Ovtrup Sogn (Thisted Amt)

Fra Wiki for Slægtsforsker
Skift til: Navigation, Søgning

Historisk info om Ovtrup Sogn, et sogn i Morsø Provsti (Aalborg Stift). Sognet ligger i Morsø Kommune, Region Nordjylland. og indtil Kommunalreformen i 1970 lå det i Morsø Sønder Herred (Thisted Amt). I sognet ligger Ovtrup Kirke samt herregården Damsgaard

Som medlem af www.danskeaner.dk kan du se ane/efterslægts tavler for de personer der er tilknyttet sognet via denne liste

Præster tilknyttet sognet

Indsættelse år og navn. kilde Wibergs præstehistorie m.f. Yderlig info om person samt familierelationer findes i danskeaner.

Fælles med Rakkeby Sogn og Tæbring Sogn

 • 1540 Anders Balk
 • 1553 Peder Lauritsen
 • 1568 Anders Mortensen
 • 1587 Christen Lauritsen
 • 1590 Mads Jensen Holm
 • 16?? Christen Jensen Lørslew
 • 1632 Mikkel Nielsen Hobroe
 • 1672 Bagge Jacobsen Bruun
 • 1686 Peder Pedersen Holst
 • 1694 Jens Jensen Jegind
 • 1712 Hans Christian Madsen Tidemand
 • 1725 Niels Graversen Assels
 • 1729 Christian Johansen Mohr (Maar)
 • 1769 Christian Frederik Schnell Bjørn
 • 1787 Caspar Schade
 • 1793 Andreas Ginge
 • 1797 Engel Johan Daniel Jermiin
 • 1821 Immanuel Nyboe
 • 1830 Peter Høy Aabye
 • 1845 Svend Bondrop Brahm
 • 1870 Janus Severin Mollerup
 • 1878 Hans Bernstorf Lillelund

Følgende beskrivelse af Ovtrup Sogn er fra Trap Danmark 3 udgave.

Ovtrup Sogn, Anneks til Tæbring, omgives af dette, det andet Anneks Rakkeby, Redsted og Mollerup Sogne, Nørre Hrd. (Dragstrup S.) og Dragstrup Vig. Kirken, midt i Sognet, ligger 1 1/2 Mil V. for Nykjøbing. De for en Del højtliggende og bakkede Jorder (Kløvenhøj, 182 F., 57 M.) ere dels muldede, dels grusblandede med Ler til Underlag. Et Aktieselskab („Morsø S.-Herreds Plantage“, opr. 1890) har beplantet en Del af dette og Nabosognene.

Fladeindholdet 1896: 2615 Td. Ld., hvoraf 815 besaaede (deraf med Rug 148, Byg 85, Havre 461, Bælgsæd 4, Frøavl 4, Blandsæd til Modenhed 23, Grøntf. 6, Kartofler 33, andre Rodfrugter 51), Afgræsning 608, Høslæt, Brak, Eng m. m. 384, Have 12, Skov 87, ubevokset 354, Moser 7, Kær og Fælleder 92, Heder 210, Stenmarker 3, Veje og Byggegr. 36, Vandareal m. m. 4 Td. Kreaturhold 1898: 148 Heste, 799 Stkr. Hornkvæg (deraf 270 Køer), 578 Faar, 214 Svin og 3 Geder. Ager og Engs Hartk. 1895: 140 Td.; 35 Selvejergaarde med 126, 51 Huse med 14 Td. Hrtk. og 30 jordløse Huse. Befolkningen, 1/2 1890: 494 (1801: 251, 1840: 370, 1860: 352, 1880: 447), boede i 113 Gaarde og Huse; Erhverv: 10 levede af immat. Virksomhed, 307 af Jordbr., 92 af Industri, 13 af Handel, 29 af forsk. Daglejervirks., 31 af deres Midler, og 12 vare under Fattigv.

I Sognet Byerne: Ovtrup (gml. Form: Opthorp) med Kirke, Skole, Mølle og Andelsmejeri (Damsgaardsmølle); Fjallerslev (1424: Fiældersløff) med Mølle. Hovedgaarden Damsgaard har 29 1/2 Td. Hrtk. Foldagergde., Fruergd., Højgaard, m. m.

Ovtrup S., een Sognekommune med Hovedsognet og det andet Anneks, hører under de samme Distrikter, Lands- og Folketingskr. som disse samt 5. Udskrivningskr.’ 263. Lægd. Kirken tilhører Sognebeboerne.

Kirken bestaar af Skib og Kor, Taarn mod V. og Vaabenhus mod N. Skib og Kor, med fladt Loft, ere fra romansk Tid af hugne Granitkvadre; Taarnet (med tidligere hvælvet Underrum), af Granitkvadre og røde Mursten, er tilføjet i den senere Middelalder, Vaabenhuset, af Mursten, i 19. Aarh. Flere oprindelige Vinduer ere bevarede (nu tilmurede). Alterbord af Granit med Relikviegemme. Altertavle, vistnok fra 18. Aarh., med en Thorvaldsens Christus i Gibs; Alterstager fra 1620, skænkede af Hartvig Bille og Hustru; Prædikestol fra 1711. Granitdøbefont. Mellem Kor og Skib findes et broget malet Tralværk af Træ med Aarst. 1732. Foran Vaabenhusdøren ligger en romansk Ligsten med et udhugget Kors. Der har tidligere været Begravelse for Damsgaards Ejere. I Korvæggen Ligsten over Knud Pedersen, † paa Damsgd. 1692.

Damsgaard ejedes 1422 og 1452 af Mogens Pedersen (Due eller Glob) og tilfaldt derefter hans Døtre Maren, Ove Ovesens Enke, og Kirsten, g. m. Thomes Jensen, hvis Søn Mogens Thomsen (Kaas) gjorde sig skyldig i Falskneri, hvorfor Chr. II lod hans Lig opgrave og hænge. D. kom derefter til hans Datter Kirsten Mogensdatter, Frands Dyres, og efter hendes barnløse Død til hendes Brodersøn Niels Kaas, med hvis Datter Anne Kaas, † 1650, Hartvig Bille tilgiftede sig Gaarden (begge begr. i Ovtrup Kirke). Deres Døtre Hilleborg og Karen ægtede Predbjørn Gyldenstierne og Henrik Friis, hvilken sidste 1668 skrev sig til D., hvorimod den førstes Sønnedatter Jfr. Hilleborg Gyldenstierne ejede den 1700. Hun ægtede Major Chr. Trolle, der 1703 solgte D. (28 og 247 Td. Hrtk.) for 10,000 Rd. til Wilh. Deichmann , der 1704 solgte D. til Anders Winther, der atter 1709 solgte den for 8300 Rd. til Oberstlieutn. Mathias Rosenørn, hvis Enke Hedevig Margr. Bornemann 1729 solgte den (28, 91 og 288 Td. Hrtk.) til Kapt. Anders Ring. Hans Enke Ingeborg Marie Jørgensdatter Gleerup ægtede Niels Hansen, som 1743 ejede D., og efter hans Død Christen Nielsen Nørbæk, † 1782, efter hvis Død den (29, 21 og 49 Td. Hrtk.) paa Auktion blev solgt for 8781 Rd. til Mads og Niels Pedersen Refsgaard. Sidstnævnte afkøbte 1797 Broderen hans Halvpart for 4391 Rd. Senere har den været ejet af Familien Breinholt; nuv. Ejer er C. Breinholt. — Hovedbygningen, i eet Stokv., er paa de tre Sider omgiven af udtørrede Grave, paa den fjerde af en Dam.

I Fjallerslev boede 1443 Anne, Mogens Mogensen (Dues) Enke, og 1471 hendes Søn Mogens Mogensen.Link