle. Volborggaard har 12 5/8 Td. Hrtk., 170 Td. Ld., hvoraf 12 Eng, 4 Skov, 24 Mose og Græsningsjord, Resten Ager. Votborg Vandmølle. Tæbring S., een Sognekommune med Annekserne, hører under Morsø Hrd.’s Jurisdiktion (Nykj.), Thisted Amtstue- og Nykjøbing Lægedistr., 8. Landstings- og Amtets 4. Folketingskr. samt 5. Udskrivningskr.’ 264. Lægd. Kirken tilhører Sognebeboerne.

Kirken bestaar af Skib og Kor samt Vaabenhus mod S. Skib og Kor, med fladt Loft, ere fra romansk Tid af hugne Granitkvadre paa en Sokkel med Skraakant. Vestgavlens Spids er af røde Mursten ligesom Vaabenhuset (vistnok fra 19. Aarh.). Et enkelt oprindeligt Vindue er bevaret. Alterbord af Granit med Relikviegemme. Udskaaren Altertavle (med Thorvaldsens Christus i Gibs) og Prædikestol, vistnok fra 18. Aarh. Series pastorum. Lille romansk Granitdøbefont.

Votborg var tidligere en Herregaard. 1435 nævnes Peder Nielsen (Bomøve) af Wotteborg, hvis Enke Inger Kaas synes at have efterladt den til sin Brodersøn Jens Kaas, der 1477 skrev sig hertil. 1667 blev den (24 Td. Hrtk.) af Anders Sandberg til Kvelstrup mageskiftet til Mester Jak. Faber og 1704 af Hans Hansen Riber til forrige Forpagter af Damsgd., Peder Frederiksen. 1732 købte Kapt. Anders Ring til Damsgd. den halve Part af V. af Jesper Nielsen Leth, og endnu 1763 var den en Bondegaard (13 Td. Hrtk.) under Damsgd. 1798 ejedes V. af Frands Hagensen. Nuv. Ejer er Hagen Hagensen. — I en Eng ved Gaarden ses endnu Voldstedet, en firsidet, indtil 12 F. høj Banke, foroven 125×100 F., omgiven mod Ø., S. og V. af en bred Grav og udenfor en lav Vold; mod N. har vistnok været Vand. Overkørslen har været mod S., hvor der er en Aabning i Volden.

Om en Gaard, der 1573-1574 tillagdes Præsten Anders Mortensen „for hans Præstegaards Ringheds Skyld“, se Saml. til j. Hist. 2. R. II S. 393.


Link