Onsild Herred

Fra Wiki for Slægtsforsker
Skift til: Navigation, Søgning
Onsild Herred omkring 1900
Onsild Herreds våben 1610
Onsild Herred

Onsild Herred er et herred i det tidligere Randers Amt.

Frem til kommunalreformen 2007 lå herredet i Hobro Kommune og Mariager Kommune, og ligger nu i Mariagerfjord Kommune.

Sogne i Onsild Herred


Følgende beskrivelse af Onsild Herred er fra Trap Danmark 3 udgave.

Onsild Herred, det nordvestligste i Amtet, begrænses mod Ø. og S. af Gjerlev og Nørhald Hrd., fra hvilke det for en Del skilles ved Kastbjærg Aa, mod V. og N. V. af Viborg Amt (Nørlyng og Rinds Hrd.) og Aalborg Amt (Gislum og Hindsted Hrd.) og mod N. af Mariager Fjord. Det smalle Herred er omtr. 4 Mil fra V. til Ø., største Bredde fra N. til S. er 1 1/4 Mil. Overfladen er ret højtliggende og noget bakket mod V. og især mod Ø. (højeste Punkt: Hohøj, se S. 826), Jorderne for en stor Del sandede, nogle Steder blandede med Ler og muldede; mod S. V. findes en Del Eng, mod N. og i Midten nogen Hede. Der er nogen Skov, især mod Ø. (i alt 2048 Td. Ld.). Det er Amtets mindst frugtbare Herred (ved Matr. gnmstl. 24 1/4 Td. Ld. paa 1 Td. H.). Efter Opgørelsen 1896 var Fladeindholdet 32,965 Td. Ld. (3,30 □ Mil, 171,7 □ Km.). Landdistr. Ager og Engs Hartk. samt halv. Skovskyldshrtk. var 1/1 1895 1174 Td. Folketallet i Landdistr. var 1/2 1901 5241 (1801: 2189, 1840: 2648, 1860: 3251, 1890: 4587). I Herredet ligge Købstæderne Hobro og Mariager. I gejstl. Hens. danner det eet Provsti med Gjerlev og Nørhald Hrd., i verdsl. Hens. hører det under Onsild og Gjerlev Hrd.’s Jurisdiktion og Amtets 1. Forligskreds (S.- og N.-Onsild Sogne) og 2. Forligskr. (de øvrige S.).

Onsild Hrd., i Vald. Jrdb. Othænshyllæhæreth (1240: Othenshilla, 1403: Othenshül, 1440: Wonsildh), hørte i Middelalderen til Ommersyssel, senere til Dronningborg Len og fra 1660 en kort Tid til Mariager Klosters Amt og derefter til Dronningborg Amt; se videre S. 786.

Herredet har i Oldtiden været en ikke uvigtig Beboelsesplads. Ved Mariager Fjords Bred har der været flere Køkkenmøddinger, og af jordfaste Oldtidsmonumenter er der i Herredet talt omtr. 650 (deraf tils. henv. 25 Jættestuer, Rund- og Langdysser og Dyssekamre, 15 Høje med andre større Stengrave, Resten Rundhøje), af hvilke dog kun omtr. 250 ere helt bevarede; 1/1 1901 vare 80 fredlyste. Flest kendes fra Mariager Lands. (omtr. 160), Svenstrup (95), Hem (75) og Hvornum (60).

Litt.: Indberetn. til Nationalmus. om antikv. Undersøgelser i O. Hrd., af S. Müller, K. Bahnson, V. Koch og Th. Bindesbøll, 1882.


Se også