Sønder Onsild Sogn

Fra Wiki for Slægtsforsker
Skift til: Navigation, Søgning

Sønder Onsild Sogn et sogn i Hobro-Mariager Provsti (Århus Stift). Sognet ligger i Mariagerfjord Kommune; indtil Kommunalreformen i 1970 lå det i Onsild Herred (Randers Amt). I sognet ligger Sønder Onsild Kirke.


Som medlem af www.danskeaner.dk kan du se ane/efterslægts tavler for de personer der er tilknyttet sognet via denne liste

Præster tilknyttet sognet

Indsættelse år og navn. kilde Wibergs præstehistorie m.f. Yderlig info om person samt familierelationer findes i danskeaner.

Fælles med Nørre Onsild Sogn

 • 15?? Knud . . .
 • 1584 Anders . . .
 • 15?? Christen Jensen Durop
 • 1610 Peder Christensen Kaae (Kaas)
 • 16?? Søren Poulsen Hadsund
 • 1676 Peder Jensen Munch
 • 1698 Jacob Mikkelsen Seidelin
 • 1703 Peder Christensen Hjardemaal
 • 1724 Lambert Andersen Guldager
 • 1740 Johannes Smit Overgaard
 • 1753 Jens Tollefsen Meldal
 • 1763 Christian Frederik Hansen Hensemann
 • 1765 Christen Hansen Barfoed
 • 1768 Henrik Marcussen Monrad
 • 1790 Johan Frederik Boeck
 • 1799 Niels Christian Fohlmann
 • 1809 Jørgen Christian Funder
 • 1827 Bertel Bruun
 • 1835 F. C. Jürgensen
 • 1835 Christian Friis
 • 1852 Ditlev Mehl
 • 1858 Peter Riber
 • 1863 Peter Holger Gjessing
 • 1873 Hans Ahrendt Barfoed

Følgende beskrivelse af Sønder Onsild Sogn er fra Trap Danmark 3 udgave.

Sønder-Onsild Sogn omgives af Annekset N.-Onsild, Hvornum Sogn, Viborg Amt (Nørlyng Hrd.) og Nørhald Hrd. (Glenstrup S.), fra hvilket det skilles ved Kongsvad Mølleaa, en Biaa til Skals Aa, der ogsaa danner noget af Sydvestgrænsen og løber gennem Sognets sydl. Del. Kirken, omtr. midt i Sognet, ligger 3/4 Mil S. S. V. for Hobro. De højtliggende, bakkede Jorder ere overvejende sandmuldede, enkelte Steder lerede. Gennem Sognet gaa Landevejen fra Hobro til Viborg og den østjydske Længdebane.

Fladeindholdet 1896: 2855 Td. Ld., hvoraf 867 besaaede (deraf med Rug 206. Byg 168, Havre 407, Boghvede 3, Blandsæd til Modenh. 31, Grøntf. 13, Kartofler 21, andre Rodfr. 15), Afgræsn. 805, Høslæt, Brak, Eng m. m. 767, Have 10, Skov 38, ubevokset 14, Moser 14, Kær og Fælleder 151, Heder 134, Veje og Byggegr. 50 Td. Kreaturhold 1898: 155 Heste, 655 Stkr. Hornkv. (deraf 255 Køer), 749 Faar, 201 Svin og 12 Geder. Ager og Engs Hartk. og halv. Skovskyldshartk. 1895: 149 Td.; 28 Selvejergaarde med 142, 18 Huse med 7 Td. H. og 11 jordløse Huse, 1/3 i Fæste og Leje. Befolkningen, 1/2 1901: 396 (1801: 239, 1840: 253, 1860: 270, 1890: 365), boede 1890 i 61 Gaarde og Huse; Erhverv 1890: 29 levede af immat. Virksomh., 239 af Jordbr., 43 af Industri, 5 af Handel, 21 af forsk. Daglejervirks., 20 af deres Midler, og 8 vare under Fattigv.

I Sognet Byerne: S.-Onsild (gml. Form se S. 849), ved Landevejen, med Kirke, Præstegd., Skole, Missionshus og Forsamlingshus (opf. 1894 og 1880), Andelsmejeri, Gæstgiveri, Jærnbane- og Telegrafst. samt Postekspedition; Ulstrup. Sparehuse. Kongsvad Vandmølle.

S.-Onsild S., een Sognekommune med Annekset, hører under Onsild-Gjerlev Hrdr.’s Jurisdiktion (Mariager), Randers Amtstue- og Hobro Lægedistr., 9. Landstings- og Amtets 1. Folketingskr. samt 4. Udskrivningskr.’ 405. Lægd. Kirken tilhører Sognebeboerne.

Kirken bestaar af Skib og Kor, Taarn mod V. og Vaabenhus mod S. Skib og Kor ere fra romansk Tid af Granitkvadre paa Sokkel med Skraakant. Flere Vinduer og Syddøren ere bevarede, Nordd. og en Dør i Korets Sydmur tilmurede. Taarnet, af Granitkvadre, er fra gotisk Tid og var før forbundet med Skibet ved en oval, nu tilmuret Aabning. Nyt Vaabenhus af Munkesten. Altertavle fra 17. Aarh. med et Maleri (Nadveren). Paa Kalken Indskriften: „Det af Præsten Boecks Huus bortstjaalne Kalk og Disk har han og velædle Hr. Kirke Patron Peder Kircheterp, Købmand i Hobro, paa fælles Bekostning erstattet“. Romansk Granitdøbefont. Prædikestol fra 1640 med Lydhimmel fra 1681.

Ved S.-Onsild er der fredlyst en Gruppe af 5 Gravhøje samt Stolpehøj.Eksterne Link