Seest Sogn

Fra Wiki for Slægtsforsker
Skift til: Navigation, Søgning

Historisk info om Seest Sogn. Et sogn i Kolding Provsti (Haderslev Stift). Indtil Kommunalreformen i 1970 lå det i Anst Herred (Ribe Amt). I sognet ligger Seest Kirke.

Som medlem af www.danskeaner.dk kan du se ane/efterslægts tavler for de personer der er tilknyttet sognet via denne liste

Præster tilknyttet sognet

Indsættelse år og navn. kilde Wibergs præstehistorie m.f. Yderlig info om person samt familierelationer findes i danskeaner.

 • 1566 Hans Antonsen (Antoniisen)
 • 1596 Simon Andersen
 • 1643 Ancher Jensen Buch
 • 1662 Knud Lauritsen Maarslet
 • 1692 Mathias Christensen Humble (Humblet)
 • 1737 Christen Mathiesen Humble (Humblet)
 • 1771 Mathias Christensen Humble (Humblet)
 • 1784 Niels Grunnet
 • 1807 Ulrik Christian Boesen
 • 1817 Mathias Kragh
 • 1827 Henrik Carl Vilhelm Find
 • 1837 Jacob Mathias Gemzøe
 • 1850 Johan Sigismund Schmidt
 • 1862 Harald Gregers Valdemar Bohr
 • 1877 Ludvig Carl Morits Wagner

Følgende beskrivelse af Seest Sogn er fra Trap Danmark 3 udgave.

Sest Sogn, det østligste i Herredet, omgives af Skanderup og Hjarup Sogne samt Vejle Amt (N.-Tyrstrup og Brusk Hrdr.). Kirken, mod N., ligger 1/4 Mil S. V. for Kolding. De højtliggende, til Dels bakkede Jorder ere dels lette muldsandede, dels stærkt lerede, men kolde. En Del Skov (Sest Øster- og Vestersk. samt en Del Smaaskove). Gennem Sognet løber Sest Aa, Biaa til Kolding Aa, som danner Nordgrænsen. Langs Nordgrænsen gaar Kolding-Lunderskov Banen.

Fladeindholdet 1901: 3852 Td. Ld., hvoraf 1962 besaaede (deraf med Hvede 10, Rug 200, Byg 251, Havre 551, Boghvede 4, Frøavl 12, Blandsæd til Modenhed 493, Grøntf. 82, Kartofler 25, andre Rodfr. 334), Afgræsn. 759, Høslæt, Brak, Eng m. m. 650, Have 44, Skov 310, Moser og Kær 12, Veje og Byggegr. 109, Vandareal m. m. 5 Td. Kreaturhold 1898: 265 Heste, 1320 Stkr. Hornkvæg (deraf 896 Køer), 260 Faar, 939 Svin og 22 Geder. Ager og Engs Hrtk. 1895: 254 Td.; 63 Selvejergde. med 229, 104 Huse med 23 Td. Hrtk. og 26 jordløse Huse. Befolkningen, 1/2 1901: 1073 (1801: 416, 1840: 711, 1860: 835, 1890: 962), boede i 195 Gaarde og Huse; Erhverv 1890: 37 levede af immat. Virksomhed, 653 af Jordbr., 177 af Industri, 51 af Handel, 6 af forsk. Daglejervirks., 20 af deres Midler, og 18 vare under Fattigv.

I Sognet Byerne: Sest (Seest; gml. Form: Seested) med Kirke, Præstegd., Skole, Mølle og 2 Dampteglværker; Tandholt; Hylke (med Hylkehuse); Vrannerup (Vranderup) med Vandmølle; de 3 sidste have fælles Skole (vestre Sk.). Sestgd. (6 Td. H., c. 7 5 Td. Ld.), Skovdruplund (10 Td. H., c. 160 Td. Ld.); Langholtgd. (c. 9 Td. H., 200 Td. Ld.); Virkelyst, Gd. (8 Td. H., 150 Td. Ld.); Sest Skovgd. (8 Td. H., 190 Td. Ld.); Vrannerup Vandmølle (7 Td. H., 88 Td. Ld.); Vrannerupgd. (9 Td. H., 130 Td. Ld.); Tandholtgd.; Frueholt; Kildevæld; Helligvadgd. (Helligvandsgd.); m. m.

Sest S., en egen Sognekommune, hører under Andst m. fl. Hrdr.’s Jurisdiktion (Kolding), Ribe Amtstue- og Kolding Lægedistr., 11. Landstings- og Vejle Amts 6. Folketingskr. samt 4. Udskrivningskr.’ 82. Lægd. Kirken tilhører Sognebeboerne.

Den højtliggende, lille Kirke bestaar af Skib og Kor samt Taarn mod V. Den er fra romansk Tid, Koret af huggen Granit paa Dobbeltsokkel (Østmuren senere omsat af Mursten), Skibet, der er noget yngre, af raa Granit paa Sokkel af Granitkvadre; mod N. Spor af et oprindl. Vindue; begge Døre ere tilmurede. Taarnet, af Munkesten, er fra den senere Middelalder; paa Vestsiden staar 1837; Taarnrummet er nu Forhal. Kirken har Bjælkeloft. Udsk. Altertavle fra c. 1600, med nyt Maleri (Kopi efter Rubens’ Korsfæstelsen, af A. Moe). Granitdøbefont. Prædikestol fra 18. Aarh. Series pastorum, givet 1763 af Regimentskriver Simon Seest. I Vestenden et Pulpitur, opmalet 1716, derpaa et Orgel. Lysekrone og Krucifiks, anskaffede for det 1842 stiftede Wissingske Legat til Kirkens Forskønnelse. Mindetavle over Konferensrd., Amtmd. B. G. Sporon, † 1796.

I Vrannerup har ligget en Hovedgaard, der 1454 tilhørte Joh. og Christiern Pors, 1500 Bertel Rantzau, dennes Svigersøn Bendix Abildgaard, hans Søn Poul A., hvis Enke Fru Kirsten Ulfeldt 1580 mageskiftede den til Kronen.

Sest hørte i gamle Dage til Sønderjyll. 1566 overdroges det Kongen af Hertug Hans af Haderslev, ved hvilken Lejlighed det lagdes ind under Koldinghus Len; det blev et eget med Vonsild og Dalby forenet Sogn, hvormed Fr. IV senere forenede Vrannerup By, som tidligere havde hørt til Harte Sogn i Brusk Hrd.

Paa Sest Skovgaards Mark findes en fordums hellig Kilde, Helligvandskilden. — Paa Sest Mark findes en ejendommelig Gruppe af meget store Kristtorne.


Eksterne Link