Skovby Sogn (Aarhus Amt)

Fra Wiki for Slægtsforsker
Skift til: Navigation, Søgning

Historisk info om Skovby Sogn et sogn i Skanderborg Provsti (Aarhus Stift). Indtil Kommunalreformen i 1970 lå det i Framlev Herred (Aarhus Amt). I sognet ligger Skovby Kirke.

Som medlem af www.danskeaner.dk kan du se ane/efterslægts tavler for de personer der er tilknyttet sognet via denne liste


Præster tilknyttet sognet

Indsættelse år og navn. kilde Wibergs præstehistorie m.f. Yderlig info om person samt familierelationer findes i danskeaner.

Fælles med Skivholme

 • 1537 Ansgarius . . .
 • 1584 Mikkel Sørensen
 • 15?? Laurits Mikkelsen
 • 15?? Niels Thomsen
 • 1625 Christen Nielsen
 • 1635 Jens Jacobsen
 • 1644 Jacob Bondesen (Bunisøn R.)
 • 1677 Jens Jensen Hobroe (Holstebroe?)
 • 1700 Mogens Christensen Blichfeldt
 • 1708 Terkil Christensen Nissen
 • 1711 Hans Nielsen Hjersing
 • 1751 Niels Andresen Krogstrup
 • 1788 Laurits Nicolai Morsing
 • 1810 Erhard Saabye
 • 1826 Andreas Nicolai Flensborg
 • 1841 Carl Thomsen
 • 1873 Balthasar Christopher Bøggild


Følgende beskrivelse af Skovby Sogn er fra Trap Danmark 3 udgave.

Skovby Sogn, Anneks til Skivholme, omgives af dette, Sjelle, Skjørring, Galten, Storring og Framlev Sogne. Kirken, midt i Sognet, ligger 2 1/4 Mil V. for Aarhus. De højtliggende, temmelig jævne Jorder ere som i Hovedsognet. Paa Nordgrænsen løber Lyngbygaard Aa. Gennem Sognet gaa Landevejen fra Aarhus til Silkeborg og Aarhus-Hammel Banen.

Fladeindholdet 1896: 1493 Td. Ld., hvoraf 809 besaaede (deraf med Hvede 17, Rug 119, Byg 157, Havre 263, Blandsæd til Modenhed 37, Grøntf. 81, Kartofler 9, andre Rodfr. 125), Afgræsn. 246, Høslæt, Brak, Eng m. m. 352, Have 15, Hegn 3, Skov 33, Veje og Byggegr. 34 Td. Kreaturhold 1898: 130 Heste, 602 Stkr. Hornkv. (deraf 370 Køer), 177 Faar, 400 Svin og 31 Geder. Ager og Engs Hrtk. og halv. Skovskyldshrtk. 1895: 124 Td.; 24 Selvejergde. med 110, 62 Huse med 14 Td. Hrtk. og 3 jordløse Huse. Befolkningen, 1/2 1901: 450 (1801: 210, 1840: 363, 1860: 432, 1890: 459), boede i 101 Gaarde og Huse; Erhverv 1890: 13 levede af immat. Virksomhed, 220 af Jordbrug, 132 af Industri, 20 af Handel, 61 af forsk. Daglejervirks., 5 af deres Midler, og 8 vare under Fattigv.

I Sognet Byen Skovby med Kirke, Skole, Forsamlingshus (opf. 1896), Mølle, Købmandshdl., Jærnbane- og Telefonst. Gaarden Christinedal har 16 1/2 Td. H., 227 Td. Ld., hvoraf 40 Eng, 30 Skov, Resten Ager; 1 Hus.

Skovby S., een Sognekommune med Hovedsognet, hører under Aarhus Landlægedistr., i øvrigt under de samme Distrikter, Lands- og Folketingskr. som Hovedsognet samt 4. Udskrivningskr.’ 287. Lægd. Kirken tilhører Sognebeboerne.

Kirken bestaar af Skib og Kor, Taarn mod V. og Vaabenhus mod S. Skib og Kor, med fladt Loft, ere oprindelig opf. i romansk Stil af Granitkvadre paa Sokkel med Skraakant. Syddøren benyttes endnu; Norddøren og flere Vinduer ere tilmurede. I den senere Middelalder tilføjedes Taarnet, af Granitkvadre og Munkesten, med hvælv. Underrum og Pyramidetag. 1887 bleve Skib og Kor næsten helt ombyggede, og et nyt Vaabenhus, i romansk Stil, opførtes i Stedet for et ældre (Arkit.: F. Uldall). Altertavle i Renæssancestil, med et Maleri (den korsfæstede). Granitdøbefont med Løvefigurer. Prædikestol i Renæssancestil fra 1601. Under Taarnet en Gravkælder, hvori Kister med Lig af Amtsforv. Wøldikes Familie.

I Sognet har ligget en lille Hovedgaard Skovbygaard, der 1504 ejedes af Knud Steen, 1543 af dennes Brodersøn Christen S., men ved Else Knudsdatter Steens Giftermaal kom til Mourids Ibsen (Benderup), hvis Søn Niels Mouridsen 1575 mageskiftede den (Hovedgaarden Nørregd. i Skovby) til Kronen. En Laurids Nielsen i S., som nævnes 1580, var sikkert kun en Bonde.

Christinedal hed tidligere Lundgaard; 1767 blev den købt paa Aukt. over Skanderborg Rytterdistr. af Grev Wedel Frijs til Frijsenborg; 1781 havde den 9, Tiender 39 og Bøndergods 79 Td. Hrtk. Nuv. Ejer er P. Krogh.


Eksterne Link