Strellev Sogn

Fra Wiki for Slægtsforsker
Skift til: Navigation, Søgning

Historisk info om Strellev Sogn. Et sogn i Skjern Provsti (Ribe Stift). Indtil Kommunalreformen i 1970 lå det i Nørre Horne Herred (Ringkøbing Amt). I sognet ligger Strellev Kirke.

Som medlem af www.danskeaner.dk kan du se ane/efterslægts tavler for de personer der er tilknyttet sognet via denne liste

Præster tilknyttet sognet

Indsættelse år og navn. kilde Wibergs præstehistorie m.f. Yderlig info om person samt familierelationer findes i danskeaner.

Fælles med Ølgod Sogn

 • 1556 Søren Jensen Buch
 • 1606 Hans Sørensen
 • 1646 Peder Hansen Ølgod (Zythagothus) ell. Riber ell. Skytt
 • 1682 Jens Pedersen Ølgod
 • 1695 Jens Christensen Broch
 • 1722 Morten Caspar Jochumsen Wulfsburg
 • 1724 Christen Thomsen Lund
 • 1728 Ude Sørensen Haar
 • 1782 Hans Pertou
 • 1802 Herman Esmann
 • 1824 Frederik Holmsted Paludan
 • 1837 Jens Henrik Brandt
 • 1851 Jacob Michael Henrik Stilling
 • 1858 Axel Viggo Læssøe
 • 1869 Johan Henrik Caspar Buchholtz
 • 1876 Jørgen Christian Fenger Olrik

Følgende beskrivelse af Strellev Sogn er fra Trap Danmark 3 udgave.

Strellev Sogn, Anneks til Ølgod Sogn i Ø.-Horne Hrd., Ribe Amt, omgives af dette (Ølgod og Horne Sogne) og Lyne Sogn. Kirken, omtr. midt i Sognet, ligger 5 Mil S. Ø. for Ringkjøbing. De noget bakkede Jorder (Østtarp Bavnehøj, 204 F., 64 M., med trig. Station) ere frugtbare, til Dels lerblandede, med nogen Hede ved Udkanterne og Enge langs Lydum Aa,

Fladeindholdet 1896: 3532 Td. Ld., hvoraf 1106 besaaede (deraf med Rug 235, Byg 186, Havre 439, Boghvede 24, Spergel 3, Blands. til Modenh. 59, Grøntf. 17, Kartofler 75, andre Rodfr. 68), Afgræsning 798, Høslæt, Brak, Eng m. m. 839, Have 19, Hegn 5, Skov 32, ubevokset 19, Moser 38, Kær og Fælleder 36, Heder 581, Veje og Byggegr. 59 Td. Kreaturhold 1898: 184 Heste, 926 Stkr. Hornkv. (deraf 536 Køer), 601 Faar, 467 Svin og 2 Geder. Ager og Engs Hrtk. 1895: 96 Td.; 31 Selvejergde. med 69, 51 Huse med 26 Td. Hrtk. og 8 jordløse Huse. Befolkningen, 1/2 1901: 535 (1801: 230, 1840: 299, 1860: 372, 1890: 457), boede i 102 Gaarde og Huse; Erhverv 1890: 3 levede af immat. Virksomh., 374 af Jordbr., 42 af Industri, 1 af Handel, 5 af forsk. Daglejervirks. og 32 af deres Midler.

I Sognet: Strellev Kirke (1203: Strelhøch, 1340: Strellygh, senere: Strelloff og Strelluf), og Byerne: Katrevel med Forsamlingshus (opf. 1888), Missionshus (opf. 1898), Mølle og Andelsmejeri; Topgaard (med Hedevang, Gd.), Asbøl (Adsbøl) med Skole; Mosbøl; Kjærgaard; Nørtarp og Østtarp (Rajerup) med Biskole

Strellev S., en egen Sognekommune, hører under Bølling-Nørre Hrdr.’s Jurisdiktion (Skjern), Holstebro Amtstue- (med Filial i Ringkj.) og Tarm Lægedistr., 11. Landstings- og Amtets 6. Folketingskr. samt 5. Udskrivningskr.’ 19. Lægd. Kirken tilhører Sognebeboerne.

Kirken bestaar af Skib og Kor, Taarn mod V. og Vaabenhus mod S. Skib og Kor ere fra romansk Tid af Granitkvadre paa Sokkel med Skraakant. Begge Døre (Nordd. tilmur.) og eet Vindue ere bevarede. Senere tilføjedes Taarnet, hvis hvælv. Underrum har Rundbue ind til Skibet, og Vaabenhuset, begge af Mursten; Koret fik Hvælving, medens Skibet beholdt sit Bjælkeloft. Altertavle og Prædikestol i Renæssancestil, opsatte 1593-95 af Christen Vind til Endrupholm; i Altertavlens Midtfelt et Maleri (Christus hos Martha og Maria) fra 1885 af Anker Lund; paa Prædikestolens Himmel Aarst. 1634. Romansk Granitdøbefont med Dobbeltløver. I Kirkens Vestende et Pulpitur i Renæssancestil. Sentgotisk Krucifiks i Skibet. Ved Kirkedøren Ligsten over Ritmester A. Permoser, † 1704. I Skibet Mindetavle over Præsten J. H. C. Buchholtz, † 1875.

Kjærgaard har været en Hovedgd., der i 16. Aarh. ejedes af Jørgen Rantzau, Lensmd. paa Lønborggd., hvis Enke Ellen Bang ægtede Mads Nielsen Skade til Østergd. Hendes Datterdatter, Jfr. Elle Vind ægtede Christen Krag til Lydum, der 1635 solgte Gaarden til Kronen igen. Nu er den udstykket.

Gravhøjen Østtarp Bavnehøj er fredet.


Link