Rø Sogn

Fra Wiki for Slægtsforsker
Skift til: Navigation, Søgning

Historisk info om Rø Sogn et sogn i Bornholms Provsti (Københavns Stift). Indtil Kommunalreformen i 1970 lå det i Nørre Herred (Bornholms Amt). I sognet ligger Rø Kirke.

Som medlem af www.danskeaner.dk kan du se ane/efterslægts tavler for de personer der er tilknyttet sognet via denne liste


Præster tilknyttet sognet


Følgende beskrivelse af Rø Sogn er fra Trap Danmark 3 udgave.

Rø Sogn, ved Nordøstkysten, omgives af Østersøen, Olsker, et Enklave af Rutsker og Klemensker Sogne samt Øster Hrd. (Østerlarsker S.), hvorfra det for en Del adskilles ved Bobbeaa. Kirken, omtr. midt i Sognet, ligger omtr. 1 1/4 Mil S. Ø. for Allinge og noget over l 1/2 Mil Ø. N. Ø. for Hasle. Sognet, der i Naturskønhed regnes til de første paa Øen, hører helt til Granitplateauet. Det gennemfures af en Mængde smaa Aaer, der løbe gennem snævre Dale med bratte Klippeaffald og udmunde i nordøstl. Retning paa den skærfulde Kyst, saaledes Møllegaard Bæk, der kommer fra Mosen Laris Myre paa Højlyngen, den for sine smukke Omgivelser særlig bekendte Dyndale Aa (med Klippen „Amtmandsstenen"), som i regnfulde Somre danner et smukt Vandfald, Vaarbæk, Lindeskov Bæk, Store Fos, med det nærliggende smukke Klippeparti Stevelen, og endelig Bobbeaa paa Grænsen mod Øster Hrd. Skærene danne navnlig paa Midten af Sognets Kyst imponerende Partier ved Helligdomsklipperne (se ndfr). Henved 1/4 af Arealet er dækket med Skov, deribl. foruden en Mængde Smaaskove den paa Højlyngen anlagte, omtr. 1000 Td. Ld. store Statsplantage Rø Plantage, der væsentlig er beplantet med Skovfyr. Gennem Plantagen skære to smalle Dalstrøg, Nørre-Borgdal og Sønder-Borgdal, hver gennemløbet af en Aa, som ved deres Forening danne Bobbeaa. Gennem Sognet gaar Allinge-Svaneke Vejen, der i de sidste Aar med stor Bekostning er lagt i lige Linie over Bobbeaas dybe Leje, dels ved at gennemskære Bakkerne, dels ved at fylde op i Bunden.

Fladeindholdet var 16/7 1896: 4706 Td. Ld., hvoraf 1514 besaaede (deraf med Hvede 47, Rug 302, Byg 262, Havre 422, Bælgsæd 16, Blandsæd til Modenh. 283, Grøntf. 34, Kartofler 89, andre Rodfr. 55, andre Handelspl. 4), medens der henlaa til Afgræsning 765, Høslæt, Brak, Eng m. m. 453, Have 26, Skov 1379, Moser og Kær 47, Heder, Stenmarker 341, Byggegr., Veje 160, Vandareal m. m. 21. Kreaturhold 1893: 260 Heste, 999 Stkr. Hornkvæg (deraf 679 Køer), 572 Faar, 456 Svin og 2 Geder. Bornh. Ager og Engs Har tk. var 1I1 1895: 328,2 Td. (226 Td. alm.). Der var 52 Selvejergaarde med 244,11 Arvefæstegd. med 32,3, 66 Huse med 27,3 Td. Hrtk. og 25 jordløse Huse. Befolkningen, 1/2 1890: 772 (1801: 513, 1840: 559, 1860: 613, 1880: 727), boede i 150 Gaarde og Huse og fordeltes efter Erhverv saaledes: 8 levede af immat. Virksomhed, 566 af Jordbr., 14 af Fiskeri, 102 af Industri, 10 af Handel, 1 af Skibsfart, 36 af forsk. Daglejervirks., 24 af deres Midler, og 11 vare under Fattigv.

I Sognet: Rø Kirke og Præstegaarden, ved Landevejen; i Nærheden Skolen med Forskole. Desuden mærkes Hotellet „Helligdommen", Helligdomsgarden og flere Møller. Ejendommen Offergaard og Brogaard (sidste i Olsker S.) har omtr. 21 Td. Hrtk. (14,4 Td. alm.), omtr. 204 Td. Ld. Af andre større Gaarde mærkes Tyskegaard og Baadstedgd. Saml. af Gaarde : Stenby og Nørregaarde.

Rø S., der danner en egen Sognekommune, hører under Nørre Herreds Jurisdiktion (Hasle), Bornholms Amtstue- (Rønne) og Øens nordøstl. Læge-distr. (Allinge), 4. Landstingskreds og Bornholms Amts 2. Folketingskr. samt 6. Udskrivningskr.’ 12. Lægd. Kirken ejer sig selv.

Rø Kirke bestaar af Skib, Kor med Korrunding og Taarn mod V. og er opført 1887—88 efter Tegn. af Arkitekt M. Bidstrup af Kamp i romansk Stil, noget større end den gamle, nedbrudte Kirke, men i øvrigt i meget lignende denne, navnlig hvad det brede, monumentale Taarn angaar. Indgangen er i Taarnets Vestmur ; Kirken har fladt Loft. Altertavlen er et nyt Maleri (den kananæiske Kvinde); en Alterkalk er fra 1496 med plattysk Indskrift, en anden fra 1664; Prædikestolen er et Billedskærer-arbejde fra 1601; Granit døbefonten er ny. Ved Kirken er der Fragment af en Runesten. Paa Kirkegaarden findes der en overbrudt Ligsten fra 1349, vistnok over en gejstlig (tidligere i Korgulvet i den gamle Kirke).

Den gamle Kirke, St. Michaels Kirke, bestod af Skib, Kor med Korrunding, Taarn mod V. og et senere tilbygget Vaabenhus mod S. og var opført af Kamp med Anvendelse af Cementsten. Den nordl. Dør i Kirken var tilmuret. Skib og Kor havde senere indsatte Bræddehvælvinger, Korrundingen en opr. Halvkuppelhvælving. Taarnet, der var ligesaa bredt som Skibet, var i 3 Stokværk, nederste Stokværk, med Tøndehvælving, stod i Forbindelse med Skibet ved en Rundbue, under hvilken der var spændt to mindre Buer, som bares af en lav, rund Midtsøjle. Taarntrappen var i den sydl. Mur med Indgang fra Vaabenhuset (den tidligere Adgang indvendig fra var tilmuret); 2. Stokværk havde ligeledes Tøndehvælving; 3. Stokværk, hvor Klokkerne i en senere Tid vare blevne ophængte, havde 6 Vinduesaabninger og bar Skraa-taget med takkede Gavle. Der fandtes nogle Rester af Kalkmalerier, vistnok fra Slutn. af 15. Aarh., navnlig paa Korets nordl. Væg. Ved Nedbrydningen viste Murværket sig saa stærkt, at man maatte sprænge det med Dynamit. Af de Mønter, der fandtes, vare de ældste fra Vald. Sejrs Tid (se Brunius, Konstanteckn., S. 193, og H. J. Holm, B.’s ældgl. Kirkeb., S. 8).

Helligdomsklipperne dannes af en Række vilde, forrevne, indtil 70 F. høje Klipper, der til Dels ere dækkede af en frodig Vegetation, og mellem hvilke Havet i dybe Fndskæringer trænger ind. Stedet bliver meget besøgt og har ogsaa været det i svundne Tider, navnlig St. Hans Nat, idet Navnet stammer fra den „hellige Kilde«, en Fersk-vandskilde, der fremvælder i en skaalformet Fordybning (Jættegryde) lige i Havstokken paa det yderste af et i Havet udskydende Rev ved Foden af en høj Klippe; en Trappe fører fra Skrænten ned til Kilden. Tæt ovenfor Skrænten ved den lille Skovbæk har ligget et lille Kapel, Trefoldigheds Kapel, hvis Grundsten først opbrødes efter Midten af 19. Aarh. — Af Enkeltheder i Skærdannelsen nævnes den paa et fremspringende Rev, Lyseklippen (se Vignetten S. 72) fritstaaende, omtrent 16 F. høje forvitrede Granitsøjle; endvidere den omtr. 160 F. dybe, smalle Klippehule Hans Grønbechs Ovn (opkaldt efter Manden, der opdagede den for omtr. 40 Aar siden), der til Dels blev spærret ved et under Stormfloden 1872 nedstyrtet Klippestykke, den omtr. 80 F. dybe, smalle Klippespalte Gaaserenden, den henved 6 F. brede og 70 F. dybe Tørre (eller Sorte) Ovn og en over Søen hvælvet Klippegrotte, den Vaade Ovn.

I Sognet ligge to Voldsteder. I Rø Plantage, paa en aflang Klippe, der ligger mellem de S. 79 omtalte to Arme af Bobbeaa, ligger Borrehoved, hvor dog intet andet end en Stenrække, der lukker for Banken mod V., vidner om en tidligere, muligvis kun paabegyndt Befæstning. Det andet Voldsted er Storeborg, N. for Plantagen, beliggende paa en Klippeknold i Spelling Mose, hvorigennnem Dyndale Aa flyder; paa den ene Side er der Spor af en stensat Jordvold.

Ved Offergaards Mark ligger en af Øens største Gravhøje, den fredlyste Offerhøj, 16 F. høj. Ved 22. Selvejergd. er der tæt under Jordoverfladen fundet et større Antal Sølvgenstande fra Vikingetiden, Ringe, Barrer, Mønter osv., alt vistnok nedlagt indsvøbt i et Skind.Link