Sir Sogn

Fra Wiki for Slægtsforsker
Skift til: Navigation, Søgning

Historisk info om Sir Sogn. Et sogn i Holstebro Provsti (Viborg Stift). Indtil Kommunalreformen i 1970 lå det i Hjerm Herred (Ringkøbing Amt). I sognet ligger Sir Kirke.

Som medlem af www.danskeaner.dk kan du se ane/efterslægts tavler for de personer der er tilknyttet sognet via denne liste

Præster tilknyttet sognet

Indsættelse år og navn. kilde Wibergs præstehistorie m.f. Yderlig info om person samt familierelationer findes i danskeaner.

Fælles med Naur Sogn

 • 15?? Jens Lønborg
 • 1584 Jørgen Jensen
 • 1610 Christen Nielsen Kjær
 • 1649 Eskil Eliesen Nebsager (Neusagrei)
 • 1667 Svend Andersen Soderup
 • 1693 Christian Berntsen Wellejus el. Wedel
 • 1728 Christian Reimer
 • 1749 Christian Christophersen Nislev
 • 1763 Jens Jørgensen Windfeldt
 • 1782 Laurits Nielsen Nyboe
 • 1787 Christian Johan Lodberg Krarup
 • 1794 Knud Peter Lind
 • 1813 Peter Jensenius Sundorph
 • 1825 Ove Thomas Nicolai Krarup
 • 1837 Hans Jacob Frederik Christian Wolf
 • 1846 Christian Peter Nicolai Brandt
 • 1855 Simon Peter Groth
 • 1873 Vilhelm Truels Petersen

Følgende beskrivelse af Sir Sogn er fra Trap Danmark 3 udgave.

Sir Sogn, Anneks til Navr, omgives af dette, Maabjærg, Hjerm og Vejrum Sogne. Kirken, noget østl., ligger c. 3/4 Mil N. for Holstebro. De højtliggende, mod V. noget bakkede Jorder (Krunderup Bakker, Sir Lyngbjærg, 224 F., 70 M.) ere overvejende lermuldede. Gennem Sognet gaar Landevejen fra Holstebro til Oddesund.

Fladeindholdet 1896: 1616 Td. Ld., hvoraf 861 besaaede (deraf med Rug 180, Byg 38, Havre 338, Blandsæd til Modenh. 97, Grøntf. 29, Kartofler 7, andre Rodfrugter 170), Afgræsning 224, Høslæt, Brak, Eng m. m. 405, Have 16, Skov 6, Moser 12, Kær og Fælleder 14, Heder 40, Veje og Byggegr. 35 Td. Kreaturhold 1898: 153 Heste, 585 Stkr. Hornkv. (deraf 321 Køer), 289 Faar, 365 Svin og 5 Geder. Ager og Engs Hrtk. 1895: 122 Td.; 25 Selvejergde. med 101, 2 Fæstegde. med 4, 31 Huse med 15 Td. Hrtk. og 3 jordløse Huse. Befolkningen, 1/2 1901: 395 (1801: 182, 1840: 200, 1860: 238, 1890: 363), boede i 67 Gaarde og Huse; Erhverv 1890: 14 levede af immat. Virksomh., 286 af Jordbr., 40 af Industri, 6 af forsk. Daglejervirks., 9 af deres Midler, og 8 vare under Fattigv.

I Sognet: Sir Kirke (1340: Syræ) og Skole. Sirgde., 2 Gde.; Nygd.; Fiskgde., Gde. og Huse; Lund, Gd.; Sortkjær, Gd.; Ødegd.; Østergd.; Bisgd.; Gundersborg, Gd.; Ballegde., Gde. og Huse; Pilgde., 2 Gde.; Sir Mølle; Thorager, Gde. og Huse; Holmgd. med Andelsmejeri; Gade, Gd.; Godrim, Gd.; Bjerre, 3 Gde.; Klovborg, Gd.; Støvl, 2 Gde.; Sir Lyngbjærg, Huse; Gaasager, Gd. og Huse.; Sirmark, Gd. og Huse. Sir S., een Sognekommune med Hovedsognet, hører under de samme Distrikter, Lands- og Folketingskr. som dette samt 5. Udskrivningskr.’ 181. Lægd. Kirken tilhører Stamh. Avsumgd.

Kirken bestaar af Skib og Kor samt Vaabenhus mod S. Skib og Kor ere oprindl. fra c. 1450, af Munkesten; Koret var før skilt fra Skibet ved en Mur, hvori en Spidsbue; Vaabenhuset er senere tilføjet. Skibets Mure (undt. den nordl.) bleve omsatte 1781; 1888 tilføjedes et nyt Kor mod Ø. og en Gavl mod V. med Klokkehus, ligesom Kirken fik Tøndehvælv. Altertavlen, en Christusfigur af Træ, er fra 1888. Alterstager fra 1677. Romansk Granitdøbefont. Prædikestol fra Slutn. af 17. Aarh.

I de smukt beplantede Krunderup Bakker er der paa Storebjærg 1878 rejst en Mindestøtte for Fr. VII og 1888 paa en anden Bakke en Mindestøtte for Stavnsbaandets Løsning, samt paa en tredje Bakke en Mindestøtte for Dronn. Caroline Amalie, som skænkede Sir dens Skole. Paa Bakkerne er der et Udsigtstaarn.


Link