Skast Herred

Fra Wiki for Slægtsforsker
Skift til: Navigation, Søgning
Skast Herred
Herredsvåben

Skast Herred, er et herred i Ribe Amt. Tidligt i middelalderen hørte det under Vardesyssel. Senere kom det først under Varde Len, og så under Riberhus Len, og fra 1660 Riberhus Amt. I 1796 kom det med i det da dannede Ribe Amt. I 1862 stavedes det "Skads", en skrivemåde, der stammede fra det ældre "Skadtz", og det endnu ældre "Skazsth" (læs: Skatssteth). Udtalen var derimod endnu i 1862 "Skadst" (endog med tydeligt udtalt d) (Nielsen 1862). "Skadst" er så med tiden blevet forvansket til Skast uden "d".

I herredet ligger følgende sogne:


Følgende beskrivelse af Skast Herred er fra Trap Danmark 3 udgave.

Skads Herred, det største i Amtet, begrænses mod N. V. af V.-Horne Hrd., fra hvilket det for største Delen skilles ved Varde Aa, mod N. og N. Ø. af Ø.-Horne og Slavs Hrdr., mod S. Ø. af Malt og Gjørding Hrdr., fra hvilket sidste det for største Delen skilles ved Sneum Aa, og mod S. V. af Vesterhavet med Fanø og Hjerting Bugt. Største Udstrækning fra N. til S. er 3 3/4, fra V. til Ø. c. 4 Mil, fra V. S. V. til Ø. N. Ø. er der c. 5 Mil. Til Herredet hører Øen Fanø. Den overvejende højtliggende, ujævne Overflade danner saa at sige en Bakkeø for sig mellem Varde- og Sneum Aa, men udgør i øvrigt den vestlige Del af Hejnsvig-Hjerting Øen; Haldbjærg er 168 F., 53 M. Jorderne ere af forskellig Beskaffenhed; mod N. og N. Ø. ere de mest sandede og skarpsandede, med større Heder mod Ø., mod S. Ø. ere de derimod ret gode, sandmuldede, nogle Steder lerholdige; mod S. V. ved Kysten er der gode Engstrækninger. Fanø beskrives særskilt. Af de smaa Vandløb, der søge til de to Grænseaaer og til Kysten, mærkes Alslev Aa til Varde Aa. Skovarealet, hvoraf en Del er Kratskov, Levninger af Fortidens Skove, er i alt 3206 Td. Ld., deraf 1140 paa Fanø. Det hører til Amtets middelgode Hrdr. (ved Matr. gnmstl. 42 1/4 Td. Ld. paa 1 Td. H.). Efter Opgørelsen 1901 var Fladeindholdet (med Esbjærg) 112,080 Td. Ld. (11,23 □ Mil, 618,3 □ Km.). Landdistr. Ager og Engs Hrtk. var 1/1 1895 440 Td., Folketallet 1/2 1901 i Landd.: 15,148 (1801: 8470, 1840: 10,050, 1860: 11,911, 1890: 13,813). I Herredet ligger Købstaden Esbjærg. I gejstl. Hens. danner det et eget Provsti, i verdsl. Hens. hører det under Varde Købstads Landjurisdiktion samt Skads Hrd.’s og Fanø Birks Jurisdiktioner og under Amtets 4. Forligskreds (alle Sognene under Varde Landjurisdiktion) og 8. Forligskreds (Fanø danner 7.).

Skads (Skadst) Hrd., i Vald. Jrdb.: Skazstathæreth, hørte i Middelalderen til Varsyssel, senere til Varde Len, derpaa til Riberhus Len og fra 1660 til Riberhus Amt; se videre S. 650.

Der findes i Hrd. ingen Dysser eller andre Stengrave; derimod er der 1892 talt henved 1200 Gravhøje, gennemgaaende under Middelstørrelse, af den for den jydske Stenalder karakteristiske, lave Form. Over Halvdelen af dem var dog sløjfet eller mere eller mindre forstyrret; 34 ere nu fredlyste. Til disse 1200 Høje sluttede sig imidlertid c. 1100 smaa og ganske lave, næsten ukendelige Jordhøjninger (Tuer), der laa samlede i større eller mindre Grupper og viste sig at tilhøre den ældste Jærnalder; alle ere nu sløjfede. Flest Monum. ere trufne i Sognene Aarre (c. 1065, hvoraf de 1000 vare Tuer), Brøndum (275), Guldager (170), Skads og Jerne (hvert 125) og Næsbjærg (100); i de 3 store nordøstligste Sogne er der kun tils. 150.

Litt.: Præsteindberetn. fra 1638, i D. Saml. 2. R. IV S. 98 flg. — O. Nielsen, Hist. Efterretn. om S. Hrd., Kbh. 1862. — Indberetn. til Nationalmus. om antikv. Undersøgelser i S. Hrd., af J. Helms 1873.