Olsker Sogn

Fra Wiki for Slægtsforsker
Skift til: Navigation, Søgning

Historisk info om Olsker Sogn et sogn i Bornholms Provsti (Københavns Stift). Indtil Kommunalreformen i 1970 lå det i Nørre Herred (Bornholms Amt). I Olsker Sogn ligger Tejn Kirke og Sankt Ols Kirke.


Som medlem af www.danskeaner.dk kan du se ane/efterslægts tavler for de personer der er tilknyttet sognet via denne liste


Præster tilknyttet sognet

Fælles med Allinge-Sandvig Sogn

Hjælpepræster tilknyttet sognet

Årstal er for første gang nævnt.


Følgende beskrivelse af Olsker Sogn er fra Trap Danmark 3 udgave.

Olsker Sogn, ved Nordøstkysten, Anneks til Allinge, omgives af Østersøen, Allinge-Sandvig Landdistr., Rutsker, Klemensker og Rø Sogne. Kirken, omtr. midt i Sognet, ligger noget over 1/2 Mil S. for Allinge og noget over 1 Mil N. Ø. for Hasle. Det hører helt til Granitplateauet, og det for en Del stærkt kuperede Terræn er gennemfuret af snævre Klippedale, hvori løbe smaa Vandløb, saaledes Kampelykke Aa, der løber mod N., Stordal Aa, hvis Klippedal („Krybbedal" og „Storedal") er særlig smuk, Møllebæk og Tejn Aa, alle mod N. Ø. Kysten er næsten hele Vejen ledsaget af Skær. Mod S. paa Højlyngen hæver Stjernehøj sig til 353 F., 111 M. Gennem Sognet gaa Vejene fra Allinge til Hasle og langs Østlandet.

Fladeindholdet var 16/7 1896: 4485 Td. Ld., hvoraf 2014 besaaede (deraf med Hvede 10, Rug 411, Byg 301, Havre 543, Bælgsæd 45, Blandsæd til Modenh. 328, Grøntf. 65, Kartofler 169, andre Rodfr. 129, andre Handelspl. 13), medens der henlaa til Afgræsn. 910, Høslæt, Brak, Eng m. m. 549, Have 35, Skov 505, Moser og Kær 12, Heder, Stenmarker osv, 355, Byggegr. og Veje 94, Vandareal m. m. 11 Td. Kreaturhold 1893: 295 Heste, 1257 Stkr. Hornkv. (deraf 826 Køer), 618 Faar, 652 Svin og 11 Geder. Bornh. Ager og Engs Hartk.var 1I1 1895: 340,2 Td. (256 Td. alm.). Der var 54 Selvejergaarde med 293,v 1 Arvefæstegd. med 10,6, 170 Huse med 36,4 Td. Hrtk. og 25 jordløse Huse. Befolkningen, 1/2 1890: 1222 (1801: 575, 1840: 789, 1860: 874, 1880: 1146), boede i 242 Gaarde og Huse og fordeltes efter Erhverv saaledes: 18 levede af immat. Virksomh., 635 af Jordbrug, 89 af Fiskeri, 281 af Industri, 8 af Skibsfart, 131 af forsk. Daglejer virksomh., 33 af deres Midler, og 27 vare under Fattigv.

I Sognet: St. Ols Kirke, tæt S. for det Sted, hvor Vejen fra Allinge deler sig; tæt ved Kirken Præstegaarden og Skolen; desuden Tejn Skole. Fiskerlejet Tejn, (gml. Form Teding, Thegne) har en Havn, hvis Inderhavn har 7, Yderhavn 8 F. Vand. Andelsmejeriet Humledal og 3 Møller. Hulle-gaard (12. og 13. Selvejergd.) har 185/8 Td. Hrtk. (12,6 Td. alm.), 168

Td. Ld., hvoraf 145 Ager, 23 Skov osv.; fra Ejendommen er der bortfæstet 12 Td. Ld. Af større Gaarde mærkes desuden St. Hallegd. (Proprie-tærgd.) og Brogd.

Olsker S., der danner en egen Sognekommune, hører under Nørre Herreds Jurisdiktion (Hasle), Bornholms Amtstue- (Rønne) og Øens nordøstl. Lægedistr. (Allinge), 4. Landstingskr. og Bornholms Amts 1. Folketingskr. samt 6. Udskrivningskr.’ 13. Lægd. Kirken ejer sig selv.

St. Ols Kirke (Olufs Kirke), en af Øens Rundkirker, bestaar af Rundhuset, firkantet Kor med Korrunding og Vaabenhus mod S. V. Kirken, hvis forskellige Dele, undtagen det senere tilbyggede Vaabenhus, ere opførte samtidig, er af utilhuggen Kamp med Anvendelse af Cementsten. Det i indv. Gennemsnit 32 F. store Rundhus, hvis Mure ere 5 1/2 F. tykke, har 3 Stokværk. Fra den med skraakantet Sokkel og Gesims forsynede Midtpille, der er 5 F. i Gennemsn., er der i nederste Stokværk spændt en ringformet, 16 F. høj Tøndehvælving over til Ydermuren. Opgangen til 2. Stokværk er i et Murfremspring ved Koret ad en Vindeltrappe indefra (denne var tidligere tilmuret, og før den sidste Restauration kom man derop ad en Stige udvendig). Det andet Stokværk er ordnet ligesom 1., biot at Midtpillen her er 8 F. i Gennemsnit og Tøndehvælvingen 13 F. høj, højere end 2. Stokværk i de andre Rundkirker, hvorfor denne Kirke ogsaa har en slankere Form; i 3. Stokværk, hvori Midtpillen (5 F. i Gennemsn.) ikke bærer nogen Hvælving, er der 9 større, nu til Dels tilmurede Muraabninger. Rundhuset har mangekantet, kegledannet Tag. Den sy dl. Indgang i Rundhuset, hvor Vaabenhuset ligger, er bevaret, den nordl. er omdannet til Vindue. Koret har Tøndehvælving, Korrundingen, der har haft eet Vindue, Halvkuppelhvælving. Kirken er 1878 bleven underkastet en Restauration under Ledelse af Etatsr. Herholdt. Der er særskilt Klokketaarn. Altertavlen er uden Maleri, Prædikestol og Døbefont ere nye, men tarvelige. I Vaabenhuset hænger en Tavle til Minde om Chr. V’s Besøg i 1687; smstds. en Ligsten over Sognepræsten Ingvor Christensen, † 1590. Paa Kirkegaarden Ligsten over Sognepræsterne Søren Bjærg, † 1613, og Niels Andersen, † 1635, og Hustru. (Om Kirkebygn. se Brunius. Konstanteckn., S. 169 fl., og H. J. Holm, B.’s ældgml. Kirkeb., S. 7).

Hallegaard tilhørte 1580 Christen Clausen Køller (se S. 74), der 1623 blev Landsdommer paa Bornholm.

Ved Ejendommen Blaaholt og Munkegaard er der fredlyst en Del Røser og 3 Bautasten, og ved Stranden 2000 Al. S. 0. for Allinge en større Oldtidsgravplads. Flere Helleristninger ere iagttagne paa „Haldene" ved Brogaard, saaledes paa en Klippeflade en Gruppe af 4 fuldstændige Skibsfigurer og Spor af to andre, samt 7 skaalformede Fordybninger.


Link